mesiac
Nedeľa, 21.7.2024
Meniny má Daniel

Astrolexikón - A

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

AALENSKÁ ŠKOLA

- je moderná odnož astrológie približujúca sa k vedeckému pohľadu na vplyv hviezd. Rozvinutá bola v sedemdesiatych rokoch minulého storočia v Nemecku Reinholdom Ebertinom. Tento systém má skratku KdG (nem. Kombination der Gestirneinflüssen), čiže v preklade to znamená „náuka o kombinácii hviezdnych vplyvov“. V praxi sa dosť líši od tradičných škôl, pričom napríklad úplne upustila od používania domov (ponechala si len hlavné osi horoskopu), ďalej pracuje s polovičnými vzdialenosťami (Mid-points) a uprednostňuje tvrdé aspekty odvodené z 1/16 kruhu – 45°, 90°, 135°, 180° a ďalšie.

ABCISOR

- je podľa tradičnej astrológie škodca, rušiteľ života. Jednak môže byť totožný s Anaretou alebo to môže byť planéta prinášajúca ťažké osudové rany (t.j. Mars, Saturn, Urán, Neptún, Pluto). Naopak Slnko je darcom života, Venuša malým a Jupiter veľkým šťastím.

AJANÁMŠA

- je prvok z indickej astrológie, ktorý vyjadruje meniaci sa rozdiel (cca 1° za 72 rokov) medzi počiatkami tropického a siderického zverokruhu. Podľa autority indickej astrológie N.C.Lahiriho bola hodnota ajanámši ku dňu 1.1.1950 – 23°09´, čiže napríklad ak sa človek narodil podľa západnej (tropickej) astrológie na začiatku, či v polovici znamení Barana, tak v indickej (hinduistickej) astrológii by bol ešte Ryba.

AKAZUÁLNA SYNCHRONICITA

- je bezpríčinná súbežnosť dejov podľa teórii psychoanalitika C.G.Junga a fyzika W.Pauliho. Táto teória mala veľký ohlas u astrológov, pričom mnohí v nej našli vysvetlenie modelu fungovania astrológie. Vplyv planét treba chápať ako nepriamy, čiže vesmírne telesá na nebi nevyvolávajú priamo udalosti, ale skôr iba analogicky ukazujú podľa konštelácie ich zafarbenie.

AKTÍVNE DOMY

(hlavné, či rohové) - majú počiatok v hlavných osách horoskopu (1.dom v Ascendente, 4.dom v Immum Coeli, 7.dom v Descendente, 10.dom v Medium Coeli), čiže zodpovedajú kardinálnym (základným) znameniam a sú teda iniciatívne, aktívne, dominantné . Planéty v nich (teda hlavne v ich prvej tretine) sú považované za veľmi silné.

ALKOHOLIZMUS

- zvýšené sklony k omamovaniu sa a k únikom z reality (teda aj k drogovej závislosti) majú ľudia s dominantným postavením Neptúna v napäťovom aspekte (vrátane konjukcii) so Slnkom, Lunou alebo Ascendentom. Výrazný vodný živel pre svoju krehkosť, precitlivelosť a ľahšiu ovplyvniteľnosť, či silná Luna alebo Pluto, tiež predstavujú riziko, že nositeľ takéhoto horoskopu je viac vystavený pokušeniu unikať pred tvrdou realitou práve týmto spôsobom.

ALKOKODEN

- podľa arabskej astrológie je veľmi dôležitý ukazovateľ dĺžky života planéta, ktorá je vládcom znamenia, v ktorom sa nachádza Hyleg. Ak je v určitom horoskope Hyleg napríklad Luna, pričom tá stojí v znamení Barana, tak podľa postavenia a aspektácie vládcu znamenia Barana, čiže Marsa, sa posudzuje pravdepodobná dĺžka života, pričom pri každej planéte je možný počet dožitých rokov odlišný.

ALMUTEN

- sa v tradičnej astrológii nazývala planéta, ktorá ovládala určitú okolnosť, teda bola v podstate obdobou signifikátora, len jej určenie bolo o čosi zložitejšie. Napríklad Almuten II.domu ovládal financie a majetok, pričom to bola planéta, ktorá bola najsilnejšia pre daný prípad. Almuten II.domu sa určoval podľa postavenia Jupitera, Bodu šťastia, vládcu II.domu atď.

ANALOGICKÉ KONŠTELÁCIE

- sú také konštelácie, ktoré majú v určitom zmysle podobný vplyv na jedinca vďaka vládnucej planéty prostredníctvom domu, aspektu alebo znamenia. Napríklad Luna sa nachádza v Kozorožcovi (vládne mu planéta Saturn), tak analogická konštelácia k tomuto postaveniu je Luna v aspekte so Saturnom, ďalej Luna v X.dome (vládca Saturn), vládca IV. domu (patrón Luna) v Kozorožcovi (vládca Saturn) alebo v X.dome, hrot. IV. domu v Kozorožcovi, Saturn v Rakovi (vládca Luna) a tak podobne. Viacnásobné opakovanie tej istej analogickej konštelácie v horoskope vytvára tému, ktorá sa stáva dôležitým prvkom jedincovho života.

ANARETA

- je podľa tradičnej astrológie planéta, ktorá stojí k Hylegu v najhoršom aspekte. Je to „ničiteľ života“, ktorého v staroveku používali k určeniu dĺžky života, uvažujúc vzdialenosť a rýchlosť Anarety.

ANGLUÁRNA PLANÉTA

- je taká planéta, ktorá sa nachádza v blízkosti niektorej hlavnej osi horoskopu a takmer vždy má platnosť dominanty, teda pôsobí určujúcim vplyvom na život a povahu subjektu. Najbadateľnejší účinok je, ak je v konjukcii s Ascendentom alebo s Medium Coeli. Význam angluárnej planéty štatisticky dokázal Francúz Michel Gauquelin, ktorý na základe vzorke niekoľko tisíc údajov zistil, že takto postavená planéta ovplyvňuje typ osobnosti a jeho životnú dráhu. Prípustný orbis s kľúčovým bodom horoskopu je až 15°.

ANIMODAR

- je podľa chaldejskej astrológie planéta, ktorá v momente novu alebo splnu mesiaca pred alebo po narodení mundánne stála najsilnejšie, čím vykonávala značný vplyv na I. alebo X.dom horoskopu narodenej osoby.

ANTISCIE A KONTRASCIE

- (zrkadlové body) Tieto dva druhy citlivých bodov sa v súčasnej astrológii používajú iba zriedkavo. Antiscie zrkadlia prvky horoskopu pozdĺž osi slnovratu (0° Raka – 0° Kozorožca) a Kontrascie pozdĺž osi rovnodennosti (0° Barana a 0° Váh), pričom tieto dva body sú vo vzájomnej opozícii. Ak sa napríklad nejaká planéta nachádza na 10° Barana, tak jej Antiscia je na 20° Panny a Kontrascia na 20° Rýb. Pri výklade majú tieto body význam, ak sú obsadené nejakou planétou alebo ak sú aktivované tranzitom, či direkciami. Antiscie a kontrascie odrážajú hmotné postavenie planét a naznačujú ich vplyv po stránke duševnej a príčinnej.

APATIA

- je stav, prejavujúci sa nereagovaním na udalosti so zamĺknutou, samotárskou povahou, pričom je najčastejší u ľudí narodených v znamení Raka alebo Kozorožca s dominantou Luny, či Saturna. Zároveň ohnivé znamenia by sa nemali v horoskope vôbec vyskytovať a Mars by mal byť slabý.

APLIKÁCIA

(divergentný aspekt) - je situácia, keď rýchlejšia planéta nastupuje do presného aspektu s planétou pomalšou. Takýto aspekt potom pôsobí viac na fyzickej, či individuálnej úrovni, pričom je intenzívnejší ako separačný aspekt.

APLIKATÍVNA ASTROLÓGIA

- je názov pre astrológiu, ktorá sa používa ako pomocná metóda v ďalšom obore (napr. v medicíne, mágii, psychológii...).

APOGEUM

- je bod obežnej dráhy planéty (najčastejšie sa uvádza Luna), v ktorom je v maximálnej vzdialenosti od zeme. V tomto bode je jej pohyb najrýchlejší.

apogeum

ASCENDENT

- je stupeň zverokruhu, ktorý vychádza na východnom obzore v okamihu narodenia. Je to súčasne začiatok 1.domu. Pre jeho výpočet je potrebné poznať presný čas a miesto narodenia. Spolu so Slnkom a Lunou patrí k najdôležitejším prvkom horoskopu. Poloha ascendentu ukazuje na naše typické prejavy, na veci, ktoré nás charakterizujú a tiež vyjadruje to, že ako sa na prvý pohľad javíme okoliu. Na druhú stranu symbolizuje životný postoj a všeobecne našu vitalitu a zdravotný stav. Znamenie alebo planéta pri ascendente veľmi významne ovplyvňujú výzor jedinca a jeho temperament.

ASKETIZMUS

- je schopnosť zrieknutia sa zmyslových pôžitkov, ktorá je väčšinou spojená so snahou dosiahnuť nejaký vyšší ideál. Astrologicky môže byť symbolizovaná silným postavením Saturna (alebo Pluta) a naopak slabou, či retrográdnou Venušou (princíp zmyslov a pôžitkov). Zhluk planét v VI., IX. alebo XII.dome alebo významne postavený Neptún a Jupiter obvykle dodajú jedincovi túžbu realizovať sa vo vyšších sférach.

ASPEKT

- uhlová vzdialenosť medzi dvomi astrologickými prvkami (napr. planétami) v horoskope. Aspekty vznikajú delením kruhu rôznymi číslami na príslušné diely, pričom každý v sebe nesie symboliku tohto čísla. Medzi základné aspekty patrí konjukcia (0°), sextil (60°), kvadratúra (90°), trigón (120°) a opozícia (180°). Tieto uhly označujú typ vzťahu, aký medzi sebou vytvárajú dotyčné prvky ( konjukcia - neutrálny, sextil a trigón – súladný, podporujúci, kvadratúra a opozícia – napäťový, rušivý, ale motivujúci). K ďalším používaným patrí napríklad semikvadratúra (45°), seskvikvadratúra (135°), kvintil (72°), bikvintil (144°), kvinkunx (150°), či polosextil (30°).

aspekt

ČÍSLO NÁZOV ZNAK UHOL KĽÚČOVÉ SLOVÁ VÝZNAM ORBIS
1. KONJUKCIA jednota, začiatok subjektivita, sústredenie, spojenie
2. OPOZÍCIA 180° stret, polarita objektivita, osvietenie, rovnováha
3. TRIGÓN(TRINUS) 120° expanzia, splývanie ľahkosť, príležitosť, syntéza
4. KVADRATÚRA 90° kríza, skúšky činy, napätie, rozkol, motivácia
5. KVINTIL 72° pochopenie, talent sebavyjadrenie, spôsob, metóda
  BIKVINTIL 144° výhoda, vnímanie  
6. SEXTIL 60° príležitosť, použitie produktivita, plodnosť
7. SEPTIL 513/7° zaostrenie, nadanie iracionalita, transcendentácia
8. SEMIKVADRATÚRA (OKTIL) 45° prekotenie, stres cielená aktivita
  SESKVIKVADRATÚRA (TRIOKTIL) 135° problémy, vzrušenie  
9. NOVIL 40° rozvoj, opatrovanie príprava, klíčenie, iniciácia
10. DECIL 36° nové zdroje, podpora úplnosť, univerzálne zákony
12. POLOSEXTIL (SEMISEXTIL) 30° vynorenie, včlenenie spojenie, intimita, detail
  KVINKUNX 150° rozpaky, revízia preorientovanie, reorganizácia

tab. Prehľad najdôležitejších aspektov a ich stručnej charakteristiky

ASPEKT EXAKTNÝ

- je to presný aspekt bez orbisu (t.j. tolerancii platnosti aspektu).

ASPEKT PLAKTICKÝ

- je opakom exaktného aspektu, čiže vzájomný vzťah dvoch astrologických prvkov nie je úplne presný, pričom čím je táto nepresnosť väčšia, tak tým sme schopný mať jeho účinok vo svojej moci. Maximálna nepresnosť plaktického aspektu sa nazýva orbis a závisí od typu aspektu, posudzovaných planétach, typu horoskopu a astrologické škole.

ASPEKT ZDRUŽENÝ

- sú dva a viac aspektov spojených do jedného celku. Tento druh aspektu nájdeme hlavne pri multikonjukciách viacerých planét.

ASPEKTÁR

- je tabelárne spracovaný prehľad všetkých aspektov v konkrétnom horoskope, obvykle k nemu pripojovaný.

aspektár

ASPEKTY DISHARMONICKÉ

- sú to hlavne kvadratúra (90°), opozícia (180°) a ďalej tiež slabšie aspekty ako semikvadratúra (45°), seskvikvadratúra (135°), kvinkunx (150°) a novil (40°).

ASPEKTY DIVERGENTNÉ

(rozbiehavé, aplikatívne) - sú aspekty od konjukcie k opozícii (0° - 180°). Všetky tieto aspekty nesú prvky boja s minulosťou, rast a presadzovanie nových postojov.

ASPEKTY HARMONICKÉ

- sú to hlavne trigon (120°), sextil (60°) a ďalej slabšie aspekty ako polosextil (30°), kvintil (72°), bikvintil (144°), decil (36°) a tridecil (108°).

ASPEKTY KONVERGENTNÉ

(zbiehavé, separatívne) - sú aspekty od opozície ku konjukcii (180° - 0°). Všetky tieto aspekty predstavujú vlastnú evolúciu, vydávanie plodov, pohľad dopredu, prípravu na nový cyklus.

ASPEKTY TVRDÉ

- sú aspekty presadzované hamburskou školou, čiže konkrétne opozícia, kvadratúra, semikvadratúra, seskvikvadratúra a ďalej aspekty odvodené z 1/16 kruhu.

ASTEROIDY

- v astrológii sa pod týmto pomenovaním označujú štyri nebeské telesá a to planétky Ceres, Pallas, Juno a Vesta.

ASTROGEOGRAFIA

- je časť astrológie zaoberajúca sa úvahami o príslušnosti jednotlivých krajín (alebo miest) ku znameniam zverokruhu.

ASTROCHRONOLÓGIA

- je sledovanie dlhodobých vývojových trendov ľudstva v kultúre, umení, vede, filozofii, náboženstve a podobne, a to buď na základe cyklov vzdialenejších planét (Jupiter, Saturn, Urán, Neptún, Pluto) a aspektov (hlavne konjukcie) medzi nimi alebo na základe astrologických vekov (viď. platónsky rok) a mikrovekov odvodených od precesného cyklu.

ASTROKARTOGRAFIA

- je technika posúdenia možností a prípadných dopadov zmeny bydliska alebo pôsobiska. Presťahovaním sa síce nemenia aspekty medzi planétami a ani ich postavenie v znameniach, ale odlišné bude ich postavenie v domoch, čiže pôsobenie v životných oblastiach. Takto získame nové rozmiestnenie hlavných osí, čím niektoré planéty zvýšia svoj vplyv na život jedinca a naopak, u iných sa vplyv utlmí, či upriami rozdielnym smerom. Tieto novovzniknuté hlavné osy sú citlivé na tranzity i direkcie, pričom súčasne platia aj konštelácie na pôvodné osy horoskopu z miesta narodenia.

astrokartografia

ASTROLÁB

- bol astronomický prístroj, ktorý slúžil k pozorovaniu planét a k určeniu ich výšky nad obzorom, respektíve na určenie miestneho času podľa zemepisnej dĺžky a podobne. Vynález je prisudzovaný Hipparchovi (120 rokov pred n.l). Astroláb bol kruh rozdelený na stupne, pri meraní sa zavesil, pričom pripomínal miniatúrnu slnečnú sústavu. Okolo stredu sa otáčalo rameno s dvoma priezormi (alhidáda).

astroláb

ASTROLÓG

- podľa českého astrológa Ing. Baudyša, ktorý na vzorke niekoľko desiatok horoskopov najvýznamnejších astrológov dospel k záveru, že k záujmu o astrológiu a k úspešnému vykonávaniu tejto disciplíny je prospešné, aby horoskop obsahoval čo najviac týchto faktorov: Luna v aspekte k Marsu, či Uránu, obsadený významnými prvkami 3.dekan vzdušných znamení alebo 3.dekan znamenia Leva, ascendent v Škorpiónovi, zvýraznená osa 11° Panna – Ryby alebo stálica Regulus. Samozrejme, že existuje aj mnoho skvelých astrológov, ktorý nemajú v horoskope zvýraznené tieto konštelácie. Dôležitejšie ako byť vlastníkom nejakých konkrétnych astrologických konfigurácií je, aby záujemca o štúdium mal kombinačné schopnosti, intuíciu (vlastnosť rozpoznať podstatné od nepodstatného) a tiež schopnosť orientovať sa v obraznej reči symbolov.

ASTROLÓGIA

- vychádza z horoskopu, na výpočet ktorého je potrebné poznať dátum, čas a miesto narodenia človeka alebo vzniku udalosti. V astrológii sa bežne používa 10 planét (Slnko aj Luna sa v nej považujú za planéty), ktoré sa nachádzajú v určitých znameniach zverokruhu a domoch. K doplnkovým prvkom horoskopu patria stálice (hviezdy), citlivé body, lunárne uzly, menšie planétky a podobne. Astrológia nie je vedou v pravom zmysle slova (vedecké základy má iba výpočet horoskopu), ale skôr umením alebo ešte lepšie povedané jazykom, pri ktorom sa astrológ snaží preložiť symboly oblohy do ľudskej reči.

ASTROLOGICKÉ AFORIZMY

- sú krátke samostatné formulky používané pri výklade, užívané hlavne v starších dobách pre analytickú interpretáciu určitých konštelácií. Napríklad ako tento aforizmus: „Ten, kto má Mars v konjukcii s Ascendentom bude mať celkom určite jazvu na tvári.“ Podobné citácie nájdeme hlavne v dielach starovekých astrológov ako bol Ptolemaios, či Morin. Moderná západná astrológia upustila od používania aforizmov (v indickej astrológii sa však ešte čiastočne používajú) , pretože sa jej zdali príliš dogmatické a neoverené v praxi a navyše súčasné smery uprednostňujú skôr celostný pohľad na horoskop ako vytrhávanie jednotlivých konštelácií z celkového kontextu.

ASTROLOGICKÉ SIGNATÚRY

- sú živelné, planetárne alebo zodiakové vzťahy ku konkrétnym javom, miestam a predmetom. Tieto signatúry sú späté hlavne s ďalšími okultnými disciplínami (napr. mágiou, alchýmiou) podľa hermetické pravidla, ktoré tvrdí, že makrokozmos sa zrkadlí v mikrokozme. Jedná sa skôr o domnelé vzťahy, ktoré sa z autora na autora trochu líšia. V súčasnosti sa používajú hlavne dvoje signatúry a to planetárne a zodiakové (viď heslá).

ASTROMEDICÍNA

- má silnú tradíciu, pričom môže slúžiť ako pomocná metóda pri určovaní diagnózy, respektíve pri vystopovaní psychologických príčin ochorenia, ďalej pri liečení alebo pri výbere vhodnej doby pre operáciu. Astromedicína vychádza z princípu, že každému orgánu prislúcha určitá planéta alebo znamenie, pričom ak je v horoskope určitá planéta, či znamenie zdôraznené (hlavne Slnkom alebo ascendentom), tak tým je väčšie riziko, že prislúchajúci orgán bude oslabený. Pomocou planetárnych signatúr sa dá dospieť k optimálnej terapii pri liečbe neduhu. Ak je známy presný čas vypuknutia choroby, tak možno zostaviť takzvaný Decumbitur horoskop, ktorý pomáha pri stanovení jej priebehu a terapie.

astromedicína

AUTIZMUS

- je termín označujúci v psychológii extrémne ponorenie sa do duševného sveta. Tento stav môže byť astrologicky spätý so silným Saturnom (a Neptúnom), ďalej zhlukom planét okolo Ascendentu (hlavne v XII.dome) alebo Immum Coeli (hlavne vo IV.dome), obsadením ženských znamení (najmä Raka, Panny, Rýb a Kozorožca).

AUTORITA

- môže byť vrodená alebo získaná. Prvý druh je spojený so Slnkom a druhý typ so Saturnom. Umiestnenie týchto planét v domoch prezrádza, že v akej oblasti sa môžeme stať prirodzenou (Slnko) alebo vydretou, nadobudnutou (Saturn) autoritou.

AZIMUT

- je to jedna z obzorníkových súradníc, pričom je to uhol medzi južnou (prípadne severnou) časťou miestneho poludníka a poludníkom, ktorý pretína hviezdu. Azimutný uhol meriame v astronómii v stupňoch od 0° do 180° smerom k východu a od 0° do 180° smerom k západu.

Poèítam horoskop... Počítam horoskop...