mesiac
Streda, 29.5.2024
Meniny má Vilma

PLANETÁRNE KONFIGURÁCIE

   V časoch, keď som začínal s astrológiou, tak som narazil v jednej starej astrologickej učebnici (Praktická astrológia od Jána Kefera) na poznámku, kde autor spomína „vyšší typ človeka“ a ako ho v horoskope spoznať.  Podľa neho musí taký horoskop spĺňať dve podmienky: a/ medzi Slnkom a Lunou nie je napäťový aspekt, b/ planéty sú v obdobách... Dlho som rozmýšľal nad tým, čo môže znamenať to druhé pravidlo. Až po niekoľkých rokoch, keď som sa dostal k planetárnym konfiguráciám, tak mi docvaklo, že myslel práve na ne. Samozrejme, môžeme polemizovať o tom, čo alebo kto môže byť „vyšší typ človeka.“ Dnes to chápem tak, že ľudia, ktorí majú v horoskope planéty poprepájané planetárnymi konfiguráciami, tak majú dynamickejšie, pestrejšie životy a tiež rôzne výnimočné schopnosti a talenty, čím sa líšia od okolia. Tým pádom majú väčšiu šancu sa vo svete presadiť a svojim životným príbehom alebo svojou výraznou osobnosťou, v ňom urobiť svoju nezameniteľnú stopu. Takže planetárne konfigurácie nič nehovoria o „vyššom type človeka“, teda o nejakých mravných kvalitách, ktoré sa z horoskopu nedajú vyčítať, ale skôr o potenciály človeka „vytŕčať z davu.“ Dlho som rozmýšľal nad tým, že prečo akurát planetárne obrazce v horoskope majú takú silu a intenzitu . Až keď som sa hlbšie vnoril do problematiky, tak som prišiel na to, že planetárne konfigurácie v sebe spájajú tvarovú psychológiu, numerológiu (symboliku čísiel), tarot, midpointy a harmónie (t.j. védsku astrológiu). Ale poďme pekne po poriadku....

    Planetárne konfigurácie vznikajú, keď sa tri a viac planét spoja do jedného geometrického obrazca. Podľa počtu planét v konfigurácii ich môžeme rozdeliť na:

1/ trojkové (všetky typy trojuholníkov, grand trigon, T-kvadratúra, prst boží, talentový trojuholník, dvojitý bikvintil...),

2/ štvorkové (všetky typy drakov, veľký kríž, mystický obdĺžnik, kolíska, motýľ...)

3/ päťkové (pentagram, obálka, pandora...)

4/ šesťkové (hexagram)

5/ ostatné typy, ktoré sú veľmi vzácne (diamant, septilový heptagram, oktilový octagram...).

   Už len z toho, že aký počet planét sa zúčastňuje konfigurácie, môžeme odhadnúť základné povahové rysy obrazca. Charakteristika čísla nám prezdradí o aký typ energie sa jedná. Trojkové konfigurácie nesú v sebe symboliku čísla 3, čiže predstavujú úplnosť, syntézu, expanziu, sebavyjadrovanie, kreativitu a životnú silu. Pri trojkových konfiguráciách je najdôležitá ohnisková planéta, ktorá leží v midpointe zvyšných dvoch planét, ktoré tvoria základňu trojuholníka a pôsobí asi ako dieťa u manželského páru. Aj to modifikuje správanie svojich rodičov, pričom pozornosť páru sa sústreďuje hlavne na jeho potreby. Ohnisková planéta symbolizuje akúsi výslednicu a zdroj energie a rastu celej konfigurácie, pričom celý obrazec vyvažuje. Jediný z trojkových konfigurácii, ktorý nemá ohniskovú planétu je grand trigon (keďže je to rovnomerný trojuholník, tak nemá základňu). Preto sa považuje aj za najpasívnejšiu z nich. Existuje však výnimka, kedy aj grand trigon môže získať na dynamike. Je to nielen v prípade, ak planéty spadajú do rozličných živlov, ale aj vtedy, ak trigon dvoch planét tvorí midpoint na tretiu planétu v grand trigone (to býva väčšinou, ak je presný, bez orbisov). Keďže midpointy z prepojených planét vytvárajú aktívnejší celok, tak môže takýto prípad čiastočne eliminovať najväčšiu slabosť grand trigonu...pasivitu. 

    Štvorkové konfigurácie nesú v sebe symboliku čísla 4, čiže predstavujú rozpor, akciu, dynamiku, energiu, motiváciu a potrebu upevniť si vôľu a vytrvalosť. Za príklad si môžeme opäť zobrať grand trigon. Ak sa do neho začlení štvrtá planéta, ktorá bude tvoriť so zvyšnými planétami konfigurácie dva sextily a jednu opozíciu, tak vznikne drak. Môže to pôsobiť ako keď sa do rodiny s jedným dieťaťom narodí druhé dieťa. Pokojná atmosféra rodiny sa naruší, lebo druhé dieťa si pýta pozornosť, pričom jeho súrodenec sa zas môže cítiť odstčený a tak začať bojovať aj on o statenú pozornosť svojich rodičov. Štvorka vkladá do vzťahov boj a rivalitu. Ak trojka značí vývoj prostredníctvom pochopenia súvislostí, či pomocou tvorivosti, tak štvorka značí vývoj prostrednícvom akcie, konfliktov a pestovania vôľe. Pri štvorkových konfiguráciách neexistuje ohnisková planéta, maximálne existuje len osa symetrie, aj to len u niektorých konfiguráciách (rôzne typy drakov, zlatý yod...). Túto osu tvorí opozícia dvoch planét, pričom opozícia symbolizuje polaritu cez ktorú si človek musí uvedomiť rozdielnosť dvoch princípov, ktoré sú akousi výslednicou a zároveň zdrojom rastu celej konfigurácie. Ak sa ešte táto opozícia nachádza na midpointoch zvyšných dvoch planét (to je najmä v prípade, ak je konfigurácia presná, bez orbisov), tak celé toto zoskupenie naberá na naliehavosti a intenzite. Iný prípad sú obdĺžnikové (mystický obdĺžnik, lichobežníkové (rosetta, kolíska, trampolína, teleskop..) a štvorcové (veľký kríž) geometrické útvary. V nich sa nenachádza ani ohnisko, ani osa symetrie. V nich energia cirkuluje dookola, nemá ukotvenie. Preto aj tieto konfigurácie majú zotrvačnosť a človeka učia vytrvalosti a schopnosti zaoberať sa vždy všetkými princípmi naraz. Pôsobia asi ako stolička, či stôl. Ak odpílite jednu nohu, tak celý celok začne padať. Určitý zdroj uvedomenia, nadhľadu, či osvietenia nesie v týchto konfiguráciach opozícia.

    Päťkové konfigurácie (pentagram, obálka, pandora) nesú v sebe symboliku čísla 5, čiže predstavujú akési prepojenie medzi človekom a bohom, čo sa v praktickej rovine odzrkadľuje rôznymi talentmi a výnimočnými schopnosťami a osudom.

    Samozrejme pri konfiguráciach je počet zúčastnených planét len jednou časťou z celej skladačky, ktorú však treba brať ako celok. Ďalšou vecou, ktorá nás zaujíma, je podľa tvarovej psycholoógie aj tvar, ktorý prezrádzať vlastnosti a charakter konfigurácie. Napríklad z Veľkého krížu je jasné, že sa bude jednať o symbolický kríž, ktorý si nesie človek na chrbte, pričom ten kríž mu môže byť ťarchou, ale aj určitým požehnaním súčastne. Požehnaním v tom, že ak ten kríž dokáže počas života statočne niesť, tak môže byť odmenený a v očiach mnohých ľudí sa stať nesmrteľným. Tiež napríklad Drak. Ten dokáže stúpať k nebu len za pomoci silného vetra. Aj človek s touto konfiguráciou sa dokáže priblížiť k pomyselnému raju, len ak dokáže pochopiť polaritu opozície a dokáže využiť hravosť a kreativitu trigonov, ktoré sú ako vietor. Pri konfigurácii Kolíska zas opozícia môže pôsobiť plač a hojdanie, aby bol plač utíšený. Kolíska sa dostane do rovnovážnej polohy a plač ustane, ak polarita opozície bude skrotená a uchopená. A takto vo vykladaní symboliky obrazcov môžeme pokračovať ďalej...

    Ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje charakter konfigurácie, tak sú zúčastnené planéty, ktoré symbolizujú princípy cez ktoré sa konfigurácia bude uplatňovať a tiež hlavne aspekty, z ktorých sa konfigurácia skladá. Bruno Huber priradil ku každému veľkému aspektu planétu, aby dokázal lepšie dešifrovať význam konfigurácie. Konkrétne ku konjunkcii priradil vplyv Novolunia (Slnko s Lunou v konjunkcii), polosextil sa približoval k vlastnostiam Merkúra, sextil k Venuši, Mars ku kvadratúre, Jupiter k trigonu, kvinkunx k Saturnu a opozícia tiež k Saturnu. Takže napríklad pri malom sextilovom trojuholnlníku (dva polosextily plus sextil) sa vychádza z toho, že dva sextily majú výrazný merkurovský charakter, takže sa bude jednať o konfiguráciu, ktorá povzbudzuje analytické schopnosti, racionalitu, zmysel pre detail, postreh, pričom tieto vlastnosti môžu cez sextil byť produktívne využité. Možno ešte lepšie a detailnejšie nám o aspektoch povie číselná a tarotová symbolika:

1. konjunkcia (Mág),

2. opozícia (Pápežka),

3. trigon (Cisárovná),

4. kvadratúra (Cisár),

5. kvintil (Pápež),

6. sextil (Milenci),

7. septil (Voz),

8. polokvadratúra/ seskvikvadratúra (Spravodlivosť),

9. novil (Pustovník),

10. decil (Kolo šťastia),

12. polosextil/kvinkunx (Obesenec).

Ak si zoberiem na mušku napríklad aspekt kvintil, ktorý je charakterizovaný číslom 5 a kartou Pápeža, tak dokážem lepšie vniknúť do podstaty aspektu. Päťka je polovica desiatky, teda úplnosti, ktorá symbolizuje boha. Teda päťka symbolizuje  človeka, prostredníka medzi svetom hmotným a duchovným, ktorý sa snaží tieto svety spojiť.  A kvintil predstavuje vlastnosti takýchto polobohov. Hlavne talenty (božie dary), tvorivosť, kreativitu, či výnimočnú vnímavosť. Aj umelecky, či inak nadanému človeku sa povie, že „má talent od boha.“ Je akýmsi prostredníkom medzi týmto svetom a tým vyšším, neuchopiteľným, čo nás presahuje. Preto aj konfigurácie, ktoré obsahujú kvintily, budú silne poznačené číslom 5 a symbolikou tarotovej karty Pápeža. Takýmto štýlom môžeme hlbšie pochopiť charakter celej konfigurácie.

    Ešte sa vrátim k trojuholíkom a k takzvaným minoritným aspektom (polosextil, kvintil, septil, novil, decil...), ktoré v praxi používa minimum astrológov. Je pravda, že sami o sebe nie sú až také badateľné ako keď sa nachádzajú v konfigurácii. Prečo? Za prvé v trojuholníkovej konfigurácii je vždy ohnisko, ktoré je zároveň midpointom dvoch zvyšných planét. Pri tak malých orbisoch aké používame pri minoritných aspektoch (polosextil 2°, kvintil 2° - 3°, septil 1,5 °, novil 2°, decil 2°) takmer vždy leží ohnisková planéta na midpointe a tým celé toto zoskupenie spája do silnejšieho zväzku a celú konfiguráciu dynamizuje. Aj keby sa ohnisková planéta nenachádzala na polovičnej vzdialenosti zvyšných dvoch planét, tak takýto trojuholník zložený z jedného typu aspektov je zvýraznený v harmóniách. Na harmonické horoskopy upozornil britský astrológ John Addey a potom dlhoročný predseda britskej astrologickej spoločnosti Charles Harvey. Harmónie nie sú ničím iným ako prebratá technika z indickej astrológie (joytish), ktorá delí základný horoskop  (radix) na rôzne diely. Napríklad ak delíme horoskop na pätiny vznikne horoskop pančámša (kvintil),  na sedminy saptámša (septil), na devätiny navámša (novil), na desatiny dasámša (decil) a na dvanástiny dvádašámša (polosextil). Aspekt v zátvorke značí to, že v takomto horoskope budú planéty, ktoré ho zvierajú v radixe vo vzájomnej konjunkcii, prípadne jeho násobky v opozícii v danej harmónii... Harmónie sú úzko previazané aj s midpointami (aj s tým, že najdôležitejšie sú v týchto horoskopoch tvrdé aspekty ako pri kozmobiológii R.Ebertina), pričom midpointy z radixu tvoria v rôznych harmóniách planetárne obrazce. Na západe je napríklad dosť podceňovaný aspekt novil (40°), pričom v indickej astrológii devätinový horoskop (čiže novilový) s menom Navámša je takmer rovnako dôležitý ako radix. Navámša predstavuje v indickej astrológii duchovnú podstatu človeka, jeho plody chovania a dokonca aj manželského druha. Západní astrológovia okolo Charlesa Harveyho išli viac do hĺbky a význam v tomto horoskope vidia v inom. Postavenie planét v ňom poukazujú nato akú má človek schopnosť radovať sa a byť šťastný a ako tieto pocity dokáže šíriť do okolia. Ak zoberieme charakteristiku novilu a jemu prislúchajúcu kartu Pustovníka, tak vidíme v nich prijatie samoty, meditáciu, hľadanie zmyslu života... Aj múdri majstri nás učia, že len človek, ktorí dosiahol inú, vyššiu úroveň vedomia, dokáže sa stať vnútorne šťastný a prenášať tento stav do okolia. Preto ani neprekvapí, že v indickej astrológii predstavuje novilový horoskop (navámša) aj manžela... Nie nadarmo sa hovorí, že len ten, kto dokáže pociťovať radosť aj o samote, len ten si dokáže pritiahnuť k sebe človeka, s ktorým bude šťastný. Podobne môžeme uvažovať o kvintilovom horoskope (pančámša), ktorý predstavuje náš talent a tvorivé zložky osobnosti, či už v dobrom alebo zlom zmysle slova. A septilový horoskop (saptámša), z ktorého sa v joytish astrológii vyčítajú aj informácie o deťoch, tak značí našu inšpiráciu. A takto môžeme pokračovať pri ďalších harmóniách...

   Takže aby sme si to zopakovali... Počet planét v planetárnej konfigurácii symbolizuje jej dynamiku, aspekty značia typ energií, ktoré v konfigurácii prevládajú, planéty vyjadrujú životné princípy, ktoré človek musí kultivovať, či využívať a tvar obrazca dokresľuje vlastnosti a charakter konfigurácie. Netreba tiež zabudnúť, že aké živly, či kvality znamení (základná, pevná, pohyblivá) v konfiguráciách prevládajú (hlavne pri grand trigone, polokríži, kríži, drakovi...), pretože aj to výrazne ovplyvňuje ich zafarbenie.

    Na záver si môžeme spomenúť stručnú charakteristiku najhlavnejších planetárnych konfigurácií:

Grand trigon – ľahkosť, schopnosť chápať súvisloti a tvoriť svet okolo seba, talent, šikovnosť, šťastné náhody, ale aj nebezpečenstvo zaspania na vavrínoch a kvôli pohodlnosti premrhanie svojich schopností...Táto konfigurácia je spojená s kartou Cisárovna, preto jedinec môže byť „matkou kráľov“, teda v prenesenom zmysle „kráľovských“ schopností, ktoré ovplynia širokú spoločnosť. Na druhú stranu môže doplatiť na svoju pýchu a lenivosť.

Veľký kríž – na chrbte kríž v podobe rôznych handicapov a neustálych problémov, ktoré majú človeka zoceliť a dohnať k činorodosti. Ťažká životná úloha, ktorá pri zvládnutí dokáže spraviť z človeka autoritu a rešpektovanú osobnosť. Obetovanie sa spoločnosti alebo v horšom prípade svojim túžbam. Frustrácia a z toho plynúca motivácia, aktivita, energia alebo podľahnutie svojej tienistej stránke.

Polokríž – nespokojnosť, rebelanstvo, neustále napätie...Vedomie toho, že život je boj. Planéty v opozícii nútia človeka k uvedomeniu si problémov a k ich riešeniu. Ohnisková planéta pôsobí ako objekt, kde sa sústreďuje pozornosť a ktorá slúži ako zdroj energie (motor) celej konfigurácie. Táto konfigurácia je spojená s kartou Cisára, preto človek pri riešení zložitých situácií musí ukázať silnú vôľu.

Drak – kreativita, chápanie súvislostí, talent (trigony) prenesené do produktívnej roviny (sextily) s dávkou napätia a vedomia polarity (opozícia), ktorá celé zoskupenie dynamizuje. Drak je v podstate účelnejší a aktívnejší grand trigon, ktorý nenechá človeka len tak ľahko zaspať na vavrínoch. Tak ako drak stúpa pomocou silného vetra hore do nebies, tak pri tejto konštelácii potrebný vietor môže byť symbolizovaný vzťahmi a informáciami (živel vzduchu), ktorý dáva drakovi silu, či naopak.

Mystický obdĺžnik – vnímavosť, porozumenie, produktivita, schopnosť syntézy. Človek môže pôsobiť ako by bol napojený na nejaký neviditelný zdroj, ktorý mu pomáha zvládať rôzne zložité situácie a problémy. Je tu veľká tvorivá sila, ktorá sa dokáže realizovať v praktických záležitostiach. Na druhú stranu si môže jedinec byť tak istý svojimi schopnosťami, že je veľmi ťažké s ním spolupracovať. Pocit neomylnosti.

Kolíska – opozícia môže byť zdrojom plaču (trecích plôch a napätia), pričom pomocou sextilov (produktivita) a trigonov (kreativita, chápanie), môže sa hojdačka rozhúpať, aby plač bol zastavený (uvedomenie si polarity opozície). Je to vysoko produktívna a kreatívna konfigurácia, ktorá je zdrojom rastu a rozkvetu za podmienok, ak jedinec zvládne umenie rovnováhy medzi dvomi protiľahlými princípmi (opozícia). Keďže je to štvorková konfigurácia, tak sa narušovanie a získavanie harmónie bude cyklicky opakovať.

Dvojitý kvinkunx (YOD, Prst boží) – zdvihnutý ukazovák, patová situácia, pocit ani ryba ani rak (dva kvinkunxy), ktory sa vďaka zušľachteniu a radikálnej zmene postojov (analógia s tarotovou kartou Obesenec) može zmeniť na niečo produktívne a hodnotné (sextil). Zvláštny osud, ktorý dlhé roky necháva človeka v bezmocnosti, aby pomocou hlbokého sebapoznania ho doviedol na vyššiu úroveň bytia. Ohnisková planéta je bod, ktorý ukazuje, akým spôsobom má prísť k pokániu a k sebaanalýze, aby sa veci pohli vpred.

Trojuholník kvintilový – šikovnosť, schopnosť zvládnuť jedinečným spôsobom určitú techniku, či už v nejakom umení, remesle, športe, komunikácii a tou sa originálne vyjadrovať. Určitá podobnosť s polokrížom, ktorá však neprináša také napätie, respektíve rôzne krízové udalosti sú zvládané tvorivejším spôsobom. Ohnisková planéta poukazuje na hlavu celej konfigurácie, ktorá zvyšné dve planéty (ruky) riadi. Je to hnací motor nápadov a kreatívných schopností. 

Dvojitý bikvintil – schopnosť sa  výborne vyjadrovať, či slovom, umením, športom alebo technickými zručnosťami. Talent, kreativita. Tlak je menší ako pri bikvintilovom trojuholníku, pričom potenciál konfigurácie sa sústreďuje na ohniskovú planétu. Tam je kormidlo, ktoré celé toto planetárne zoskupanie riadi a ovplyvňuje. Základňa (kvintil) pôsobí ako niečo staré, z ktorej vyrastajú nové možnosti a riešenia (dva bikvintily). Preto schopnosti dane touto konfiguráciou môžu slúžiť  na inovovanie starých, prežitých vzorcov.

Trojuholník geniality (Sextilový trojuholník) – talent, produktivita, výnimočné schopnosti. Táto konfigurácia je spojená s tarotovou kartou Milenci, pričom základňa (trigon) je zdrojom myšlienok, vízií, kreativity, ideálov, ktoré dokážu obstáť v reálnom svete. Sextily značia plodnosť a praktické využitie schopností. Ohnisková planéta ukazuje bod, kde sa talent môže najviac prejaviť.

Septilový trojuholník – transcendentácia, iracionalita, prekonávanie samého seba, sebapoznanie. Táto konfigurácia je spojená s tarotovou kartou Voz, ktorá človeka ženie vpred. Podivuhodný osud plný zvratov, pričom táto životná cesta ho nenápadne tlačí k tomu, aby sa dostal do kontaktu s niečím vyšším, čo ho presahuje. Inšpirácia z vyšších sfér, ktorá formuje osobnosť. Ohnisková planéta môže byť zdrojom tejto inšpirácie.

Oktilový trojuholník – dynamika, boj, rozpor, sebapresadenie. Vyjadrovanie osobnosti dramatickým a naliehavým spôsobom. Veľká aktivita a presadzovanie svojich túžob a ideálov. Konfigurácia je spojená s tarotovou kartou Spravodlivosť, preto by ma človek nájsť rovnováhu medzi činnosťou a nečinnosťou, či bojom a mierom. Rýchla odozva pri omyloch (rýchle vybíjanie karmy).

Trioktilový trojuholník (Thorovo kladivo, Damoklov meč) – dynamika, nepokoj, konflikty, boj, presadzovanie svojich postojov. Podobne ako v oktilovom trojuholníku je tu veľká aktivita a neustále hladanie svojho miesta pod slnkom. Konfigurácia je spojená s tarotovou kartou Spravodlivosť, pričom človek môže oscilovať medzi tvorivými a deštruktívnymi silami. Činy majú rýchlu odozvu v podobe odmeny, či trestu. Ohnisková planéta je terčom, kam jedinec svoju energiu zacieľuje.

Novilový trojuholník – meditácia, uzamknutie, introspekcia, pôst, askéza. Táto konfigurácia je symbolizovaná tarotovou kartou Pustovník, ktorá môže značiť situáciu, v ktorej sa človek cíti osamotený, či izolovaný, pričom ho vyššia sila nabáda, aby prišiel k novej úrovni vedomia (pustovníkov lampáš). Analógia kláštora, či klietky, kde jedinec musí v obmedzených podmienkach nájsť spôsob ako byť šťastný.  Ohnisková planéta predstavuje princíp ako túto úroveň dosiahnuť.

Polosextilový trojuholník (Oko) – najmenšia planetárna konfigurácia, ktorá predstavuje zmysel pre detail, precíznosť, introspekciu, analýzu, pričom základňa (sextil) sľubuje produktívne využitie týchto vlastností. V určitom zmysle má niečo z charakteristiky tarotovej karty Obesenca, ktorá je spojená s prekrvením mozgu (jógová poloha sviečky) a s neobvyklým vnímaním reality. 

 

 

 


Poèítam horoskop... Počítam horoskop...