mesiac
Nedeľa, 21.7.2024
Meniny má Daniel

Astrolexikón - H

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

HANBLIVOSŤ

- dve znamenia najviac podliehajúce tejto vlastnosti sú Rak a Panna (v extrémnych prípadoch môžu zábrany prejsť až k autizmu). K ďalším možným variantom je postavenie Saturn na ascendente alebo descendente, pričom svetlá (Slnko a Luna) sú postavené v úsekom málo priaznivých vonkajšiemu kontaktu (IV., VI. a XII.dom). Kozorožec môže síce na prvý pohľad vypadať ako hanblivý jedinec, ale v skutočnosti to je spôsobené skôr jeho tvrdou povahou a nechuťou k úzkym vzťahom ako skutočnou ostýchavosťou.

HAND ROBERT

- je jeden z najvýznamnejších súčasných amerických astrológov. Je zakladateľom dôležitého projektu pod názvom „Hindsight“, ktorý sa zameriava na komentované vydávanie starých astrologických traktátov v modernom anglickom jazyku. Pôvodne bol astrológom humanistického zamerania, ale postupne sa preorientoval na tradičnú vetvu tohto oboru. Sám vydal niekoľko kníh s astrologickou tematikou (napr. Planets in Composite) a taktiež stál pri zrode asi najprepracovanejšieho astrologického softwaru „Solar Fire“.

Hand Robert

HARMONICKÝ HOROSKOP

- je technika prebratá z indickej astrológie, ktorá delí zverokruh (znamenia) na drobnejšie úseky. Ak zvieratník delíme dvomi, dostaneme druhú, ak tromi, tak tretiu harmóniu a tak ďalej. Význam harmónií je približne rovnaký ako význam zodpovedajúci domom: druhá harmónia ovláda majetok, tretia súrodencov, štvrtá rodinu a podobne. Najdôležitejšia a nadradená nad ostatnými je deviata harmónia, ktorá má v Indii pomenovanie Navamsa a poukazuje predovšetkým na manželského partnera, okrem toho ovláda aj celý osud. Pomocou harmónií sa môžeme dostať hlbšie do záležitostí, ktoré sa pripisujú jednotlivým domom.

HEMISFÉRY

- horoskop môžeme rozdeliť na dve polovičky, pričom ako deliaca hranica slúži buď horizont predstavovaný osou ascendent – descendent alebo miestny poludník symbolizovaný osou immum coeli a medium coeli. V prvom prípade je horoskop rozpolený na nočnú (nachádzajúcu sa pod obzorom, čiže rozprestierajúcu sa od 1. ku 6.domu) a dennú hemisféru (nachádzajúcu sa nad obzorom, čiže rozpínajúcu sa od 7. po 12.dom). V druhom prípade sa horoskop delí na východnú (roztiahnutú od 10. do 3.domu) a západnú hemisféru (rozvinutú od 4. po 9. dom). Umiestnenie planéty v príslušnej hemisfére významne ovplyvňuje jej prejav.

hemisféry

HEREC

- môže byť astrologicky definovaný silným Neptúnom (schopnosť splynúť s rolou), ďalej Venušou (osobné kúzlo, príťažlivosť), Merkúrom (dar reči) a Slnkom (potreba predvádzať sa). So znamení najviac inklinuje k tomuto povolaniu Lev, Býk, Váhy a Ryby, aj keď dôležitejším ukazovateľom k tomuto talentu je zhluk planét hlavne v V. alebo potom v III. a XII.dome. A z aspektov sú to všetky väzby osobných planét na Neptúna.

HERMOVA VÁHA

- antická metóda korektúry horoskopu zostaveného na základe nepresných časových údajov, pričom je založená na vzťahu medzi horoskop narodenia a horoskopom počatia. Hermova Váha hovorí o tom, že Ascendent alebo Descendent natívneho horoskopu sa nachádza na rovnakom stupni ako Luna pri počatí alebo naopak – Luna nativity má rovnakú polohu ako Ascendent alebo Descendent pri počatí. Aj keď toto pravidlo vyzerá jednoducho, tak v praxi sa ho ešte nepodarilo úplne potvrdiť, pretože je problematické zistiť čas počatia.

HESPEROS

- je grécky názov pre Večernicu, čiže inak povedané Venušu vychádzajúcu a zapadajúcu za Slnkom. Takto postavená Venuša značí opatrnosť, obozretnosť a odstup v prežívaní alebo v nadväzovaní vzťahov. Podriadenosť citov k názoru okolia a v určitom zmysle konzervatizmus.

HISTÓRIA ASTROLÓGIE

- pôvod tejto hermetickej „vedy“ sa stráca v hmlách predchádzajúcich tisícročiach, pretože až vynálezom písma (asi polovica 3. tisícročia pred Kristom) máme k dispozícii záznamy (hlavne z Mezopotánie a Egypta), ktoré dokazujú snahu ľudí priradiť nebesiam určitý vplyv na osud jedinca, či národov. Nebola to však astrológia v pravom zmysle slova ako ju dnes poznáme. Jej epocha sa začala písať až od 2.storočia rozšírením astrologického diela Tetrabiblos alexandrijského polyhistora Klaudia Ptolemaia, ktoré slúžilo ako učebnica prakticky celý stredovek, až do dôb otcov modernej astrológie – J. Keplera a M. Kopernika.

HLBINA NEBA

- je bod horoskopu nazývaný tiež Immum Coeli (skratka IC) alebo podnožník. Nachádza sa oproti zenitu (MC), čiže kulminujúcemu miestu horoskopu. Immum coeli zodpovedá nadiru – najnižšiemu bodu pod obzorom a súčasne je aj počiatkom 4.domu. Symbolicky sa vzťahuje k citovým koreňom, zázemiu, rodine, domovu a tiež predstavuje spôsob ako najľahšie dosahujeme istoty, z čoho vychádzame a o čo sa opierame. Je úzko spojený so znamením Raka. Planéta v blízkosti neho nadobúda platnosť dominantnej planéty, pričom jej energia je často zameraná do vnútra a jej pôsobenie je trochu oneskorené.

HOMOSEXUALITA

- túto sexuálnu orientáciu je z horoskopu takmer nemožné vyčítať, ak je jedinec s ňou zmierený a nemá z nej žiadne výčitky. Naopak ľudia, ktorí nie sú celkom so svojou orientáciou vyrovnaní, tak práve horoskop môže odhaliť jej pravé príčiny. Dosť často sa u takýchto osôb vyskytujú konjukcie alebo opozície Slnka a Luny, prípadne poškodené Slnko (u žien, hlavne Plutom) alebo Luna (u mužov, tiež obzvlášť Plutom). Podľa tradície bola homosexualita mylne spájaná s konšteláciou Venuša – Urán (alebo jej analógiou – Venušou vo Vodnárovi), čo môže znamenať citovú vzburu, či nezávislosť, ktorá môže vyústiť do krajností ako napríklad homosexualita, ale aj nemusí. A nakoniec astrológovia, ktorý pracujú s Lilith (bodom smrti), dospeli k záveru, že konjukcia tohto prvku s ascendentom, Venušou, Slnkom (u ženy) alebo Lunou (u muža) je častá v prípadoch u takto orientovaných ľudí.

HORÁRNY HOROSKOP

- inak aj nazývaný hodinový horoskop je horoskop zostavený pre ľubovoľnú otázku, na ktorú chceme zistiť odpoveď. Za vstupné údaje sa berie postavanie planét a ostatných astrologických prvkov v čase položenia otázky. V tejto starej metóde sa používajú špeciálne postupy a pravidlá na zistenie odpovedi. Tak napríklad sa tu pracuje s tradičným rozdelením planét na dobré (Jupiter a Venuša) a zlé (Saturn a Mars), ďalej s povýšením a oslabením planét, s regentmi domov, stálicami a hlavne s aspektmi Luny. Existujú určité znaky, kedy je odpoveď kladná a kedy záporná alebo kedy nemožno horoskop vykladať, pretože odpoveď by bola zavádzajúca.

HOROSKOP

- je odvodené slovo z gréckeho horoskopos (skúmajúci čas). Horoskop je synonymum nebeskej mapy, v ktorom je zakreslené postavenie planét, domov a iných astrologických prvkov v znameniach zverokruhu. V súčasnej západnej astrológii má po grafickej stránke podobu kruhu, ktorý je na vonkajšej strane rozdelený na dvanásť rovnako veľkých dielikov (znamení) po 30°, pričom na vnútornej strane sú zakreslené polohy planét a iných prvkov horoskopu práve v týchto znameniach. Horoskop je konštruovaný pre konkrétny čas a miesto zemského povrchu, pričom vychádza z geocentrického pohľadu na svet (symbolicky Zem je stredom slnečnej sústavy).

horoskop

HOROSKOPICKÉ PRVKY

- sú hlavne znamenia zverokruhu, domy, planéty a aspekty medzi nimi. K ďalším doplnkovým patria hviezdy (stálice), lunárne uzly, osy a body horoskopu, planétky a podobne.

HRANICE

- je staršie označenie pre rozhranie znamení zverokruhu.

HRAVOSŤ

- je spojená hlavne s V.domom, Slnkom a s prevahou aspektov 5.harmonickej rady, čiže s kvintilmi a bikvintilmi. Zo znamení je to hlavne Baran, Blíženci, Lev a Strelec.

HRDINSTVO

- je vlastnosť súvisiaca primárne s planétou Mars, ktorý by mal byť dominantný a bohato aspektovaný Slnkom, Lunou, Jupiterom, Uránom a Plutom a najlepšie v znamení Barana, Býka, Leva, Škorpióna, Strelca a Kozorožca. Napäťové aspekty týchto planét k Marsu môžu mať súvis k tomu, že jedinec svojim hedonickým konaním bude pravdepodobne ohrozovať seba alebo okolie. Vzťahy Saturnu a Neptúna k tejto planéte oslabujú jej neohrozenosť a schopnosť riskovať.

HROT (VRCHOL) DOMU

- je stupeň zverokruhu (ekliptiky), ktorý v horoskope predstavuje začiatok nejakého domu. Štyri hlavné hroty sú totožné s kľúčovými bodmi horoskopu, čiže s Ascendentom (začiatok I.domu), Immum Coeli (IV.domu), Descendentom (VII.domu) a Medium Coeli (začiatok X.domu). Podľa niektorých autorov každá planéta nachádzajúca sa 5° (a menej) pred začiatkom určitého domu vplýva aj na dom nasledujúci. Napríklad ak sa Saturn bude pohybovať na konci II.domu (4° od začiatku III.domu), tak bude vplývať aj na veci súvisiace s III.domom.

HUDBA

- talent pre hudbu je často astrologicky vyjadrený aspektom medzi Venušou a Neptúnom, či Venušou a Uránom, pričom aspoň jedna planéta by sa mala nachádzať v III., V., IX., X. alebo XII. dome. Pri napäťových väzbách týchto nebeských telies môže byť hudba prežívaná ako sublimácia. Český astrológ Milan Špůrek pri štatistike významných svetoznámych hudobných skladateľov došiel na to, že veľké anomálie nadobudlo jedine postavenie Merkúra v znamení Strelca, čo vlastne súvisí aj s charakteristikou hudby: ideálna, medzinárodná (Strelec) reč (Merkúr) zrozumiteľná všetkým.

HUMANISTICKÁ A TRANSPERSONÁLNA ASTROLÓGIA

- je vlastne prepojenie astrológie s modernými psychologickými technikami. Jej zakladateľ, Dane Rudhyar, nanovo interpretoval tradičné koncepty a predložil k nim nové východiská. Podľa neho by sa mala astrológia zaoberať skôr osobnosťou človeka a jej rozvojom ako predpovedaním udalostí. Astrológia v jeho pojatí je chápaná ako symbolický jazyk slúžiaci k rozvoju vedomia človeka a k jeho lepšej orientácii v neprehľadných životných situáciách. Rozdiel medzi klasickou a humanistickou astrológiou je ten, že prvá z nich vykresľuje jedinca a jeho možnosti, druhá zas, že k čomu má on dospieť, čiže je zameraná na jeho duchovný vývoj.

HUMOR

- je rozdiel mať zmysel pre humor a byť vtipný, aj keď väčšinou tieto dve vlastnosti so sebou súvisia. Prvá v zmysle „nebrať život a seba príliš vážne“ je spojená so silným vzdušným živlom, prípadne s dominantným alebo výrazným Jupiterom, či Uránom. Všeobecne planéta Saturn musí mať slabý vplyv. Druhá vlastnosť je primárne previazaná s Merkúrom a jeho postavením a aspektmi. Špeciálne väzby medzi Merkúrom a transpersonálnymi planétami môžu dodať komunikácii potrebnú šťavu, pričom aspekt medzi Merkúrom a Plutom dáva schopnosť trafiť do čierneho a sklony k brutálnej otvorenosti, ďalej aspekt medzi Merkúrom a Neptúnom je synonymom pre dobrú fantáziu a spojenie medzi Merkúrom a Uránom je symbol prekvapivých, originálnych slovných reakcií.

HVIEZDOPRAVECTVO

- je výraz pre astromantiu, čiže pre veštenie z hviezd a zvláštnych nebeských úkazov predstavujúci najstaršiu fázu poznatkov medzi kozmickými rytmami a udalosťami na zemi.

HVIEZDY

– pomenovania stálic v astrológii, aj keď názov je trochu zavádzajúci, pretože v skutočnosti sa vo zverokruhu vplyvom precesie pohybujú rýchlosťou asi 1° za 72 rokov. K najdôležitejším a najvplyvnejším patria hlavne tieto štyri, ktoré tvoria medzi sebou takmer kríž . Sú tiež označované aj ako strážcovia oblohy: Aldebaran, Regulus, Antares a Fomalhaut. Hviezdy majú pevnú charakteristiku (preto ich psychologické smery zväčša ignorujú a naopak sú využívané hlavne v mundánnej a horárnej astrológii) a ako sa zdá, pôsobia nevysvetliteľným spôsobom na ľudský osud a ohlasujú často udalosti, ktoré ležia mimo našej moci.

HYLEG

- je podľa tradičnej astrológie označenie planéty, ktorá v horoskope znamená životnú silu osoby a je citlivá pre podmienky zdravia, života a smrti. Väčšinou Hylegom býva Slnko (u muža), Luna (u ženy) alebo podľa niektorých autorov vládca 1.domu, čiže ascendentu.

Poèítam horoskop... Počítam horoskop...