mesiac
Utorok, 21.5.2024
Meniny má Zina

Astrolexikón - B

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

BARAN

charakteristika: základné, ohnivé znamenie ovládané Marsom. Baran v sebe spojuje podnikavosť základného znamenia, nadšenie a impulzívnosť ohnivého živlu a odvahu, či energiu planéty Mars. Dáva dynamickú, divokú, aktívnu povahu s dušou bojovníka a so silnou túžbou po presadení vlastnej osoby.
kľúčové slová: EXISTUJEM, SOM
symbolický obraz: blesk, iskra
fáza vo zverokruhu: prvá – subjektívne bytie
V humanistickej astrológii predstavuje prvotný tvorivý impulz, po ktorom sa z doposiaľ nediferencovaného oceánu kolektívneho nevedomia (predstavovaného znamením Rýb) začína vynárať vedomie individuálne (Baran).

BEZSTAROSTNOSŤ

- je typická vlastnosť pre ľudí s dominantou (alebo napäťovým aspektom) Merkúr – Jupiter, najlepšie vo vzdušných alebo ohnivých znameniach. Naopak vplyv Saturna by mal byť slabý a zemské znamenia by nemali mať kľúčové pôsobenie v horoskope.

BIKVINTIL

- nastáva vtedy, ak dva astrologické prvky zvierajú medzi sebou uhol 144°. Je charakterizovaný číslom 5, takže symbolizuje pochopenie, talent, sebavyjadrenie a techniku. Bikvintil (a jeho predchodca kvintil – 72°) sa považuje za mierne súladný aspekt pomocou ktorého môžeme ovládnuť rôzne techniky k spracovaniu daných princípov.

BINOVIL

- je aspekt o hodnote 80°. Je to násobok novilu (40°), ktorý je spojený s číslom 9, takže symbolizuje prípravu, klíčenie a iniciáciu. Považuje sa za slabý disharmonický aspekt.

BISEPTIL

- je aspekt o hodnote 102 6/7°. Je to násobok septilu, ktorý má väzby k číslu 7, teda súvisí s iracionalitou a transcendentáciou. Považuje sa za slabý harmonický aspekt.

BIUNDECIL

- je aspekt o hodnote 65 8/11°

BLAHODARNÝ

- tradičná astrológia delila planéty, aspekty, domy a znamenia na blahodarné (prinášajúce určité výhody a uľahčenia) a neblahé (prinášajúce prekážky a obmedzenia). Za blahodarné planéty sa považovalo Slnko, Venuša (malé šťastie) a Jupiter (veľké šťastie) a opačný vplyv mal hlavne Mars (malé nešťastie) a Saturn (veľké nešťastie). Za pozitívne aspekty sa považoval sextil a trigon (trinus) a v niektorých prípadoch aj konjukcie (hlavne s Jupiterom a Venušou) a naopak negatívny vplyv mala kvadratúra, opozícia a občas konjukcia (hlavne s Marsom a Saturnom). Za blahodarné domy a znamenia sa považovali tie, ktorým vládli Jupiter, Slnko a Venuša, čiže Strelec, Lev, Býk a Váhy a II., V., IX. a XI.dom. Opakom boli znamenia Barana, Škorpióna, Kozorožca a Vodnára a VI., VIII. a XII.dom. Dnes sa od týchto schém upustilo a prevláda názor, že každý aspekt, planéta, dom, či znamenie môže mať jak deštruktívnejšie tak konštruktívnejšie účinky.

BLÍŽENCI

charakteristika: pohyblivé, vzdušné znamenie ovládané Merkúrom.
Blíženci v sebe spájajú vrtkavosť pohyblivého znamenia, nespútanosť a ľahkosť vzdušného živlu, s mentálnym potenciálom planéty Merkúr. Dáva rozptýlenú, neposednú, čulú povahu s veľkou túžbou po získavaní a výmene nových informácií.
kľúčové slová: VIEM, KOMUNIKUJEM
symbol: vibrácie, vlnenie
fáza vo zverokruhu: tretia – organizovanie
V humanistickej astrológii symbolizujú subjektívne, osobne zamerané myslenie, vytváranie systémov a techník, vstup do vzťahov s ľuďmi v najbližšom okolí a komunikáciu.

BOD SMRTI

- existujú v podstate dva a záleží na tom, ktorý má astrológ práve na mysli. Prvý je citlivý arabský bod dávnej astrológie, ktorý sa vypočíta sčítaním dĺžok Ascendentu a Marsu a od tohto výsledku sa odčíta dĺžka Saturna. Druhý je v podstate Čierna luna alebo inak Lilith, ktorú niektorí astrológovia týmto pomenovaním ju nazývajú, aj keď so smrťou nemá až tak veľa spoločného.

BOD ŠTASTIA

- je citlivý bod horoskopu, ktorý patrí medzi takzvané arabské body (grécky kléroi) dávnej astrológie. Z toho množstva citlivých bodov sa dnes prakticky používa len Bod šťastia (Fortuna), ktorý nám naznačuje akým spôsobom najľahšie nájdeme osobnú vyrovnanosť a tiež prostredníctvom akej oblasti (t.j. podľa toho v akom dome stojí) nájdeme svoje šťastie. Tento bod sa podľa Jána Kefera vypočíta podľa vzorca: dĺžka Ascendentu plus dĺžka Luny mínus dĺžka Slnka (pre denné narodenie) alebo dĺžka Ascendentu plus dĺžka Slnka mínus dĺžka Luny (pre nočné narodenie). Avšak astrológovia Koch a Schwickert zverejnili v medzivojnovom období štúdiu, podľa ktorej nezáleží na tom, či sa niekto narodil v noci alebo cez deň, takže podľa nich platia obidva body zároveň a tiež doporučujú ešte tretiu variantu, kde od dĺžky Slnka sa pripočíta dĺžky Luny a potom od tohto čísla sa odčíta dĺžka Ascendentu.

BODY HOROSKOPICKÉ

- sú zvýraznené stupne zverokruhu nejakým astrologický prvkom (nepočítajúc planétu), pričom k najdôležitejším patria body hlavných osí horoskopu (Ascendent, Descendent, Immum Coeli, Medium Coeli), ďalej doplnková os Vertex/Anitivertex, citlivé (senzitívne) arabské body (napr. bod šťastia, bod lásky, bod otca...), polovičné vzdialenosti (midpunkty, midpoints), antiscie a kontrascie, Čierna Luna (Lilith) a podobne. Treba však pripomenúť, že nie všetci astrológovia používajú vo svojej praxi spomínané body (teda okrem hlavných osí horoskopu) a väčšinou slúžia skôr ako pomocné metódy pri výklade.

BODY ROVNODENNOSTNÉ

- sú protiľahlé body na ekliptike, čiže 0° Barana a 0° Váh.

BODY SLNOVRATNÉ

- sú protiľahlé body na ekliptike, čiže 0°Raka a 0°Kozorožca.

BOHATSTVO

- je podľa tradičnej astrológie vyjadrené hlavne harmonickým postavením Slnka, Venuše alebo Jupitera v II.dome, prípadne okolo Media Coeli. O nehnuteľnom majetku môže hovoriť prítomnosť vyššie spomínaných planét vo IV.dome a o možnosti bezpracného zisku (napr. veno, dedičstvo) v VIII.dome. Samozrejme, že toto tvrdenie môže byť trochu klamlivé. Takéto konštelácie hovoria skôr o pocite, že človek sa cíti byť bohatý (niekedy aj vnútorne), aj keď v skutočnosti jeho bankové konto sa nemusí nijako obzvlášť vymykať priemeru obyvateľstva. Naopak napríklad umiestnenie Saturna v II.dome hovorí často o tom, že jedinec sa cíti byť chudobný alebo má pocit, že má vždy nedostatok, aj keď v skutočnosti môže byť finančne vysoko nad ostatnými. To len potvrdzuje fakt, že horoskop hovorí skôr o tom, že ako sa cítime, ako o tom, čo je objektívna skutočnosť.

BOJOVNOSŤ

- je vlastnosť podliehajúca planéte Mars. Aby bol človek typ bojovníka, tak by mal mať túto planétu dominantnú (najmä v ohnivých znameniach) alebo bohato aspektovanú hlavne Svetlami, prípadne mal hojne zastúpené znamenia pod vládou tohto astrologického prvku, čiže Barana a Škorpióna. Postavenie Marsu v znameniach prezrádza typ bojovnosti, pričom pri ohnivých znameniach môže ísť o výbušné a otvorené reakcie zamerané na vonkajší efekt, u zemských znameniach pôjde o tvrdošijnosť a postupné narastanie odporu, u vzdušných znameniach o verbálnu agresivitu a pružné reakcie a u vodných znameniach sa jedná o psychologický boj a citové vydieranie. Postavenie Marsu v domoch hovorí o tom, že v akej oblasti človek najviac prejaví svojho bojovného ducha.

BURIČSTVO

- je typické pre ľudí najmä s dominantou Uránu, či Marsu a zároveň s prevahou znamení Barana a Škorpióna (v týchto prípadoch pôjde skôr o vzburu osobnostnú, čiže potrebu proti niečomu bojovať, či ukazovať svoju výnimočnosť) alebo Strelca a Vodnára (v týchto prípadoch sa jedná viac o vzburu, ktorá má ideový charakter). Z aspektov sú to hlavne konjukcie, kvadratúry a opozície Uránu a Marsu na Jupiter a Saturn (vzbura proti zavedenému spoločenskému poriadku) alebo na Svetlá (vzbura proti rodičovským modelom).

BÝK

charakteristika: pevné, zemské znamenie ovládané Venušou. Býk v sebe spája stálosť pevného znamenia, trpezlivosť a pragmatizmus zemského živlu, so zmyselnosťou planéty Venuše. Dáva pokojnú, rozvážnu povahu so silným sklonom vychutnávať si potešenia tohto sveta a často s tvrdohlavými, nemennými postojmi.
kľúčové slová: HROMADÍM, UŽÍVAM SI
symbol: pôda
fáza vo zverokruhu: druhá – sústreďovanie
V humanistickej astrológii symbolizuje posilnenie sebavedomia prostredníctvom stotožnenia sa s hmotou a materiálom.

Poèítam horoskop... Počítam horoskop...