mesiac
Streda, 29.5.2024
Meniny má Vilma

Astrolexikón - D

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

DECIL

- nastáva vtedy, ak dva astrologické prvky zvierajú medzi sebou uhol 36°. Je charakterizovaný číslom 10, takže predstavuje úplnosť a univerzálne zákony. Decil je považovaný za slabý súladný aspekt, ktorý prináša nové zdroje a podporu.

DECÍLIA

- sú predikčné horoskopy s platnosťou približne desať dní, pričom pri ich výpočte sa ako základ berie pozícia Slnka. Od nej sa potom po desať stupňových krokoch zostavujú tieto desaťdenné horoskopy pre príslušné obdobie.

DEDIČNOSŤ

- je astrologicky spojená so IV.domom, pričom znamenie a planéty v ňom ani tak nenaznačujú aké vlastnosti človek po predkoch zdedí, ale skôr prezrádzajú to, že ako zdedené dispozície pociťuje a ako sa k nim stavia. Existujú často aj určité konštelácie v rodine, ktoré sa z generácie na generáciu opakujú, pričom sa nemusí jednať o presný druh aspektu, ale skôr je u príbuzných pravdepodobná podobnosť na základe analógie planét, domov a znamení. Napríklad babka môže mať konjukciu Luny s Neptúnom, mama Lunu v Rybách a dcéra Lunu v XII.dome. Každopádne psychológ, štatistik a sociológ Michel Gauquelin dokázal na základe obrovského súboru dát, že planetárna dedičnosť sa stáva faktom prostredníctvom angluárneho postavenia planét (t.j. v blízkosti hlavných osí horoskopu), teda napríklad ak má otec Jupiter v blízkosti s Medium Coeli, tak jeho syn môže mať túto planétu v blízkosti Ascendentu, čiže obaja ju majú v radixe dominantnú.

DEDIČSTVO

- je primárne späté s VIII.domom (bezpracné zisky), ďalej v určitom smere aj so IV.domom (rodinný majetok, nehnuteľnosti) a II.domom (financie). Dobre ožiarené tieto domy hlavne Slnkom, Jupiterom alebo Venušou zvyšujú šancu získať dedičstvo a naopak, napríklad taký poškodený Jupiter môže znamenať súdne spory o dedičstvo alebo jeho ľahkovážne premrhanie.

DEKANY

- už v dávnejších dobách sa predpokladalo, že pôsobenie astrologických prvkov sa v rôznych úsekoch toho istého znamenia mierne líši, preto astrológovia rozdelili každé znamenie na 3 rovnako veľké desať stupňové časti, ktoré nazvali dekanmi (lat. facies - tváre). V prvých desiatich stupňoch každého znamenia je cítiť jeho rýdzi vplyv, pričom ďalšie dva nasledujúce desať stupňové úseky sú zmesou pôsobenia dotyčného znamenia so znamením nasledovným podľa rovnakého živlu a nasledujúcej kvality, čiže v nemennom poradí – od kardinálneho cez fixné až po mutuálne. Takže napríklad človek, ktorý má Slnko v druhom dekane Leva bude v sebe cítiť aj určitý vplyv Strelca.

DEKLINÁCIA

- je jedna zo súradníc rovníkových, pričom sa meria k rovine kolmej k svetovému rovníku na deklinačnej kružnici (0°-90°), kde severná deklinácia je kladná a južná záporná. Pri deklinácií rozoznávame dva druhy aspektov a to paralelu (obdoba konjukcie, kde majú planéty zhodnú deklináciu s rovnakou polaritou) a kontraparalelu (obdoba opozície, kde majú planéty zhodnú deklináciu, ale s opačnou polaritou), pričom tieto aspekty sa viac vzťahujú na „osud“ ako na charakter jedinca.

DENNÁ POLOVICA HOROSKOPU

- sa rozprestiera v úseku od Descendentu po Ascendent (táto časť symbolizuje priestor nad obzorom), čiže sa v nej nachádza VII., VIII., IX., X., XI. a XII.dom. Planéty v nej pôsobia viac extrovertne so zameraním na vonkajší svet.

DENNÝ POHYB

- je pohyb meraný v stupňoch a minútach, o ktorý sa planéta pohne po ekliptike. Každé nebeské teleso má svoju priemernú dennú rýchlosť, pričom ak sa pohybuje pomalšie od tohto údaju, tak môžu byť reakcie princípu, ktorý predstavuje, trochu oneskorené (napr. pri Merkúre je pomalšie vstrebávanie informácií). A platí to aj opačne.

  priemerná denná rýchlosť priemer v znamení cyklus z geocentrického hľadiska
SLNKO 0°59´08´´ 30 dní 1 rok
LUNA 13°10´35´´ 2,3 dňa 27,3 dňa
MERKÚR 1°23´ 22 dní 1 rok
VENUŠA 1°12´ 25 dní 1 rok
MARS 0°31´ 2 mesiace 1,88 roku
JUPITER 0°05´ 1 rok 11,9 roku
SATURN 0°02´ 2,5 roku 29,4 roku
URÁN 0°00,07´ 7 rokov 83,8 roku
NEPTÚN 0°00,04´ 14 rokov 163,7 roku
PLUTO 0°00,25´ 19,7 rokov 245 rokov
LUNÁR.UZLY 0°03,02´ 1,5 roku 18,6 rokov

tab. Základné astronomické údaje planét a lunárny uzly využiteľné v astrologickej praxi

DEPRESIA

- sklony k častým depresiám majú ľudia s dominantným a väčšinou aj poškodeným Saturnom, Neptúnom alebo Plutom. Neharmonické aspekty Luny, či Merkúru (hlavne ak sa tieto planéty nachádzajú v znamení Raka, Panny, Váh, Škorpióna, Kozorožca a Rýb) so Saturnom alebo Plutom, prípadne slabý ohnivý živel a zároveň silné obsadenie vodných, či zemských znamení, tiež zvyšujú riziko, že jedinec bude pravdepodobne trpieť touto formou psychického utrpenia.

DESCENDENT

- je stupeň zverokruhu, ktorý zapadá na západnom obzore v okamihu narodenia (opačným bodom je Ascendent). Je to súčasne začiatok 7.domu. Pre jeho výpočet je potrebné poznať presný čas a miesto narodenia. Poloha descendentu ukazuje na naše typické prejavy v partnerstvách a medziľudských vzťahoch, na ľudí, ktorí nás nevedome priťahujú a s ktorými sa stretávame v užších vzťahoch. Na druhú stranu symbolizuje vlastnosti, ktoré máme do seba absorbovať z okolia. Znamenie alebo planéta pri descendente veľmi významne ovplyvňuje charakter partnerstiev a typológiu životného partnera.

DETI

- v astrológii sú deti symbolizované V.domom, takže postavenie planét v tejto oblasti a vládcu tohto domu bude vypovedať o okolnostiach okolo detí a ich pravdepodobnej povahe, či o tendenciách k výchove. V tradičnej astrológii sa udáva, že každé ďalšie dieťa je predstavované druhým domom po V.dome (napr. prvé – V.dom, druhé – VII.dom, tretie – IX.dom...), čo je však dosť špekulatívny názor. A konečne nevlastné deti sú obsiahnuté XI.domom. Priaznivé postavanie vládcu V.domu, respektíve planét v tejto oblasti (hlavne Luny, Venuše a Jupitera) je dobrým znakom, že vlastník horoskopu bude mať s detí pravdepodobne radosť a naopak disharmonické konštelácie súvisiace s týmto domom môžu znamenať starosti s nimi.

DIGNITA

(planéty) - je vlastne sila planéty, pričom každá astrologická škola má vlastný systém ako ju podľa špecifických kritérií určiť. Najčastejšie sa prihliada na to, že či je planéta v konjukcii s niektorou hlavnou osou horoskopu, potom či je vo svojom znamení, dome alebo aspoň živle a tiež či je bohato aspektovaná alebo má dôležité postavenie v rámci tvaru horoskopu.

DIPLOMACIA

- je silnou stránkou znamenia Váh, takže Slnko, Ascendent, či zhluk planét v tomto znamení alebo priaznivé aspekty medzi Merkúrom a Venušou alebo Merkúrom a Jupiterom a súčasne umiernený vplyv Marsu prepožičiavajú človeku práve túto vlastnosť.

DIREKCIE

- sú druhou najdôležitejšie prognostickou metódou v astrológii po tranzitoch. Rozdeľujeme ich na symbolické, primárne a sekundárne (najpoužívanejšie), ktorým sa hovorí aj progresie, ktoré sú založené na rotácii zeme okolo Slnka, pričom jeden deň po narodení symbolizuje jeden rok po narodení. V horoskope sa sleduje postavenie progresívnych prvkov navzájom alebo voči prvkom radixu. Špecialisti na túto metódu tvrdia, že tranzity rozvíjajú potenciál horoskopu skôr vonkajšími udalosťami, či pôsobením spoločnosti na jedinca, pričom direkcie symbolizujú skôr vnútorný cyklus človeka.

DIREKCIE PRIMÁRNE

- je staroveká, matematicky najzložitejšia (vyžaduje trigonometrické výpočty), ale zato údajne najspoľahlivejšia metóda prognostickej astrológie. Je založená na rotácii Zeme okolo vlastnej osi, takže závisí na presnom čase a mieste narodenia, preto sa často používa pri spresňovaní (korekcii) času narodenia. Pri nej každý jeden stupeň rektascencie znamená jeden rok života, ale používajú sa aj iné direkčné kľúče.

DIREKCIE SEKUNDÁRNE

- je stredoveká metóda prognostickej astrológie, ktorá funguje na analógii medzi rotáciou zeme a obehom zeme okolo Slnka. Založená je na vete z biblie: „ Dám ti jeden rok za každý tvoj deň“, takže pohyb planét zverokruhom v prvom dni po narodení zodpovedá prvému roku života, druhý deň po narodení zodpovedá druhému roku života človeka atď. Skúmajú sa hlavne pohyby rýchlych planét a hlavných osí horoskopu voči sebe navzájom alebo voči pozícii pri narodení.

DIREKCIE SYMBOLICKÉ

- je novodobá metóda prognostickej astrológie, ktorá nemá astronomický základ, ale čisto špekulatívnu hodnotu.

DIREKČNÉ KĽÚČE

- sú časové miery používané v direkčnej astrológii. Napríklad poznáme jednostupňový kľúč, kde 1° zodpovedá 1 roku po narodení, ďalej kľúč oblúku Slnka, kde všetky planéty a hroty domov sa pohybujú rýchlosťou ako progresívne Slnko (0°59´08´´) a podobne.

DIREKTNÝ (PRIAMY) POHYB

- je pohyb v zmysle postupu znamení zverokruhu, pri ktorom ekliptická dĺžka rastie.

DISPOZITOR

- je planéta, ktorá je vládcom znamenia zverokruhu, v ktorom sa nachádza iná planéta alebo hrot príslušného domu, ktorými disponuje. Napríklad ak sa Venuša nachádza v znamení Strelca, tak jej dispozitor je Jupiter alebo ak sa hrot 7.domu nachádza v Baranovi, tak planéta Mars významne ovplyvňuje veci týkajúce sa 7.domu, pretože je jeho dispozitorom.

DIVINÁCIA

- je interpretácia horoskopu, jeho výklad. Väčšina astrologických škôl vychádza najprv z tvaru a prevládajúcich (či chýbajúcich) prvkov horoskopu. Až potom sa prechádza k výkladu jednotlivých konštelácií, pričom namiesto čiastkových informácií sa kladie dôraz na celostný pohľad k všetkým prvkom nativity.

DIZONANTNÉ ASPEKTY

- v klasických prípadoch planéty, ktoré tvoria konjukciu sa nachádzajú v tom istom znamení, pri sextile stoja v tej istej polarite, v kvadráte majú tú istú kvalitu, v trigone sú v tom istom elemente a pri opozícii sú v protiľahlých znameniach. Ak sa táto schéma naruší, napríklad ak konjukciu tvorí jedna planéta s druhou planétou so susedného znamenia (napr. Venuša vo Váhách s Plutom v Škorpiónovi), tak hovoríme o dizonantnom aspekte. Také aspekty môžu hlavne v priaznivom uhle (sextil, trigon) pôsobiť o čosi dramatickejšie a tiež trochu rozporuplno.

DLHOVEKOSŤ

- je v astrológii dosť diskutabilná téma už len z toho dôvodu, že či je ju možné z horoskopu vôbec vyčítať. V starovekej astrológii boli snahy určiť približný vek, kedy človek zomrie a to pomocou zistenia Anarety (škodca života) a Hylega (životná sila jedinca) a ich vzájomného vzťahu, čo však vyžadovalo úmorné výpočty. Ďalším problémom pri ich zisťovaní boli aj nejednotné metódy akými sa z horoskopu dali určiť, takže otázka účinnosti týchto metód je zatiaľ otvorená, aj keď pri nej prevláda skôr skeptický názor. Z racionálneho hľadiska je však pravdepodobné, že človek s horoskopom plnom kríz, smútku, chorôb a nehôd, sa dožije menej ako človek s menej drastickým konšteláciami. V tomto ohľade za problematické môžeme považovať špatne aspektované Slnko (u muža), Lunu (u ženy) a Ascendent (alebo jeho vládcu), ďalej zhluk planét v VIII.dome (extrémne emócie), VI.dome (zdravotné problémy) alebo XII.dome (odlúčenie od sveta, nemocnice, samota). Takže osoba, ktorá má čo najmenej vyššie spomínaných konštelácií, tak tá má teoreticky väčšiu šancu sa dožiť vyššieho veku.

DĹŽKA A ŠÍRKA

- v astrológii sa využívajú dva spôsoby využitia týchto veličín a to buď v geografickej rovine, na základe čoho môžeme lokalizovať určitý bod na zemskom povrchu, kde za začiatok zemepisnej dĺžky sa považuje nultý greenwichský poludník a za začiatok zemepisnej šírky zas rovník. A v astronomickej rovine je to ekliptická dĺžka (je to vlastne premietnutie zemepisnej dĺžky na nebeskú sféru), ktorá slúži k určeniu polohy planét vo zverokruhu. Ekliptická šírka je vzdialenosť planéty vo vzťahu k ekliptike.

DOBRODEJOVIA

- podľa tradičnej astrológie sa tak označovali planéty, ktoré mali obzvlášť pozitívne účinky a prinášali dobrý osud. Za „malé šťastie“ sa označovala Venuša a za „veľké šťastie“ sa považoval Jupiter.

DOBROMYSELNOSŤ

- je primárne spätá s planétou Jupiter, takže jeho dominantné postavenie v horoskope môže byť dobrým základom tejto vlastnosti. Z aspektov je to hlavne spojenie Luny (alebo Slnka) s Jupiterom. Dobre postavený Neptún k tomu môže pridať ľudskosť a humanistický nádych. A naopak horoskop by mal byť málo poznamenaný Saturnom, pretože ten svojim frustrujúcim účinkom môže vyvolávať skôr závisť a neprajnosť.

DÓDEKATÉMORIA

- je staroveký systém bodov horoskopu, odvodených na základe dvanástinového cyklu z ľubovoľných stupňov ekliptiky. Odvodený bod – dódekatémorion pôvodného stupňa – je od neho vzdiadalený dvanásťnásobok uhlovej vzdialenosti pôvodného stupňa od počiatku znamení zverokruhu,v ktorom sa nachádza.

DOMICIL

- je postavenie planéty v znamení, kde sa cíti najlepšie a je s ním v maximálnej miere v spriaznenosti. Umiestnenie vo vlastnom domicile zvyšuje jej vplyv a posilňuje ju. Bežne sa hovorí, že planéta „vládne“ alebo je „vládca“ znamenia, v ktorom je domicilná. Podľa tradície Slnko vládne Levovi, Luna Rakovi, Merkúr Blížencom a Panne, Venuša Býkovi a Váham, Mars Baranovi, Jupiter Strelcovi, Saturn kozorožcovi, Urán Vodnárovi, Neptún Rybám a Pluto Škorpiónovi. Opak domicilu je exil, kedy je planéta symbolicky povedané zničená, respektíve oslabená.

DOMINANTNÁ PLANÉTA

- každý smer v astrológii má určitý systém ako ohodnotiť silu planéty, pričom dominantná planéta je vždy tá, ktorá v tomto systéme počtom bodov prevyšuje ostatné kozmické telesá. Takáto planéta má kľúčový vplyv na povahu a celkový život jedinca, čiže podľa nej dokáže astrológ určiť, ktorý aspekt je obzvlášť dôležitý a ktorý až tak nie. Všeobecne sa za dominantu považuje tá planéta, ktorá sa nachádza v blízkosti niektorej hlavnej osi horoskopu, ďalej je vo svojom (alebo spriaznenom) znamení, alebo je významne umiestnená, čo sa týka tvaru horoskopu.

DOMY

- hovorí sa im taktiež zemské sektory, ktoré predstavujú rôzne životné oblasti. Domy vznikajú delením miestnej sféry od pólu k pólu na dvanásť častí tak ako keď pomaranč rozdeľujeme na dieliky. Na výpočet polohy domov existuje viacero systémov, pričom poloha hlavných osí je v každom rovnaká, ale rozmiestnenie ostatných domov v horoskope sa líši. Najpoužívanejšie v súčasnosti sú Placidov, Campanov, Regiomantanov a Kochov. Na rozdiel od pozícií planét v znamení, ktoré majú skôr kolektívny dopad, tak umiestnenie planét v domoch má výrazne individuálny charakter.

domy

Dom Základná charakteristika Analógia Kľúčové slovo Význam v tradičnej astrológii Význam v humanistickej astrológii
1. aktívny (hlavný, či rohový) dom () JA osobnosť a jej maska, individualita, správanie, temperament, fyzický vzhľad, telesný typ, počiatok života. typ skúseností, ktoré človeku pomáhajú intuitívne si uvedomiť seba samého. Je to proces budovania individuality prostredníctvom sebaobjavovania, hľadania vlastnej orientácie a životného poslania.
2. reaktívny (následný) dom () ZDROJE sebahodnotenie, majetok, prosperita, hmotné zabezpečenie, financie, hodnoty, talenty, zmysly. typ skúseností, ktoré človeku pomáhajú uvedomiť si svoje zdroje, čo má k dispozícii, čo zdedil za majetok alebo talent. Je to proces potvrdenia svojej existencie skrze stotožnenie sa s hmotou alebo materiálom.
3. výsledný (koncový, či padajúci) dom () KOMUNIKÁCIA vzťahy s okolím, kontakty, súrodenci, susedia, všedný život, písmo, reč, veda, učenie, myslenie, korešpondencia, krátke cesty. typ skúseností, ktoré človeku pomáhajú nadväzovať vzťahy s blízkym okolím a zbierať z neho informácie pre ďalší rast. Je to proces učenia, rozvíjania mentálnych funkcií a formulácie myšlienok do zmyslulného celku.
4. aktívny (hlavný, či rohový) dom () KORENE rodina (špeciálne matka), pôvod, domov, súkromie, vlasť, dedičnosť, tradície, nemovitosti, pôda, osobné nevedomie, emocionálne základy osobnosti, koniec života. typ skúseností, ktoré človeku pomáhajú nadväzovať úzke citové kontakty so svojimi koreňmi, čím môže získať pocit istoty. Je to proces budovania zázemia, bezpečného centra pre ďalšie svoje operácie.
5. reaktívny (následný) dom () KREATIVITA lásky, deti a ich výchova, zábavy, záľuby, rozkoše, hry, špekulácie, hazard, erotika, rekreácia, umenie, divadlo, spoločenský život. typ skúseností, ktoré človeku pomáhajú rozvíjať jeho tvorivé schopnosti a prejavovať sa navonok. Je to proces naberania sebaistoty skrze produkty svojich aktivít (deti, tvorba…) alebo skrze vyjadrovanie vlastných emócií.
6. výsledný (koncový, či padajúci) dom () VEDOMÉ POTREBY práca, zdravie, zamestnanie, služby, výživa, hygiena, zvyky, sebazdokonalovanie, introspekcia, podriadený, služobníctvo, drobné zvieratá. typ skúseností, ktoré človeka privedú k práci na sebe samom, analýze a selekcii svojich aktivít. Je to proces introspekcie, sebakritiky a sebanápravy pred vstupom do väčšieho kolektívu symbolizovaným nasledujúcim domom.
7. aktívny (hlavný, či rohový) dom () OSTATNÍ ĽUDIA blízke vzťahy a osoby, partnerstvo, manželstvo, úzke priateľstvá, spolupráca, obchodné spojenia, zmluvy, verejný nepriatelia, spory, súdy. typ skúseností, ktoré človeka privedú k účasti na vzťahoch pomocou ktorých spoznáva obraz samého seba. Je to proces vzájomného dopĺňania skrze partnera, výmeny informácií a porovnávania sa s okolím.
8. reaktívny (následný) dom () ZDROJE DRUHÝCH ĽUDÍ intenzívne väzby, dedičstvo, veno, smrť a znovuzrodenie, sex, okultizmus, bezpracné zisky, krízy, straty, uzdravovanie, hranica medzi osobným a kolektívnym nevedomím. typ skúseností, ktoré človeka veľmi úzko spájajú s druhými ľuďmi a vďaka ktorým sa stretáva s krajnými stavmi (otázky života a smrti). Je to proces výmeny energií, transformácie a radikálnych, nezvratných premien.
9. výsledný (koncový, či padajúci) dom () SVIATOČNÝ ŽIVOT náboženstvo, viera, zahraničie, cestovanie, filozofia, viera, abstraktné myslenie, spoznávanie, rozširovanie obzorov, vyššie štúdium, duchovnosť. typ skúseností, ktoré človeku pomáhajú vnímať abstraktnú, symbolickú rovinu a súvislosti, ktoré sú v pozadí všetkých javov. Je to proces hľadania zmyslu existencie a rozširovania vedomostí skrze štúdium alebo cestovanie.
10. aktívny (hlavný, či rohový) dom () KORUNA ŽIVOTA cieľ, úspech, sláva, poslanie, povolanie, povesť, profesia, verejný život, spoločenské postavenie, autoritatívne osoby (napr. otec), nadriadený. typ skúseností, ktoré človeka privádzajú do spoločenských pozícií, k vytýčeniu cieľov a organizácii života. Je to proces objavovania spoločenskej, či duchovnej identity a prevzatia zodpovednosti za vonkajší svet.
11. reaktívny (následný) dom () BUDÚCNOSŤ skupinové vzťahy, spoločenstvo, priatelia, protekcie, plány, priania, náhody, ideály, organizácie, politické strany, nevlastné deti. typ skúseností, ktoré človeka privádzajú k spolupráci s ostatnými druhmi na spoločnom diele, či k práci na projektoch orientovaných do budúcnosti. Je to proces týmovej práce a kolektívneho rozhodovania, ktorý slúži k skupinovej integrácii.
12. výsledný (koncový, či padajúci) dom () OBMEDZENIE osamotenie, izolácia, chronické choroby, mentálne zdravie, nepriateľstvo, tajomstvo, meditácia, sebaobetovanie, velké zvieratá, inštitúcie, kolektívne nevedomie. typ skúseností, ktoré človeka privádzajú k riešeniu vzťahov s vyššími celkami a k odpútaniu sa od závislosti na spoločnosti. Je to proces skladania účtov za svoje skutky a snahy po vykúpení, či splynutí s absolutnom.

tab. Charakteristika a význam jednotlivých domov

DOMY HLAVNÉ

(aktívne, rohové, angluárne) - majú počiatok v hlavných osách horoskopu (1.dom v Ascendente, 4.dom v Immum Coeli, 7.dom v Descendente, 10.dom v Medium Coeli), čiže zodpovedajú kardinálnym (základným) znameniam a sú teda iniciatívne, aktívne, dominantné . Planéty v nich (teda hlavne v ich prvej tretine) sú považované za veľmi silné.

DOMY NÁSLEDNÉ

- ležia uprostred kvadrantu. Sú to domy 2. 5. 8. a 11., čiže zodpovedajú fixným (pevným) znameniam a sú teda konzervatívnejšie zafarbené a symbolizujú osobné alebo spoločenské zdroje. Ich poslaním je stabilizovať a koncentrovať energiu domov hlavných. Planéty v nich pôsobia stredne silne.

DOMY PADAJÚCE

(koncové, výsledné, kadentné) - ležia na konci kvadrantu. Sú to domy 3. 6. 9. a 12., čiže zodpovedajú mutuálnym (pohyblivým) znameniam a sú teda spojené so službou, zdieľaním a rozširovaním alebo rozptyľovaním vedomia. Planéty v prvých dvoch tretinách sa považujú za veľmi slabé, zatiaľ čo planéty v poslednej tretine sú naopak veľmi silné.

DRAČIA HLAVA a CHVOST

- nazývané aj ako lunárne uzly (severný – vzostupný a južný – zostupný) sú abstraktné body, v ktorých sa pretína obežná dráha Luny s ekliptikou. Pokiaľ blízko tohto miesta dôjde k novu alebo splnu, tak dochádza k zatmeniu Slnka (pri nove) alebo Mesiaca (pri splne). Oba body sa nachádzajú v horoskope presne oproti sebe, pričom sa im prideľuje priama súvislosť so vzťahmi, kde dračia hlava vzťahy nadväzuje a naopak dračí chvost asistuje pri ich rušení. V karmickej astrológii severný uzol predstavuje kvality, ktoré je nutné rozvíjať v tomto vtelení, pričom južný uzol poukazuje na záležitosti prežité v minulých životoch, ktoré treba v tomto živote vyriešiť.

dračia hlava

DUŠEVNÁ POHYBLIVOSŤ ČLOVEKA

- tento pojem zaviedol populárny americký astrológ Marc Edmund Jones, pričom podľa jeho teórie z postavenia Merkúru (podľa toho či vychádza pred alebo po Slnku) a rýchlosti pohybu Luny sa dá zistiť duševná pohyblivosť človeka, teda že či ste typ pomalší alebo rýchlejší, respektíve či viete správne odhadnúť tú správnu vlnu a tak sa nechať po nej zviesť. Ak Merkúr vychádza pred Slnko (Prométheus), tak ste typ DYCHTIVÝ. Ak po Slnku (Epimétheus), tak ste typ UVEDOMELÝ. Ďalej ak sa Luna pohybuje rýchlejšie ako je jej priemerný denný pohyb (13°10´), tak sa môžete považovať za typ OSTRAŽITÝ. Ak sa pohybuje pomalšie od svojho priemeru, tak sa môžete priradiť k typu ROZVÁŽNEMU. Pri konjukcii Merkúru so Slnkom a pri dennom pohybe Luny okolo 13°10´ sa ťažko určuje, ku ktorému typu patríte. Pri kombinácii Uvedomelého s Ostražitým alebo Dychtivého s Rozvážnym typom je zdravá vyváženosť medzi vnímaním a rozumovými funkciami, pričom títo jedinci sa držia nohami pevne na zemi a dokážu sa pomerne efektívne vyrovnať s problémovými situáciami. A naopak pri kombinácii Uvedomelého s Rozvážnym alebo Dychtivého s Ostražitým typom nie je vnímanie s rozumovými funkciami v rovnováhe, preto títo jedinci sa pomerne jednoducho dajú vyviesť z miery a veľmi ťažko si počínajú v situáciách, ktoré vyžadujú rýchle rozhodnutia.

DVOJIČKY

- sú častým protiargumentom funkčnosti astrológie. Keď si však rozoberieme tento problém hlbšie, tak zistíme, že dvojičky sa narodili väčšinou pár minút po sebe, takže hlavné osy sú u nich posunuté minimálne o 1°, pričom nie je ojedinelé, že tým sa u jednej z nich aspoň jeden astrologický prvok posunie z predchádzajúceho domu do nasledujúceho. Navyše Sabiánske symboly pre Ascendent, Descendent, Immum Coeli a Medium Coeli sa budú tiež automaticky líšiť. A treba ešte pripomenúť, že v astrológii sa nepracuje s danosťou, ale skôr s potenciálom, takže pri odlišných udalostiach a kontaktoch sa ich potenciál môže rozvíjať rôzne (tie isté konštelácie môžu spracovať na rozličných úrovniach). Dobre to vystihol jeden astrológ, ktorý má dvojičky. On sám priznáva, že sú síce iné, ale keď tak nad tým premýšľal, tak zistil, že ich chovanie má rovnaké základy. Analogicky to vyjadril podobenstvom, že ak zahrá notu C na klavíry a potom na gitare, tak síce bude inak znieť, ale stále to bude ten istý tón. Alebo po matematicky...Ak sú dva podobné systémy, tak pri kladnej väzbe drobné odchýlky v počiatkoch môžu viesť pri dlhodobej kumulácii k obrovský rozdielom v konečných výsledkoch, zatiaľ čo pri zápornej spätnej väzbe tak citeľné rozdiely nebudú.

DVOJITÉ ZNAMENIA

- tak sa hovorí znameniu Blížencov, Strelca a Rýb, pričom označujú psychologickú dvojakosť, dualitu, ktorá je často vlastná osobám so zhlukom planét (alebo Ascendentom) v jednom z týchto znamení. Napríklad podľa tradičnej astrológie sa umiestnením hrotu V.domu v týchto znameniach zvyšuje šanca mať dvojičky.

Poèítam horoskop... Počítam horoskop...