mesiac
Streda, 29.5.2024
Meniny má Vilma

Astrolexikón - P

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

PÁD PLANÉTY

- je oslabenie astrologického účinku planéty v určitom znamení zverokruhu (viď tabulku pod heslom „exaltácia“), prípadne v jeho stupni. Ak je planéta v páde, tak nemusí nutne prejavovať len záporné kvality, ale môže dôjsť k pokusom o zlepšiť podmienky, ktoré v tejto oblasti panujú. Opakom pádu (debilitas, či casus) planéty je jej exaltácia.

PALCOVÉ DELENIE EKLIPTIKY

- je delenie každého znamenia na 12 rovnakých dielov po 2,5 stupni, pričom sa vychádza zo starej teórie, že každé znamenie v sebe obsahuje všetky znamenia zverokruhu. Takže napríklad posledné stupne každého znamenia nesú v sebe aj určitý vplyv znamenia Rýb, ktoré je posledným znamením zverokruhu.

PAMÄŤ

- je výrazná pri znameniach spätých s minulosťou, čiže u Býka, Raka a Kozorožca, pričom v jednom z týchto znamení by mali byť planéty Slnko, Luna alebo Merkúr a zároveň medzi sebou prepojené nejakým aspektom (hlavne konjukciou, sextilom alebo trigonom) alebo v harmonickom aspekte so Saturnom.

PANNA

charakteristika: pohyblivé, zemské znamenie ovládené Merkúrom. Panna v sebe spája flexibilitu pohyblivého znamenia, triezvosť a metodickosť zemského živlu, s racionalitou planéty Merkúr. Dáva snaživú, učenlivú povahu, s jemnými rozlišovacími schopnosťami, ktorá sa dokáže dobre orientovať v chaose a stojí nohami vždy pevne na zemi.
kľúčové slová: ANALYZUJEM, ZLEPŠUJEM SA
symbol: prach, častice
fáza zverokruhu: šiesta – zušlachťovanie
V humanistickej astrológii symbolizuje rozlišovanie, usmerňovanie a kontrolu svojich emócií na báze rôznych techník (napr. cvičenie, sebakritika, meditácia...), ktoré prinášajú očistu a polepšenie pred vstupom do vyššieho kolektívneho celku.

PANOVAČNOSŤ

- túto povahovú črtu môžeme nájsť u ľudí, u ktorých prevládajú kardinálne, základné znamenia (Baran, Kozorožec – tie hlavne alebo v menšej miere Váhy a Rak) a najmä znamenie Leva. Dominantné Slnko (prípadne Mars) v aspekte so Saturnom alebo Plutom môžu túto vlastnosť ešte vystupňovať.

PARALELA DEKLINAČNÁ

- je priečny aspekt medzi dvomi planétami, ktoré majú zhodnú deklináciu tej istej polarity.

PARALELA ŠÍRKOVÁ

- je priečny aspekt medzi dvomi planétami, ktoré majú zhodnú ekliptickú šírku tej istej polarity.

PARAN

- je pomenovanie situácie, pri ktorej dve planéty stoja na hlavných osách horoskopu (napr. jedna na Ascendente a druhá na Immum Coeli), pričom aj keď v skutočnosti medzi nimi neexistuje žiadny konvenčný aspekt (napr. konjukcia, opozícia, trigon, sextil...), tak aj napriek tomu sa dostávajú do vzájomného vzťahu, ktorý sa významovo podobá pôsobeniu kvadratúry, čiže prináša so sebou prekážky.

PARANATELLONTA

- boli v antickej a stredovekej astrológii extrazodiakálne súhvezdia alebo ich časti, vychádzajúce, kulminujúce a zapadajúce v rovnakú dobu ako súhvezdia ekliptiky alebo kulminujúce v rovnaký okamih ako jednotlivé lunárne domy.

PASIVITA

- živelná nechuť k fyzickej aktivite môže byť spojená s nadmerným obsadením planét v pasívnych (čiže v zemských a vodných) znameniach, pričom v horoskope je dominantná Luna alebo Neptún. Naopak Mars, symbol činorodosti a dynamiky, musí mať slabý vplyv a tiež jeho energia by mala byť blokovaná nejakým napäťovým aspektom najčastejšie od Neptúna alebo Saturna.

PENIAZE

- sú v horoskope obsiahnuté v II. (vlastné zdroje) alebo VIII.dome (zdroje cudzích ľudí – dedičstvo, veno). O schopnosti nakladať s nimi a o vzťahu k nim nám bližšie povedia planéty v týchto domoch a znamenia na hrotoch týchto domov. Napríklad Urán v kladnom zmysle prinesie prekvapivé zisky a obratné narábanie s nimi a v zápornom nečakané straty a nekontrolovateľné výdavky. Udalosti týkajúce sa financií súvisia s tranzitmi planét cez tieto domy alebo na planéty v týchto domoch sa nachádzajúce (prípadne im vládnuce). Zhluk planét v II.dome často hovorí o povolaní s priamym vzťahom k peniazom. A to, či budeme bohatí, sa z horoskopu určuje skôr nepriamo, teda horoskop nám moc nehovorí o tom, že či budeme skutočne finančne úspešní, ale skôr sa z neho dá vyčítať, že či sa cítime byť bohatí (nezávisle od výšky konta) a to je rozdiel.

PEREGRINNÁ PLANÉTA

- je planéta, ktorá je v znamení, kde ani nevládne ani nie je v povýšení, či v zničení alebo v páde. Sila tejto planéty je neutrálna, respektíve mierne oslabená.

PERIGEUM

- je bod na lunárnej dráhe, v ktorom je Luna najbližšie k Zemi.

PLANÉTA NEUTRÁLNA

- alebo v astrológii nazývaná aj hermafroditná je Merkúr, pričom v tradičnej astrológii nebol považovaný ani za škodcu a ani za dobrodeja.

PLANETÁRNA REVOLÚCIA

- je predikčný horoskop, ktorý je vypočítaný pre okamih, kedy vybraná planéta dosiahne presnej konjukcie so svojou pozíciou v horoskope – radixe.

PLANETÁRNE CYKLY

- keďže planéty putujú periodicky celým zverokruhom v rozdielnych časových intervaloch, tak každá z nich tvorí cyklus, ktorý má dopad na život určitého subjektu. V tranzitoch (objektívny, vonkajší rytmus) sú najdôležitejšie cykly Jupitera (12 ročný) a Saturna (29,4 ročný) a v menšej miere (pre pomalší pohyb) aj Urána, Neptúna a Pluta. V direkciách (subjektívny, vnútorný rytmus) sa prihliada hlavne na solilunárny cyklus (29,5 roku), ktorý spoľahlivo mapuje individuálne životné periódy v ôsmych hlavných fázach od symbolického novu až po spln a potom späť.

PLANETÁRNE HODINY

- mali hlavne význam v hermetickej praxi pre určenie astrologicky priaznivého okamihu pre druh operácie, jej predmet a cieľ, pretože každá stránka takej operácie mala svoje astrologické korešpondencie. Východiskom sú planetárne analógie vecí a javov a tiež astrologicky diferencovaný čas. V určitých okamihoch sa prejavuje priaznivý, či nepriaznivý vplyv určitej planéty. U planetárnych hodín sa rozlišujú denné a nočné hodiny, pričom denné začínajú východom a nočné západom Slnka, takže pre každý deň je časový interval trvania určitej hodiny vždy iný, pretože dobu od východu po západ Slnka a opačne rozdelíme na dvanásť rovnakých častí, kde ako prvá v poradí je planéta vládnuca určitému dňu a to v nasledovnom slede: Luna (pondelok), Mars (utorok), Merkúr (streda), Jupiter (štvrtok), Venuša (piatok), Saturn (sobota), Slnko (nedeľa). Každú planetárnu hodinu môžeme rozdeliť ešte na ďalších sedem častí, pričom v prvej časti je vplyv planetárnej hodiny danej planéty najsilnejší, pričom potom sa mieša s vplyvmi ostatných planét.

Hodina denná Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Hodina nočná              
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

tab. Planetárne hodiny

PLANETÁRNE KONFIGURÁCIE

- keďže sa v súčasnosti v astrológii pozerá viac na celkové globálne usporiadanie horoskopu a jeho vzhľad, tak popri tvaroch horoskopu sa uvažuje aj o združených aspektoch, ktoré tvoria medzi sebou viaceré planéty a tak vznikajú určité symetrické geometrické útvary, ktoré majú charakteristické psychologické efekty na jedinca. Medzi hlavné planetárne obrazce patrí polokríž (1 opozícia a 2 kvadratúry), veľký kríž (2 opozície a 4 kvadratúry), veľký trigon (3x trigon) tvoriaci trojuholník, drak (3x trigon , 2x sextil a 1 opozícia), mystický obdĺžnik (2x trigon, 2x opozícia, 2x sextil), dvojitý kvinkunx – Prst boží (2x kvinkunx a 1 sextil), dvojitý bikvintil (2x bikvintil a 1x kvintil), pentagram a hexagram.

planetárne konfigurácie

PLANÉTKY

(asteroidy) - predstavujú objekty v priestore medzi obežnými dráhami Marsu a Jupitera. Tradičná astrológia ich ešte nepoznala, preto až niektorí súčasní astrológovia ich začali postupne skúmať a začleňovať do horoskopu. Z viacej ako 50 tisíc existujúcich asteroidov upútala pozornosť iba štvorica najskôr objavených (Ceres, Pallas, Juno, Vesta) a tiež Chirón. Ich interpretácia je založená na zmesi rôznych ženských funkcií. Na astrologickej symbolike planét a planétiek je zaujímavé hlavne to, že vo všetkých prípadoch významovo korešponduje s postavami z mytológie a s princípmi, ktoré v mytológii predstavovali. Zďaleka nie všetci astrológovia však uvažujú tieto nové prvky v horoskopoch.

PLANÉTY

- v astrológii sa považujú za planéty aj dve svetlá - Slnko a Luna (Mesiac), pričom každá planéta reprezentuje určité symbolické funkcie (alebo podľa psychológie archetyp), či nástroje nášho rastu, ktoré sú nutné pre náš vývoj. Podľa rozmiestnenia v slnečnej sústave ich môžeme rozdeliť na osobné (Slnko, Luna, Merkúr, Venuša, Mars), spoločenské (Jupiter, Saturn) a transcendentálne (Urán, Neptún, Pluto). Každá planéta vládne určitému znameniu, nachádza sa v určitom dome a tvorí s ostatnými prvkami horoskopu vzájomné vzťahy (aspekty). Charakteristika planét je symbolicky odvodená od postavenia v rámci slnečnej sústavy a tiež aj od dĺžky cyklu ich obehu.

PLANÉTY INFERIÓRNE

- sú vlastne vnútorné planéty, teda konkrétne Merkúr, Venuša a Luna.

PLANÉTY MUŽSKÉ

- sú v tradičnej astrológii Slnko, Saturn, Jupiter a Mars.

PLANÉTY SUPERIÓRNE

- sú vlastne vonkajšie planéty, teda konkrétne Mars, Jupiter, Saturn, Urán, Neptún a Pluto.

PLANÉTY TRANSNEPTUNICKÉ

- je osem hypotetických planét za Neptúnom, ktoré začala používať v dvadsiatych rokoch minulého storočia (pred objavením Pluta) hlavne takzvaná hamburská škola. Konkrétne išlo o Cupida (spoločenskosť, kontinuita, rodina, manželstvo, umenie), Hadesa (rozpad, chudoba, núdza, špina, hnus), Zeusa (tvorivosť, plodnosť, produktivita, aktivita), Kronosa (autorita, velikášstvo, nezávislosť, vláda), Apolla (úspech, expanzia, popularita, rozľahlosť), Admetosa (stlačovanie, obmedzovanie, smrť, hĺbka), Vulcanusa (moc, veľká sila) a Poseidona (duch, osvietenie, svetlo).

PLANÉTY ŽENSKÉ

- sú v tradičnej astrológii Luna a Venuša.

PLATÓNSKY ROK

- je časový úsek za ktorý prebehne jarný bod celú ekliptiku, čiže všetkých dvanásť znamení zverokruhu. Keďže jarný bod sa posunie každých 72 rokov o 1°, tak platónsky rok trvá 25 920 rokov. Podľa toho v akom znamení sa práve nachádza môžeme zistiť, že v akom veku podľa znamenia sa nachádzame.

PLODNOSŤ

- je spätá hlavne s Lunou a jej postavením a s obsadením V.domu znamením a planétami. Za priaznivý znak môžeme považovať, ak sa Luna nachádza vo vodných znameniach (Rak, Škorpión, Ryby) alebo v Býkovi, prípadne ak sú tieto znamenia na hrote V.domu. Postavenie Luny, Venuše alebo Jupitera v V.dome (a najlepšie v spomínaných znameniach) a pod vzájomnou harmonickou aspektáciou dáva výnimočnú plodnosť (nemali by však byť tieto planéty v napäťovom vzťahu hlavne k Saturnu a Plutu). Tieto ukazovatele súvisia obzvlášť so ženskou plodnosťou. Mimochodom slovo plodnosť sa môže vzťahovať jak na tvorivú činnosť, tak na plodenie potomkov.

PLUTO

charakteristika: transcendentálna (transformačná) planéta vládnuca znameniu Škorpióna. Pluto bol objavený v roku 1930, takže je zatiaľ poslednou planétou objavenou v novodobej histórii. Jeho pozoruhodne výstredná dráha pretína dráhu Neptúna. Symbolizuje skryté procesy, ktoré sa nečakanou a netušenou silou prevalia na povrch.
kľúčové slovo: PREROD
symbolický obraz: mág, fénix, temný pán podsvetia, či nevedomia, gangster, čiže archetyp regenerácie a duchovnej sily.
význam v horoskope: regeneračné schopnosti, transformácia, smrť a znovuzrodenie, extrémy, podvedomé procesy, radikálne premeny a moc.
cyklus: Pluto prejde celým zverokruhom za 245 rokov. Jeho rýchlosť je vďaka výstrednej dráhe rozdielna, preto v jednom znamení zostáva od 12 do 30 rokov.

Pluto

POČATIE

- je dosť problematické určiť, aj keď v astrológii existuje jeden starodávny, len zatiaľ nie celkom potvrdený vzorec (Hermová Váha alebo inak Trutina Hermetis), podľa ktorého sa dá okamih počatia presne vypočítať. Tento vzorec znie: „ Ascendent pri narodení (alebo jeho protiľahlý bod - Descendent) zodpovedá postaveniu Luny pri počatí.“ Pri umelých pôrodoch sa namiesto Ascendentu/Descendentu používa osa Vertex/Antivertex.

POD OBZOROM

(dolná, nočná hemisféra) - je planéta vtedy, ak ju nie je možné na oblohe vidieť, čiže sa nachádza pod horizontom a v horoskope v 1. až 6. dome (teda pod osou Ascendent – Descendent). Jej vplyv je viac subjektívnejší a zameraný viac do vnútra.

PODNOŽNÍK (NADIR)

- je bod horoskopu nazývaný tiež Hlbina neba (skratka IC). Nachádza sa oproti zenitu (MC), čiže kulminujúcemu miestu horoskopu. Immum coeli zodpovedá nadiru – najnižšiemu bodu pod obzorom a súčasne je aj počiatkom 4.domu. Symbolicky sa vzťahuje k citovým koreňom, zázemiu, rodine, domovu a tiež predstavuje spôsob ako najľahšie dosahujeme istoty, z čoho vychádzame a o čo sa opierame. Je úzko spojený so znamením Raka. Planéta v blízkosti neho nadobúda platnosť dominantnej planéty, pričom jej energia je často zameraná do vnútra a jej pôsobenie je trochu oneskorené.

POLARITY

- v astrológii majú význam v tom, že umožňujú lepšie chápať funkcie rôznych prvkov horoskopu. Takmer každý astrologický prvok má svoj protipól, pričom poznáme základné tri polarity a to planét, znamení a domov. Medzi doplňujúce dvojice u planét patrí pár Slnko/Luna, Venuša/Mars, Jupiter/Saturn a Urán/Neptún. U znamení sú to tandemy Baran/Váhy, Býk/Škorpión, Blíženci/Strelec, Rak/Kozorožec, Lev/Vodnár a Panna/Ryby. A konečne u domoch tvoria medzi sebou protiľahlé dvojice I./VII. (Ascendent/Descendent), II./VIII., III./IX., IV./X. (Immum coeli/Medium coeli), V./XI. a VI./XII. dom.

POLITIKA

(talent) - je spojený hlavne so znamením Býka (tradičné hodnoty, financie), Raka (patriotizmus, vlasť, rodina), Leva (moc, autorita), Váh (diplomacia, spoločenská obratnosť), Škorpióna (ťahanie za nitky, kritika skrytých nedostatkov), Kozorožca (ambície, ctižiadosť) alebo Vodnára (idealizmus, reformátorstvo), pričom by mal byť dobre a silno postavený Merkúr (výrečnosť, racionalita) a Luna (obľúbenosť, popularita) s viditeľným vplyvom transcendentálnych planét (Urán, Neptún, Pluto), ktoré dodávajú človeku silné osobné kúzlo a charizmu.

POLOKVADRATÚRA (OKTIL)

nastáva vtedy, ak dva astrologické prvky zvierajú medzi sebou uhol 45°. Je charakterizovaná číslom 8, takže predstavuje sústredenie, cielenú aktivitu, stres. Polokvadratúra (oktil) sa považuje za mierne napäťový aspekt.

POLOSEXTIL

nastáva vtedy, ak dva astrologické prvky zvierajú medzi sebou uhol 30°. Je charakterizovaný číslom 12, takže predstavuje spojenie, intimitu, detail. Polosextil sa považuje za slabý harmonický aspekt.

POLOVIČNÉ VZDIALENOSTI (MIDPOINTS)

– táto astrologická metóda sa bežne používala do 13.storočia, potom zapadla do zabudnutia a až v minulom storočí bola znovuobjavená a zdokonalená súčasnými astrológmi a momentálne patrí k jedným z najväčších prínosov modernej astrológie. Je logické, že keď majú pozície planét nejaký význam, tak aj polovičné vzdialenosti medzi nimi sú nositeľmi určitej informácie. Tieto „stredobody“, ktoré sú v rovnakej vzdialenosti od dvoch iných astrologických prvkov nadobúdajú vplyv vtedy, ak sa v nich nachádza nejaká planéta alebo hlavná os horoskopu. Takto sa celá trojica prvkov dostáva do vzájomného vzťahu, ktorý účinky planét, či bodov spája.

POLUDNÍK (MERIDIÁN)

- je každá kružnica prechádzajúca južným a severným pólom.

POMALÉ (KOLEKTÍVNE) PLANÉTY

- takto sa niekedy v astrológii označujú planéty, ktoré sa nachádzajú v slnečnej sústave až za Marsom (t.j. Jupiter, Saturn, Urán, Neptún a Pluto) a zotrvávajú v jednom znamení minimálne 1 rok, preto aj ich charakteristika v znamení určuje skôr charakter celej generácie ako jednotlivca. Dôležité sú ich tranzity osobným horoskopom, pretože konštelácie, ktoré tvoria s prvkami radixu trvajú dlhšie, čím dokážu intenzívnejšie tvarovať život jedinca.

POPULARITA

- je nadobudnutý pocit súvisiaci s Lunou, preto postavenie tohto astrologického prvku v domoch môže označovať typ popularity. Všeobecne Luna postavená v blízkosti hlavných osí horoskopu v aspekte k Venuši alebo Jupiteru dáva vyhliadky k tomu, že človek sa môže ľahšie stať známou tvárou pre širšiu verejnosť (to hlavne platí, ak sa jedná o pozitívnu stránku popularity – priazeň davov). Na druhú stranu je popularita veľmi vratká záležitosť, ktorá v niektorých obdobiach kulminuje a v niektorých upadá, pričom často tranzity Jupitera cez Ascendent, Medium Coeli, Slnko alebo Lunu označujú jej pravdepodobnú kulmináciu.

POŠKODENÁ PLANÉTA

- je taká planéta, ktorá zviera s ostatnými planétami napäťové aspekty (hlavne kvadratúru, opozíciu, oktil a trioktil). Poškodená planéta sa síce môže na začiatku prejavovať v nepríjemných rysoch v tom princípe, ktorý predstavuje, ale ak človek zvládne lekcie, ktoré sa má naučiť, tak môže postupne aj z takto postavenej planéty ťažiť vo svoj prospech.

POVÝŠENIE PLANÉTY

- je zosilnenie astrologického účinku planéty v určitom znamení zverokruhu, prípadne v jeho stupni. Inak sa hovorí, že planéta je v „exaltácii“, pričom sa v spriaznenom znamení cíti ako pozvaný hosť, takže môže prejaviť svoje pozitívne rysy. Opakom exaltácie (povýšenia) planéty je jej pád (lat. debilitas, či casus).

PRAASTROLÓGIA

- je staroveká staršia fáza astrológie pred vznikom horoskopie.

PRÁCA

- je v horoskope obsiahnutá v VI. (každodenná práca, rutina) a X. (povolanie, povesť, úspech) dome, teda znamenia na hrotoch týchto domov, vládcovia týchto znamení a planéty priamo v týchto úsekoch horoskopu nám dávajú bližšie informácie o tom, čo v práci prežíva, čo od nej očakáva, aké možnosti sa mu ponúkajú a pre aký druh práce má najväčšie dispozície.

PRAKTICIZMUS

- je spojený hlavne so zemskými znameniami (Býk, Panna, Kozorožec) a so silne postaveným Saturnom alebo Merkúrom. Zhluk planét v zemských domoch (II., VI. a X.dom) tiež môže podporovať túto vlastnosť. Naopak planéty Neptún alebo Urán by nemali v horoskope zohrávať nijakú významnú úlohu.

PRAKVALITY

- sú vlastne podľa tradície jednotlivé zložky z ktorých vznikli živly. Poznáme dve dvojice prakvalít a to konkrétne teplo/chlad a vlhko/sucho, pričom každé znamenie a planéta je zložená z kombinácie dvoch prakvalít. Ohnivé znamenia sú teplé a suché, vzdušné teplé a vlhké, vodné znamenia vlhké a studené a zemské suché a studené.

PRECESIA ZEMSKEJ OSI

- je veľmi pomalý, dlhodobý kužeľovitý pohyb zemskej osi spôsobený gravitáciou Slnka a Luny, pričom vďaka tomuto pohybu sa mení poloha svetového rovníka voči ekliptike, pričom ich priesečník – „jarný bod“ sa tým posúva vo zverokruhu v smere opačnom, aký má zdanlivo sa pohybujúce Slnko, od čoho je odvodená aj teória astrologických vekov (napr. veku Vodnára). Vďaka precesii nie sú znamenia zverokruhu totožné so súhvezdiami s rovnakými menami (napr. znamenie Barana má v súčasnosti rozdielne súradnice ako súhvezdie Barana), pričom tropická západoeurópska astrológia berie za základ znamenia a siderická, prípadne indická zas súhvezdia.

Precesia Zemskej osi

PREDIKCIE

- sú vlastne predpovede.

PREDPOVEDANIE

- v astrológii nie je veštenie a ani jasnovidectvo, preto márne by ste čakali, že astrológ vám presne do detailov opíše trebárs vášho osudového partnera a situáciu, pri ktorej ho stretnete. Na druhú stranu za určitých okolností možno predvídať emocionálne rozpoloženie, tip atmosféry v okolí a brzdiace, či poháňacie vplyvy na človeka v určitý časový okamih. Treba mať vždy na zreteli, že predpovedanie pomocou astrológie je vždy pohyb na tenkom ľade, pretože astrológ musí v prvom rade poznať v akom štádiu vývoja sa subjekt nachádza (a ako vlastne reaguje na planetárne vplyvy), teda či svoj potenciál horoskopom predstavovaný aktívne rozvíja alebo sa len necháva unášať životom, pretože tú istú konšteláciu môže každý jedinec uchopiť trochu inak. Ďalej musí poznať jeho presný čas narodenia a tiež by mal dokonale ovládať tri hlavné metódy predikcií a to konkrétne: 1.Tranzity, 2.Direkcie a 3.Revolúcie, pričom najväčšia šanca úspešnej predpovedi je vtedy, keď všetky tri tieto metódy hovoria približne o tom istom, čo nebýva vôbec samozrejmosťou, pretože väčšinou nám podsúvajú dosť protichodné, či zašifrované informácie. Ak sú však tieto podmienky splnené, tak astrológ môže úspešne predpovedať určitú udalosť (či skôr pocit z tejto udalosti). Ukážkový príkladom bola predpoveď Liz Greenovej k rozpadu Sovietskeho zväzu, ktoré bola vyslovená ešte v niekoľkoročnom predstihu.

PRELIETAVOSŤ

- je znakom ľudí s prevahou planét vo vzdušných (hlavne v Blížencoch) alebo v pohyblivých (hlavne Strelec a Ryby) znameniach a zároveň s dominantnou a neharmonicky aspektovanou Lunou, Merkúrom, Venušou alebo Uránom.

PREMENLIVÉ ZNAMENIA (MUTUÁLNE)

- sú reprezentované Blížencami, Pannou, Strelcom a Rybami sa rozprestierajú na konci určitého ročného obdobia, kde sa všetko pripravuje na zmenu a novú fázu, čiže čo bolo uchopené a prežité v predchádzajúcom cykle, tak tu je to pochopené a rozširované ďalej, takže predstavujú schopnosť adaptácie, zdieľania a spolupráce.

PRENOS (A ZBIERANIE) SVETLA

- sú termíny, ktoré najčastejšie nájdeme v hodinovej (horárnej) astrológii. Pri prenose svetla sa medzi dvomi signifikátormi k určitej veci nenachádza žiadny veľký aspekt, čo za normálnych okolností znamená na položenú otázku negatívnu odpoveď, lenže ak sú v aspektoch k tretej planéte, ktorá sa od presného aspektu jedného signifikátora vzďaľuje a naopak sa k exaktnému aspektu k druhému signifikátorovi blíži, tak dochádza k takzvanému „prenosu svetla“, čiže tretia planéta spája obidva signifikátori, čo pri hodinovej astrológii poukazuje na kladnú odpoveď. Pri zbieraní svetla tiež nie sú dvaja signifikátori v aspekte, ale pomocou tretej, pomalšej planéty, ku ktorej (dobežné) aspekty obidvoch signifikátorov smerujú, sa ich vplyv spája. Tomuto javu hovoríme „zbieranie svetla“.

prenos a zbieranie svetla

PRIAMY VÝSTUP

- po latinsky ascensio recta, RA, AR, znamená to isté ako rektascenzia.

PRIATELIA

- a všeobecne všetky spoločenské aktivity sú v horoskope obsiahnuté v XI.dome. O štýle a kvalitách priateľstva hovorí znamenie (a jeho vládca), ktoré sa nachádza na hrote tohto domu. Povaha priateľstva zodpovedá povahe planét v tomto dome a ich aspektov, ktoré zvierajú k ostatným planétam, pričom napríklad dobre ožiarený Merkúr môže hovoriť o intelektuálne založených priateľoch alebo poškodený Mars síce o dynamických, aktívnych známych, s ktorými sú ale časté konflikty. Naopak o hlbších, úzkych priateľských vzťahoch (o takzvaných osudových kamarátstvach) hovorí 7.dom (znamenie na hrote tohto domu, jeho vládca a planéty v ňom), čo vlastne poukazuje nato, že blízkych ľudí si vyberáme podvedome takých, ktorí nám pomôžu doplniť naše chýbajúce vlastnosti (descendent je opak ascendentu).

PRIATEĽSTVO (PLANÉT)

- v tradičnej astrológii sa hodnotili vzájomné väzby planét aj podľa toho, či sú planéty v „priateľstve“ alebo „nepriateľstve“. V prvom prípade harmonické aspekty medzi nimi pôsobili ešte viac pozitívne a disharmonické menej poškodzujúco, v druhom prípade pozitívne aspekty boli menej cítiť a napäťové aspekty mali silnejšie neblahé účinky.

PLANÉTA PRIATEĽ NEPRIATEĽ
Slnko
Luna
Merkúr neutrálny neutrálny
Venuša
Mars všetky okrem
Jupiter všetky okrem
Saturn všetky okrem
Urán neutrálny
Neptún neutrálny
Pluto neutrálny neutrálny

tab. Priateľstvo a nepriateľstvo planét podľa J. Kefera

PRÍSNOSŤ

- je previazaná hlavne s planétou Saturn alebo s Kozorožcom. Umiestnenie tejto planéty v domoch alebo znamenie Kozorožca na hrote nejakého domu nám môže prezrádzať, v akej oblasti môžeme byť nadmieru prísni a neoblomní. Aspekty tejto planéty zas hovoria, že v akom princípe budeme túto prísnosť uplatňovať. Napríklad spojenie Saturna a Venuše môže symbolizovať prísnosť v otázkach vzťahov alebo financií.

PRISPÔSOBIVOSŤ

- je silnou stránkou vzdušných znamení (Blíženci, Váhy, Vodnár) a Strelca, či Rýb, pričom dominantná Luna, Merkúr alebo Urán môžu túto vlastnosť posilniť. Naopak zemské znamenia (Býk, Panna, Kozorožec) a Lev, či Škorpión a dominantný Saturn môžu túto vlastnosť tlmiť.

PRÍŤAŽLIVOSŤ

(vzájomná) - záleží v astrológii od mnohých faktorov. Existujú dve hlavné roviny podľa ktorých vzniká vzájomná príťažlivosť a to na vzájomnej podobnosti alebo na rozdielnosti, teda vzájomnom dopĺňaní. V prvom prípade sa jedná o aspekty Slnka a Luny s hlavnými osami horoskopu, prípadne medzi sebou navzájom (citová, či povahová zhoda) alebo o aspekty Venuše a Marsu medzi sebou alebo s osou Ascendent/Descendent (sexuálna príťažlivosť). V druhom prípade sa jedná o doplnenie toho, čo vlastníkovi horoskopu chýba (napr. prázdne živly, kvadranty, aspekty, časti horoskopu...) druhou polovičkou. Napríklad ak niekto má nedostatok ohnivého živlu, tak ho nevedome budú priťahovať ľudia s jeho prebytkom. A veľmi zaujímavá príťažlivosť môže vzniknúť medzi ľuďmi, ktorí svojim horoskopom uzatvoria určitý planetárny obrazec u svojho druha (napr. polokríž na veľký kríž).

PROCESY (PRÁVNE)

- je nutné skúmať VII.dom (prípadne jeho vládcu) a planétu Jupiter. Ak je Jupiter poškodený hlavne Slnkom alebo Marsom, tak existuje väčšie riziko, že jedinec bude v živote čeliť nejakým súdnym procesom s neblahými dôsledkami. Naopak priaznivé aspekty týchto planét k Jupiteru držia v právnických záležitostiach nad ním akoby ochrannú ruku.

PROFEKCIE

- je špekulatívna direkčná metóda staršej prognostickej astrológie, vychádzajú z teórie, že všetky prvky horoskopu narodenia sa každý rok posunú fiktívne vo zverokruhu o 30° dopredu (teda o jedno znamenie), čím vzniká dvanásťročný cyklus.

PROFESNÁ ORIENTÁCIA

- pri skúmaní povolania je dôležité hľadieť na celkovú štruktúru horoskopu (zhluk planét, prevládajúce znamenie, dominantnú planétu) a hlavne na takzvané zemské domy, kde 2.dom predstavuje naše zdroje príjmu a financie všeobecne, 6.dom každodennú rutinu a obživu a 10.dom cieľ, povesť a životné poslanie. Postavenie planét a znamení (a ich vládcov) v týchto domoch a celková aspektácia môžu bližšie naznačiť, k čomu bude človek najviac inklinovať a v akej oblasti pravdepodobne zakotví.

PROGNÓZA

- je odhad budúceho vývoja podľa určitých konštelácií pôsobiacich na horoskop narodenia. V astrológii poznáme tri hlavné prognostické metódy a to tranzity, direkcie a solárny (lunárny) horoskop. Ak všetky tri metódy hovoria o tom istom, tak je veľká pravdepodobnosť, že prognóza bude úspešná. Lenže väčšinou sú konštelácie veľmi protichodné a k vzájomnej synchronizácii dochádza iba v ojedinelých prípadoch, preto astrologická prognostika je pohyb na tenkom ľade. A to ešte môžu tie isté konštelácie pôsobiť na rôznych ľudí rozdielne, pretože veľmi záleží na vývojovom stupni každého človeka.

PROGRESIE

- inak nazývané aj sekundárne direkcie sú založené od výroku z biblie: „dám ti jeden rok za každý tvoj deň“. V praxi to znamená, že si zistíme postavenie planét v deň narodenia a posunieme ich o jeden deň na každý rok života. Progresívny horoskop je horoskop zostavený pre rok, určený počtom dní uplynutých od narodenia, ktorý sa rovná počtu rokov predchádzajúceho života. Pri tejto prognostickej metóde sa skúma postavenie progresívnych prvkov voči sebe navzájom alebo voči radixu. Zdá sa však, že táto astrologická technika skôr poukazuje na osobný vývoj, respektíve na subjektívny, vnútorný rytmus subjektu ako na vonkajšie udalosti (aj keď tie nebývajú výnimkou).

PROGRESIE NÁVRATOV

- je vlastne obrátená metóda systému „deň za rok“, čiže ak chce astrológ zistiť, že aké vplyvy na osobu pôsobia počas dvadsiateho roku života, tak pozrie do tabuliek nie dvadsiaty deň po narodení, ale presne naopak, dvadsiaty deň pred narodením. Skeptici o tejto metóde môžu pochybovať, ale prax ukázala, že je účinná, aj keď väčšina astrológov ju používa skôr vo svojom súkromí ako v profesionálnom živote.

PROMÉTHEUS

- je gŕecky názov pre Merkúr, ktorý vychádza a zapadá pred Slnkom. Takto postavený Merkúr značí pokrokové, nezávislé a subjektívne myslenie, ktoré je otvorené novým skúsenostiam a poznatkom s odvahou experimentovať, pričom však hrozí nebezpečenstvo prílišnej svojhlavosti a nekompaktnosti informácií.

PROMISKUITA

- sklony k promiskuite sú najčastejšie symbolizované disharmonickým aspektom medzi Venušou a Uránom. Samozrejme, že existuje viacero konštelácií, ktoré môžu znamenať tento rys povahy. Dôležité je si uvedomiť, že ak je človek promiskuitný, tak horoskop môže odhaliť (hlavne podľa aspektov Venuše) pravú príčinu tohto konania. Napríklad väzba medzi Venušou a Marsom hovorí o nadmernej sexualite, ďalej spojenie Venuše s Neptúnom o milostnom poblúznení a podobne. A naopak. O schopnosti odolať pokušeniu hovorí hlavne aspekt Venuše so Saturnom, prípadne harmonické postavenie tohto prvku (Venuše) v zemských znameniach.

PROMISSOR (PROMITTOR)

- názov je odvodený z latinského slova, ktoré v preklade znamená „sľubovateľ“. V direkciách je to planéta, ktorá svojou pozíciou v horoskope veští určitú udalosť.

PROSTITÚCIA

- pri vykonávaní tejto činnosti subjekt musí byť schopný oddeliť svoju fyzickú stránku od tej citovej, čo často symbolizuje veľmi neharmonické postavenie Luny a Venuše v horoskope vo vzťahu k Ascendentu, Medium Coeli, II. alebo VIII.domu. Z konštelácií väčšinou tomu sekundujú napäťové aspekty Venuša – Saturn (citový chlad, potlačenie citovosti), Venuša – Mars (zmyselnosť, vášnivosť), Venuša – Urán (citový odstup, emocionálna nezávislosť), Mars – Urán (sexualita nedbajúca na konvencie), Luna – Venuša (oddelenie nežnej, rodinnej lásky od tej zmyslovej) alebo Slnko – Luna (oddelenosť citov od individuality). Venuša v zemských znameniach (Kozorožec, Býk, Panna) alebo v Škorpiónovi môže dať citom prospechársky akcent. Na druhej strane ani všetky vymenované konštelácie nemusia súvisieť s týmto povolaním, vo všeobecnosti však horoskop môže poukázať na spôsob, akým prostitútka berie svoje remeslo.

PRVÝ VERTIKÁL

- je kružnica na nebeskej sfére, prechádzajúca zenitom, nadirom, východným a západným bodom.

PSYCHOLÓGIA a ASTROLÓGIA

- v súčasnosti sa v astrológii najviac uplatňujú dva smery a to psychoanalýza podľa S.Freuda a hlavne psychologický smer C.G. Junga. V prvom prípade sa pojem „Ono“ môže vzťahovať k Immum Coeli, ďalej „Nadja“ k Medium Coeli a pojem „Ja“ k spojnici „Ascendent – Descendent“. Vo vzťahu k planétam je „Ono“ späté s Lunou, „Ja“ so Slnkom a „Nadja“ s dvojicou planét Jupiter-Saturn. V jungovom ponímaní môžeme jeho štyri základné funkcie priradiť k Ascendentu (Intuícia), Immum Coeli (Cítenie), Descendentu (Vnímanie) a Medium Coeli (Myslenie). A potom podľa Liz Greenovej v oblasti „Vedomia“ zastupuje pojem „Ego“ Slnko, „Osobu“ Luna, „Animu“ Venuša a „Animusa“ Mars, pričom Merkúr nemá žiadny špecifický význam, ale je prostredníkom medzi funkciami, čo planéty znamenajú. Ďalej „Osobné nevedomie“ predstavuje dvojica planét Jupiter a Saturn, ktorý je zároveň aj „Tieň“. A „Kolektívne nevedomie“ symbolizuje trojica transcendentálnych planét, čiže Urán, Neptún a Pluto. Čo sa týka domov horoskopu, tak IV.dom môže predstavovať „Osobné nevedomie“, VIII.dom prienik (hranicu) medzi „Osobným a kolektívnym nevedomím“ a XII.dom „Kolektívne nevedomie“.

PSYCHOLOGICKÁ ASTROLÓGIA

- je odvetvie astrológie, ktoré vychádza zo vzťahov medzi prvkami horoskopu a psychologickými pojmami. Hlavne v jungovej hlbinnej psychológii našla prirodzeného spojenca v úsilí o pomoc ľudskej individualite v duchovnom napredovaní. C.G. Jung prispel k vývoji astrologickej teórie predovšetkým svojou ideou akauzálnej synchronizácie a tiež učením o arche typoch. Z rozmiestnenia planét v úsekoch horoskopu sa dá napríklad určiť povahová typológia človeka, či jeho dominantná psychická funkcia. Medzi hlavných predstaviteľov tohto smeru patrí Liz Greenová, Howard Sasportas, či Stephen Arroy.

PSYCHÓZA

- je duševná choroba s hlbokým narušením osobnosti. Na rozdiel od neurózy si subjekt moc neuvedomuje, že niečo s ním nie je v poriadku. Keďže horoskop skôr predstavuje to, čo jedinec prežíva, pociťuje a o čo sa pokúša, tak by bolo nerozumné v ňom hľadať predpoklady pre psychózu, pretože tá je v skutočnosti len rámcom, v ktorom bude osoba prežívať svoj horoskop. Takže je možné vysledovať len určité tendencie, ktoré môžu, ale aj nemusia viesť k patologickým stavom. V prvom prípade zhluk planét na ose VI. a XII.domu v mimoriadne disharmonických aspektoch je väčšinou znakom nejakej chronickej choroby, či uzavretia do seba. Horoskop by mal ukazovať určitú labilitu a nevyrovnanosť, pričom by v ňom mali dominovať výrazne napäťové aspekty Slnka, Luny a Merkúru na transcendentálne planéty (hlavne na Neptún), ďalej výrazný vodný živel (prípadne absencia ohnivého živlu), či sklony k introverzii (zhluk planét okolo ascendentu, výrazný Saturn). Napríklad mániodepresívna psychóza by mohla byť spôsobená striedaním účinkov vplyvu Jupiter/Saturn, či Mars/Saturn alebo ohnivého s vodným živlom.

PTOLEMAIOS KLAUDIOS

- bol alexandrijský významný polyhistor, ktorý žil približne v rokoch 100 až 170 po Kristovi. Napísal dôležité astronomické dielo „Almagest“ a hlavne bibliu neskoršej astrológie „Tetrabiblos“, ktorá sa skladala zo štyroch zväzkov. Tradičný astrológovia ešte dodnes čerpajú z tejto knihy mnoho informácií.

Ptolemaios Klaudios

PÝCHA

- môže narásť do obludných rozmerov hlavne u ľudí, čo majú zhluk planét v Levovi alebo v Strelcovi a zároveň dominantné Slnko alebo Jupiter, prípadne napäťový aspekt medzi týmito dvomi planétami.

Poèítam horoskop... Počítam horoskop...