mesiac
Nedeľa, 21.7.2024
Meniny má Daniel

Retrográdna Venuša

Vzhľadom na to, že výpočty pohybu planét v astrológii vychádzajú z geocentrického pohľadu (z pohľadu zo Zeme), niekedy nastáva prípad, kedy vidíme planétu cúvať (spätne sa pohybovať) znameniami zvieratníka. Je to podobné, ako keď sedíme v rýchliku a predbiehame pomaly idúci vlak. Vtedy sa nám zdá, ako by pomaly idúci vlak išiel naspäť - aj keď vieme, že to nie je pravda. V astrológii takému javu hovoríme retrogradita.

Venuša je retrográdna v 7,2% prípadoch z celkového svojho pohybu. Znamená to, že približne 5 krát za 8 rokov sa pohybuje fiktívnym spätným smerom. Za zaujímavosť môžeme považovať fakt, že pri svojich piatich zastávkach retrogradity počas ôsmych rokov vytvorí zakaždým magický obrazec - pentagram. Symbol dobre korešponduje s povahou Venuše, kde obrátený dole hlavou značí podľahnutie zmyslom (znak kozla - diabla) a naopak otočený hore hlavou predstavuje oslobodenie od zmyslov (znak osvieteného človeka – Adama Kadmona). Z predošlých údajov vyplýva, že asi 1/13 ľudí má retrográdnu Venušu aj v radixe.

Retrogradita Venuše v roku 2013 a 2014:

21.12.2013 - 31.1.2014 (in Cazimi 11.1.2014)

Planéty v retrogradite sa správajú ako človek, ktorý si uprostred preplneného pochodujúceho davu spomenie, že si doma niečo zabudol a že sa musí okamžite vrátiť späť. Otočí sa, chytí sa za čelo a začne pochodovať opačným smerom ako ostatní. Nielenže je celkom zahĺbený do svojho vnútra , ale touto nezúčastnenosťou na seba púta pozornosť okolia. Samozrejme, že pri štýle „íst proti prúdu“, sa vystavuje riziku rôznych zrážok, konfliktov a nedorozumení. A keďže sa v tomto článku bavíme o Merkúrovi, tak tento popis bude platiť hlavne pre mentálne funkcie, spôsob komunikácie a myslenia.

Retrográdna Venuša pôsobí viac na individuálnej a transpersonálnej úrovni. Znamená to, že človek má cítenie viac introvertné, zamerané do vnútra. Len ťažko dokáže vyjadrovať svoje pocity, ktoré sú často veľmi intenzívne a zložité... A mnohokrát sa líšia od zabehnutých koľají spoločnosti. Z tohto dôvodu môže trpieť rôznymi frustráciami a emocionálnymi blokmi. Hodnotenie okolia a jeho vnímanie býva veľmi svojské a atypické, často badať rozdiel od kultúrnych, či spoločenských noriem, preto sa môže cítiť osamelý a odlúčený od sveta. V emocionálnom živote má sklon jednať proti obecne prijatým etickým a morálnym zásadám. Ako keby bol okolnosťami tlačený, aby sa jeho duch rozvíjal proti smeru prirodzených inštinktov. U veľa jedincov badať tendencie k asexuálnemu správaniu, či sklon k asketickému životu. Alebo práve naopak. Ich zmysly dokáže len ťažko niečo uspokojiť, preto ich sexuálny apetít len ťažko hľadá naplnenie. Je to spôsobené tým, že dotyčný má za úlohu odprostiť sa od toho, čo väčšinu ľudí zväzuje a púta k svetskému životu. Často to súvisí s nejakým dôležitým životným poslaním v sociálnej, duchovnej, spoločenskej alebo umeleckej sfére. Totiž bytosť oslobodená od prízemných pudov, zmyslov a emócií má šancu byť v mnohých smeroch viac objektívna a nezaujatá.

Niekedy sa dočítame, že retrogŕadna Venuša spôsobuje aj citový chlad alebo odstup. V skutočnosti sa skôr jedná o emócie zatlačené hlboko do vnútra osobnosti. Môže to súvisieť buď s nejakým citovým sklamaním, ktoré človek prežil a spomienky na túto udalosť v ňom vyvolávajú strach vyjadrovať city. Dôvod je ten, že pri retrográdnych planétach je človek oveľa citlivejších, sebakritickejší a zraniteľnejší na pricíp, ktorý určitá planéta predstavuje. Pri Merkúre to bola reč , komunikácia a zmýšľanie, pri Venuši sú to zas láska, vnímanie a (seba)hodnotenie. Alebo tiež ako bol pri retrográdnom Merkure problém zosúladiť myšlienky a ich vyjadrovanie navonok, tak u retrográdnej Venuši to isté platí o citoch a zmysloch. Človek prežíva posun medzi tým čo cíti a tým čo dáva v skutočnosti najavo navonok, pretože pocity bývajú často obrátené do minulosti alebo ku vyššiemu zdroju. Osoba s takto postavenou Venušou má tendenciu vracať sa pocitmi neustále do minulosti, podľa ktorej môže hodnotiť ďalšie svoje vzťahy a partnerov. Tiež nie je u nej zriedkavé, že si uvedomí svoje skutočné city, až keď je už po vzťahu. Obzvlášť veľkú pozornosť môžu venovať sebahodnoteniu a svojim fyzickým parametrom. U dievčat tento prehnaný záujem (často však sebakritický) môže vyústiť v nedôveru vo vlastnú ženskosť.

V karmickej astrológii je retrográdna Venuša znakom nevyriešenej karmy vo vzťahoch a v milostnom živote alebo v oblasti hodnôt a zmyslov. Človek mohol v minulosti zažiť citové sklamanie, ktoré nevedel spracovať. A teraz dostal šancu to napraviť. Inou možnou príčinou môže byť nejaké poslanie, či životná úloha, ktorú si zvolil pred narodením a ktorej naplnenie vyžaduje kontrolu nad zmyslami alebo oslobodenie sa od nízkych pudov. A v neposlednom rade mohla byť jedna z príčin jeho zrodenia v tom, že má okolie upozorniť a prinútiť sa zamyslieť sa nad inými hodnotami ako vyznáva väčšinová spoločnosť. Dôležité je naučiť sa dôverovať svojim pocitom a hodnotám a tiež naučiť sa primeranému sebahodnoteniu svojej fyzickej schránky.

Pri retrográdnej Venuši je rozdiel aj to, či je Venuša Zornička (vychádza a zapadá pred Slnkom), čo je analógia znamenia Býka (2.domu) alebo či je Venuša Večernica (vychádza a zapadá za Slnkom), čo je analógia znamenia Váh (7.domu). V prvom prípade môže byť Venuša viac zameraná na hodnoty, zmyslový život, prípadne na hodnotenie prostredníctvom talentov, spoločných energií, schopností a majetku. V týchto oblastiach môže mať veľmi špecifické postoje, ktoré sa budú vo väčšine prípadoch líšiť od postojov spoločnosti. Je o niečo spontánnejšia a spoločenskejšia ako retrográdna Večernica. Jej pôsobenie môže však trochu pripomínať protipól Býka a 2.domu a to konkrétne Škorpióna (8.dom). Nemilosrdne môže odhodiť všetko, čo nezodpovedá jej ideálom. V druhom prípade je pozornosť zameraná skôr na vzťahy, či vlastné sebahodnotenie prostredníctvom partnerstiev alebo fyzických dispozícií. V niečom sa toto postavenie môže podobať na opačný protipól Váh alebo 7.domu, čiže v určitom zmysle na blokovaného Barana alebo 1.dom. Človek môže inklinovať k samotárstvu, prípadne k veľmi individuálnym postojom v partnerskom živote. Často extrémne citlivo reaguje na svoj vzhľad, či vonkajšie vplyvy okolia. Dokáže byť veľmi ovplyvnený partnerskými skúsenosťami z minulosti. Nad to všetko môže zápasiť s pudmi a zmyslami (až tak, že sa ich môže úplne vzdať), pričom ak nie sú nejako ventilované navonok, tak môžu jeho emócie vybuchnúť v ničivú silu.

Dôležité je všímať si aj sekundárne direkcie a direkčnú Venušu. Ak máte v horoskope narodenia retrográdnu Venušu, tak ten rok, v ktorom sa v direkciách začne opäť pohybovať vpred, bude pre vás mimoriadne dôležitý. Až tak, že v ňom pocítite úplnú zmenu spôsobu vnímania, pociťovania, spoločenského alebo partnerského smerovania. Tiež si posvieťte na obdobie, kedy sa zmení v direkciách retorgŕadna Venuša voči direkčnému Slnku z Večernice na Zorničku. Vtedy môžete zacítiť určité prepólovanie cítenia, vnímania a (seba)hodnotenia.

V elekčnej astrológii je retrográdna Venuša znakom rezervovanosti, nedôverčivosti, emocionálneho odstupu, netypického vnímania v činnostiach alebo vo veciach, ktorým táto planéta vládne. Ľudia sú viac zahĺbený do seba, prípadne do minulosti alebo k transcendentálnym sféram života. Preto tento vplyv môže spôsobiť problémy pri spolupráci, pri podpise zmlúv, pri umeleckých akciách, pri štartovaní alebo uzákoňovaní vzťahov, v milostnom živote, pri finančných transakciách, či pri kúpe, predaji alebo hodnotení predmetov, u ktorých hrá dôležitú úlohu estetika.

Poznámka: Uvádzame dni a stupne zverokruhu v najbližších rokoch, kedy Venuša bude retrográdna. Prvý údaj je začiatok retrogradity, pričom Venuša je vtedy Večernica (Hesperus). Druhý údaj je jej presná konjunkcia so Slnkom, pričom tradičný termín tohto úkazu nesie názov „in Cazimi“ – v srdci Slnka. Vtedy sú funkcie Venuše veľmi posilnené. Je to aj hranica, kedy sa Venuša stáva pri retrogradite Zorničkou (Luciferus). A tretí údaj nám prináša informáciu o konci retrogradity. Deň, kedy Venuša začina cúvať alebo kedy sa začína opäť pohybovať vpred, tak je Venuša na pár hodín stacionárna. Vtedy sú jej účinky mimoriadne silné.

Retrogradita Venuše v rokoch 2013 - 2020:

Začiatok retrogradity, in Cazimi a koniec retrogradity Venuše v SEČ:

začiatok retrogradity in Cazimi koniec retrogradity
21.12.2013 (28°59' Kozorožca) 11.1. (21°12' Kozorožca) 31.1.2014 (13°33' Kozorožca)
25.7.2015 (00°46' Panny) 15.8. (22°39' Leva) 6.9.2015 (14°23' Leva)
4.3.2017 (13°09' Barana) 25.3. (04°57' Barana) 15.4.2017 (26°55' Rýb)
5.10.2018 (10°50' Škorpióna) 26.10. (03°06' Škorpióna) 16.11.2018 (25°15' Váh)
13.5.2020 (21°50' Blížencov) 3.6. (13°36' Blížencov) 25.6.2020 (05°20' Blížencov)

 

Poèítam horoskop... Počítam horoskop...