mesiac
Sobota, 2.3.2024
Meniny má Anežka

Podmienky používania webovej stránky www.zverokruh.sk

1. Hlavným cieľom servera zverokruh.sk na adrese URL: https://www.zverokruh.sk/ (ďalej len Server) je poskytnúť:

  • a) možnosť nájsť osoby narodené pod určitými astrologickými konšteláciami a
  • b) poskytovať astrologické výpočty, interpretácie a iné astrologické služby (ďalej len Služby).

2. Správca servera (Rudolf Majtán, IČO: 45373141) si vyhradzuje právo pozastaviť prevádzku servera, zmeniť jeho vzhľad alebo ponúkané služby. Administrátora môžete kontaktovať na adrese rudi.zverokruh@gmail.com alebo prostredníctvom internej správy na účet prezývaný "rudi".

3. Používateľom servera je ktokoľvek, kto využíva služby stránok a súhlasí so zmluvnými podmienkami.

4. Administrátor si vyhradzuje právo kedykoľvek a akýmkoľvek spôsobom zmeniť znenie týchto Podmienok bez predchádzajúceho upozornenia. V takomto prípade bude používateľ vyzvaný, aby preskúmal zmeny a súhlasil s nimi.

5. Nové podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť ihneď po ich zverejnení.

6. Registrácia je dobrovoľná a rozumie sa, že používateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že poskytnuté osobné údaje (dátum, čas a miesto narodenia) budú prevedené do astrologickej formy (t.j. postavenie planét a hlavných astrologických osí používateľa) a v takejto podobe budú uložené na serveri, pričom budú použité na výpočty potrebné na poskytovanie Služieb.

7. Užívateľ môže kedykoľvek zmeniť svoje informácie alebo ukončiť ich registráciu.

8. Užívateľ, ktorý uvádza nesprávny dátum narodenia, nesie plnú zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené poskytnutím nepravdivých informácií.

9. Počas procesu registrácie používateľ poskytne platnú e-mailovú adresu a prezývku. Užívateľ, ktorý poskytuje falošnú e-mailovú adresu, nesie plnú zodpovednosť za škody vyplývajúce z takejto činnosti. Administrátor nie je zodpovedný za zneužitie žiadnej e-mailovej adresy používanej v rámci procesu registrácie na serveri. Registráciou na stránkach používateľ súhlasí s týmito podmienkami.

10. Pri registrácii je zakázané používať totožnosť ostatných. Používateľ berie na vedomie, že nesie plnú zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené takýmto konaním.

11. Užívateľ, ktorý poruší niektorú z týchto podmienok, bude okamžite vymazaný.

12. Používateľ publikujúci obsah nezlučiteľný so všeobecne uznávanými etickými a morálnymi pravidlami môže byť vymazaný bez varovania alebo čiastočne cenzurovaný.

13. Vo všeobecnosti je zakázaná akákoľvek komunikácia vedúca k urážke, vystaveniu hroziaceho alebo verbálne urážlivému správaniu voči iným používateľom, odovzdaniu nevyžiadaných reklamných odkazov, spamu alebo iným reklamám určeným na neoprávnené použitie. Porušenie týchto podmienok bude mať za následok okamžité vymazanie alebo pozastavenie uživateľského konta. Užívateľ, ktorý porušil tieto podmienky, môže byť odstránený bez varovania. Opakované porušovanie týchto podmienok môže viesť k zablokovaniu účtu používateľa. O splnení týchto podmienok rozhodne Administrátor.

14. Pri uverejňovaní textových, obrazových alebo zvukových údajov na serveri si užívateľ uvedomuje, že nesie plnú zodpovednosť za uverejňované údaje. Používateľ tiež potvrduzje, že uvedené údaje nie sú v rozpore s autorskými právami a neporušujú žiadne platné zákony. Údaje, ktoré akýmkoľvek spôsobom vyjadrujú alebo potvrdzujú násilie, sú výslovne erotické, alebo sú z akéhokoľvek dôvodu neprijateľné pre Administrátora, budú vymazané bez upozornenia.

15. Služby stránok môžu posielať správy používateľom vo forme elektronickej pošty, prostredníctvom ktorej používateľ získa požadované informácie. Administrátor je oprávnený používať e-mail na informovanie užívateľa o službách servera, zasielanie horoskopov, funkciách, prevádzke, komerčných ponukách, novinkách, budúcich udalostiach atď. Užívateľ, ktorý nechce dostávať tieto správy, sa môže odhlásiť v príslušných nastaveniach v jeho profile, alebo svoj účet zrušiť.

16. Administrátor nie je zodpovedný za správnosť a úplnosť informácií na tejto webovej stránke. Administrátor môže kedykoľvek bez oznámenia vykonať zmeny informácií na tejto webovej stránke. Administrátor nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody, ktoré môžu vzniknúť používateľom v súvislosti s používaním webových stránok iným používateľom.

17. Administrátor nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah webových stránok tretích strán, ktoré môžu byť navštívené prostredníctvom servera. Administrátor tiež nenesie žiadnu zodpovednosť za reklamu ani inú formu propagácie treťou stranou prostredníctvom Servera.

18. Administrátor nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah textu, obrazu alebo zvukovú komunikáciu, ktorú vysielajú členovia v rôznych častiach servera (diskusia, profily atď.) a vyhradzuje si právo vymazať alebo inak upraviť komunikácie obsahujúce akékoľvek informácie, ktoré môžu byť považované za nezákonné, urážlivé alebo inak neprijateľné, alebo porušujú tieto podmienky.

19. Administrátor nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté používateľom alebo iným tretím stranám vyplývajúce z neschopnosti využívať služby Servera.

20. Obsah, organizácia, grafika, dizajn a iné záležitosti súvisiace so Serverom sú chránené príslušnými autorskými právami a inými vlastníckymi právnymi predpismi, vrátane zákonov o duševnom vlastníctve. Kopírovanie, rozmnožovanie, používanie, modifikácia alebo zverejňovanie akýchkoľvek takýchto záležitostí alebo akejkoľvek časti stránky je prísne zakázané bez nášho výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu.

Poèítam horoskop... Počítam horoskop...