mesiac
Pondelok, 17.6.2024
Meniny má Adolf

Rozdiel medzi JA Ascendent a JA Slnko

V astrológii existuje skutočná dilema o tom aký je vlastne rozdiel medzi astrologickým významom Slnka a Ascendentu. Ale aby sme boli úprimne úplný v našej komplikovanosti, tak ku komplikácii je tu ešte jeden dôležitý bod nášho ďalšieho „skutočného ja“ a tým je IC – Immum Coeli. Ascendent je vlastne jeden pól horizontálnej osy horoskopu a IC spodný pól vertikálnej osy. Os Ascendent – Descendent určuje horizont, ktorý rozdeľuje viditeľnú časť oblohy od „zapadnutej“. Os Immum Coeli – Medium Coeli zase určuje najvyšší bod na oblohe, respektíve os, na ktorej sú všetky objekty pohybujúce sa po oblohe na svojom najvyššom mieste a naopak bod najhlbšie pod horizontom, respektíve os, na ktorej sú objekty na svojom najnižšom bode. Tieto osy nám rozdeľujú horoskop na štyri základné kvadranty a sú tiež analógiou základných znamení a štyroch živlov. V tomto prípade je Ascendentu pripísaný oheň a IC voda. To sú základné princípy maximálnej duality jin-jang. Oheň je maximálny jang a voda maximálny jin. Kvality jangu v skratke sú: oheň, rozpínavosť, teplo, svetlo, stúpanie, pohyb, bdelé vedomie, iniciatíva, hrdosť, príkaz – vychádzajúci z vnútra von, budúcnosť. Vlastnosti jinu v skratke: voda, sťahovanie, chlad, tma, klesanie, konzervovanie, stabilita, nehybnosť, spánok, prijímanie a vnímanie podnetov a pohybu prichádzajúceho z vonkajšieho prostredia, minulosť.

Ani Ascendent ani Immum Coeli nepredstavujú našu úplnú podstatu. Niektorí astrológovia tvrdia, že Ascendent je naša maska, ktorú potrebujeme v tomto svete a ktorú ukazujeme navonok a podľa toho nás okolie vníma a rozpoznáva našu povahu prvým dojmom, že je to naše brnenie vytvorené pre vonkajší svet, ktoré sme dostali, alebo si vytvorili v rodine a Slnko je naše skutočné ja - jadro našej osobnosti. Ale ak IC predstavuje naše najhlbšie korene s ktorými sme vyrástli v rodine, ktoré sú nám najbližšie a s ktorými sa úplne identifikujeme, nie je potom skutočným jadrom našej osobnosti IC?

Ascendent aj Immum Coeli sú len protipólmi  našej osobnosti, ktoré vyjadrujú jinovú a jangovú časť nášho ja. Spojením týchto princípov do jedného celku dostaneme úplnú osobnosť, ktorá už nie je rozdeľovaná ničím a je vyjadrená tvarom celého nedeleného horoskopu, ktorý obsahuje všetko – kruhom. No a kruh je predsa symbol Slnka. Slnko teda predstavuje našu ucelenú osobnosť, ale zase len symbolicky. Je to len malý krúžok s bodkou. Slnko predstavuje v horoskope náš cieľ, ale aj tento cieľ je vyjadrený len symbolicky, pretože naším skutočným cieľom na tomto hmotnom svete je dosiahnuť úplnosť so všetkými svojimi protipólmi v horoskope a dostať celý horoskop akoby do jedného ohniska, do jedného bodu. Symbol Slnka, takto symbolicky vyjadruje náš cieľ v živote. A o čom je teda samotné Slnko, keď nakoniec naše úplné ja je náš celý horoskop, je tak veľmi symbolické a my sme tak vzdialený od skutočného poznania úplnosti? To k čomu máme v živote dospieť je splynutie s univerzálnym vedomím – s „veľkým kruhom – celým horoskopom“ a Slnko je naše individuálne vedomie, ktoré cestuje po tomto tajomnom veľkom kruhu a osvetľuje nám cestu, aby sme vedome pochopili celý tento kruh, kozmické princípy, jednotu a Boha. Je to integrácia všetkých zložiek osobnosti. Počas „putovania planét“ týmto kruhom sa vytvára množstvo aspektov, konštelácií a súčasne životných situácií, ktoré nastávajú v určitých fázach svojich cyklov. V týchto životných situáciách sa dostávame do rôznych štádií, z ktorých sú najdôležitejšie krízy, pretože tie nás posúvajú ďalej. Každý cyklus predstavuje určitý vnútorný život nejakého kozmického princípu v nás, ktorý v určitom bode začne, prejde všetkými fázami a v tom istom bode aj skončí. Tým sa „nakreslí“ – rozvinie z jedného bodu celý kruh. Preto všetky pohyby planét symbolicky predstavujú rozvoj vedomia. Na určitom stupni tohto špirálovitého rozvoja existuje stav, ktorý sa príznačne nazýva osvietenie.  Prostredníctvom postavenia a takisto pohybu Slnka, dokážeme temné a neznáme stránky života a hlavne seba samých zachytiť vedome. Prostredníctvom Slnka si uvedomujeme aspekty života a prebúdzame naše spiace poznanie. Postavenie Slnka v znamení, dome a aspektoch na ostatné planéty hovorí o tom aké kvality máme v sebe rozvinúť a vedome použiť k osvetľovaniu „veľkého kruhu“. V závislosti od stupňa vývoja, s ktorým sa rodíme súvisí aj to do akej miery vedome žijeme tie kvality znamení a planét, ktorých sa Slnko dotýka svojim postavením rôznymi aspektmi. Teda okrem samotného znamenia, v ktorom sa Slnko nachádza, môže prejavovať aj kvality inej planéty, viac jej dobré, alebo viac zlé vlastnosti podľa druhu aspektu, ktorý s ňou má, ale hlavne od stupňa vnútorného vývoja, pretože „uvedomelejší“ jedinci dokážu konštruktívnejšie spracovávať aj náročnejšie aspekty života a vnútorné napätia. Takže Slnko aj Ascendent sú určitým spôsobom akoby totožné, pretože oba preberajú do vedomia kvality, ktorých sa dotýkajú, ale ich funkcie sú jemne odlišné. Kvality Ascendentu sú často viditeľnejšie ako tie slnečné, pretože prvý dojem robí Ascendent. Zase Slnko predstavuje jeden z najdôležitejších spôsobov akým by sme mali rozvíjať a ucelovať svoju osobnosť.

Ascendent je teda akoby naša extrovertnejšia časť nášho ja. Extrovertná ale v tom zmysle, že nám ukazuje tú vlastnosť, ktorú viditeľne prejavujeme. To znamená, že ak je Ascendent silne sfarbený introvertnými rysmi, človek sa bude v mnohom prejavovať ako introvert a to bude to čo sa viditeľne prejaví v jeho/jej vonkajšom správaní. Ascendent je to ako vítame tento svet, keď ním prechádzame, sú to karty, ktoré sme vyložili na stôl, nie naša maska. A v tom je diametrálny rozdiel. Jeho kvalita je dynamická a vonkajšia. Predstavuje štart, vyhodenie na svetlo sveta do viditeľnej sféry (nad horizont). Dynamická kvalita tohto bodu sa prejaví aj tým, že Ascendent predstavuje spôsob akým sa presadíme v tomto svete. Aký smer a do akej miery nastane dynamický rast od tohto bodu závisí od zvyšku horoskopu a vôli samotného človeka. Tento bod však nepredstavuje jediný časový bod. Je to princíp. Ascendent zachytáva podnety okolia,  prostredníctvom planét, ktoré v ňom štartujú pohyb a činy k novým cieľom, k viditeľnému vyjadreniu, alebo presadeniu svojej individuality. Či už to urobíme vedome, alebo nevedome (nie našim pričinením), vždy to bude súvisieť s presadením a zviditeľnením našej osobnosti.

Immum Coeli je to čo cítime vo vnútri ako svoju nemennú podstatu. Cítenie nášho IC určí to kde sa budeme cítiť ako doma a samy sebou, ale takisto je to naše osobné nevedomie, z ktorého pramenia naše pocity. Naše pocity a to s čím sa najlepšie identifikujeme pramení z hĺbky nášho osobného nevedomia a my ani netušíme čo všetko je za tým. Je to náš duševný domov a vo fyzickom svete je projektovaný na spôsob akým žijeme vo svojom fyzickom domove a aký máme vzťah k domovu a rodinnému prostrediu. Je to náš vnútorný priestor, v ktorom žije naša duša a od čistoty nášho vnútorného priestoru závisí aj to do akej miery vidíme do tohto sveta, do akej miery vnímame hlboký svet nevedomia a samého seba z vnútra. Cez toto miesto môžeme nadviazať kontakt so samým sebou a so svojou osobnou históriou, ktorá nás individuálne formovala a toto všetko zostalo uložené a zakonzervované v osobnom nevedomí. Planéty prostredníctvom Immum Coeli na rozdiel od Ascendentu neštartujú aktivity, ktoré by nás zviditeľnili, ale ktoré komunikujú s našim nevedomím a obracajú našu pozornosť do vnútra a ak je väčšina planét sústredená práve tu, máme skôr tendenciu prežívať život vnútorne vo svojej ulite. Ťažko zvládnuteľné planéty ležiace na tomto bode, alebo prechádzajúce týmto bodom spôsobujú naše osobné súkromné problémy duševného charakteru a dotýkajú sa nášho vnútorného pokoja kde je naša duša doma. Často krát to súvisí práve s bývaním a rodinou vo fyzickom svete foriem.

Jozef Komoň

 


Poèítam horoskop... Počítam horoskop...