mesiac
Štvrtok, 7.12.2023
Meniny má Ambróz

Príroda a zmysly - 

Neuveriteľné? Toto by mal vedieť o tornáde na Morave každý!

smilan
smilan | 19.7.2021 19:48
Opona padá a na svetlo sveta sa dostávajú nepoznané skutočnosti, odhaľujúce mechanizmus vzniku tornáda na južnej Morave. A pretože tento mechanizmus je podobný pri všetkých prírodných katastrofách vo svete, je najvyšší čas, aby sme konečne poznali tajomstvá, odohrávajúce sa za vonkajšou oponou prírodného diania. Aby sme poznali svet prírodnej inteligencie, ktorá za všetkým stojí, aby sme sa pokúsili nadviazať kontakt s touto inteligenciou, aby sme dokázali načúvať jej varovnému hlasu a mohli tak úspešne prekonať nadchádzajúce obdobie bez ujmy na zdraví i na životoch.

Ako prvé si musia ľudia uvedomiť, že nijaké vonkajšie prírodné dianie neprebieha len tak samo od seba. Všetko je riadené určitým druhom prírodnej inteligencie. To znamená, že za tým čo vnímame svojimi očami ako prírodu, stojí vedomá inteligencia, ktorá riadi všetky prírodné procesy. Rôzne druhy a typy tejto inteligencie sa v prírode zaoberajú vecami najmenšími a najnepatrnejšími, až po veci po najväčšie a najviditeľnejšie. Zaoberajú sa rastom rastlín a stromov, starajú sa o cirkuláciu vody, o prúdenie vzduchu, o striedanie ročných období a o mnohé iné veci. Za všetkým, čo sa v prírode deje teda niekto konkrétny stojí, kto to má na starosti a dbá o to, aby to prebiehalo ako treba. Príroda je živá a má dušu! Tým ale, čo prírodu oživuje a čo predstavuje jej dušu je prírodná inteligencia, stojaca za ňou.

Toľko nevyhnutný všeobecný úvod do problematiky, a my sa teraz budeme ďalej podrobnejšie zaoberať už len inteligenciou, spravujúcou prúdenie vzduchu v podobe vetra.

Skôr ale ako začneme, považujem ešte za potrebné zdôrazniť, že všetko o čom bude reč, aj keď to bude akokoľvek fantastické, nijakým spôsobom neprotirečí vedeckému poznaniu. Poznatky meteorológov o vzniku a príčinách tornád teda nikto nespochybňuje. Avšak ich pozorovania a ich prístroje zachytávajú iba najhrubšiu matériu. Ďalej sa veda so svojim bádaním a so svojimi prístrojmi nie je nikdy schopná dostať. My ale pôjdeme nad rámec najhrubšej matérie a budeme hovoriť o hmotnej realite jemnejšieho druhu.

Úlohou vetra je zabezpečovať sviežosť povetria. Vzduch musí prúdiť, aby zostal svieži. Je to podobné ako s vodou. Aj voda musí tiecť, čiže pohybovať sa, aby zostala svieža a čistá. Akonáhle totiž voda odtečie do nejakého slepého ramena a zastaví sa jej prúdenie, začne sa kaziť. Z tohto dôvodu je preto nevyhnutné zabezpečovať neustálu cirkuláciu nie len vody, ale aj vzduchu.

Ak sa pozrieme na dni pred tornádom na južnej Morave zistíme, že išlo o dni mimoriadne dusné. A toto dusno sa stupňovalo až na maximum.

Dusno, ťaživosť a neznesiteľnosť dní pred tornádom však neboli spôsobené len teplom samotným, ale aj niečím iným. Niečím, čo už dlhú dobu vytvárali ľudia z celej našej oblasti, a toto „niečo“ sa nakoniec skoncentrovalo práve na južnej Morave.

Čo to bolo?

Boli to ťažké, dusivé mračná nízkych mentálnych energií! Ľudia totiž svojim myslením vytvárajú určitý druh energie. A ak je ich myslenie negatívne, vytvárajú negatívny druh energie. Ak v sebe živia myšlienky závisti, nenávisti, sebectva, neprajnosti, bezohľadnosti, nepriateľstva, neznášanlivosti, podvodu, zmyselnosti a mnohé iné podobného druhu, vytvárajú negatívne mračná myšlienkovej energie, ktoré sa čoraz viacej zhusťujú a začnú svet ľudí doslova dusiť a ťažiť, až takmer k neznesiteľnosti. Presne tak, ako tomu bolo v dňoch pred tornádom, kedy sa maximálnym spôsobom začalo zhutňovať všetko to zlé, čo sme v celej našej oblasti po dlhú dobu mentálne formovali. A tlak tejto negatívnej energie sa začal hmatateľne prejavovať v podobe ťažkých, horúcich, až neznesiteľných dní.

No a mračná tejto negatívnej energie boli vnímané i inteligenciou prírody, zabezpečujúcou svieže a čisté prúdenie vzduchu. Kvôli tomu vznikla potreba rozohnať, rozbiť a zlikvidovať dusný mrak zhromaždenej ľudskej negatívnej myšlienkovej energie. A pretože negatívny mrak bol enormný, na jeho likvidáciu musela byť inteligenciou prírody vyvinutá až sila tornáda.

Preto prišlo tornádo a rozprášilo toto dusivé mračno, čím opäť zabezpečilo čisté, svieže prúdenie nie len vzduchu, ale aj všetkých jemnejších energií presne tak, ako to má inteligencia vetra vo svojom popise práce.

Naša oblasť musela byť inteligenciou vetra očistená preto, aby sa v nej dalo opäť normálne myslieť a žiť. Aby bolo zlikvidované a odstránené všetko to negatívne, čo bolo ľuďmi v myšlienkach vytvárané už dlhšiu dobu.

Došlo k očiste! Vietor vyčistil vzduch! A táto očista sa okamžite prejavila aj navonok tým, že v ľuďoch samotných vystúpilo do popredia to krajšie, čistejšie, ľudskejšie a ušľachtilejšie.

Ľahostajnosť bola vystriedaná starosťou o ľudí, postihnutých tornádom.

Sebectvo a egoizmus vystriedala snaha o pomoc blížnym akýmkoľvek spôsobom. Finančne, materiálne, alebo osobne.

Namiesto vypočítavej zištnosti v ľuďoch zavládla štedrá, srdečná nezištnosť. A to až taká, že bola vydaná výzva na zastavenie všetkých pomocí, pretože všetkého už bolo dosť a chýbal len stavebný materiál.

Stratilo sa rozdelenie spoločnosti a do popredia sa dostala ľudská spolupatričnosť a vzájomnosť. To zlé akoby švihnutím čarovného prútika zmizlo! Bolo to odviate vetrom a v ľuďoch rozkvitlo to dobré!

Tornádo prišlo preto, aby sme sa opäť stali ľuďmi! Prišlo preto, aby očistilo našu oblasť od negatívnej energie a dalo priestor a priechod energii pozitívnej. Prišlo preto, aby sme sa neudusili v nami samými vytvorenej negativite a mohli opäť voľne dýchať. Keby nebolo vetra a inteligencie stojacej za ním, náš svet by sa už dávno udusil nízkosťou a bahnom, ktoré mentálne produkuje.

Ľudia, bezprostredne postihnutí tornádom, neboli ani lepší ani horší ako my ostatní. Nachádzali sa iba momentálne na mieste, kde sa usadil negatívny mrak myšlienkovej energie, dlhodobo vytváranej obyvateľstvom celej širokej oblasti, zahŕňajúcej Česko, Slovensko a horné Rakúsko.

Je to veľmi podobné, ako v súvislosti s Madagaskarom, kde momentálne zúri hladomor v dôsledku klimatických zmien. Obyvateľstvo Madagaskaru k týmto negatívnym zmenám klímy takmer vôbec neprispelo, ale žiaľ, práve na nich dopadla ich najväčšia záťaž. A preto je povinnosťou vyspelého sveta, ktorý má na tom najväčšiu vinu, aby Madagaskaru pomohol. Ale predovšetkým, aby zmenili svoj konzumný prístup k životu, aby žiadne podobné „Madagaskary“ viac nevznikali.

A presne takto isto je to aj s obyvateľmi južnej Moravy. Ani oni nemohli za to, že sa práve v ich oblasti koncentroval mrak negatívnej myšlienkovej energie ľudí z celej širokej oblasti. Je však pozitívne, že títo ľudia podvedome, bez toho že by o tom vedome vedeli, tušia vlastnú spoluzodpovednosť. A i toto ich tušenie spoluzodpovednosti predstavuje jeden z dôvodov, prečo prejavujú takú veľkú ochotu pomáhať.

Materiálne škody sa dajú nahradiť, avšak ľudské životy nahradiť nemožno. Ako teda k tomu prídu tí, ktorí prišli v dôsledku tornáda o život? Kde je tu spravodlivosť?

O život nemusel prísť nikto! Prírodná inteligencia, stojaca za prírodným dianím, v našom prípade stojaca za prípravou tornáda, urobila všetko možné preto, aby ľudí varovala. Aby im dala vedieť čo sa chystá a oni sa mohli skryť do bezpečia.

Bolo to veľmi podobné, ako pri obrovskej prívalovej vlne cunami v Ázii v roku 2004, pri ktorej sa počty mŕtvych vyšplhali na 200 000. Zaujímavé však bolo, že všetky voľne žijúce zvieratá sa včas stiahli do bezpečia, mimo dosahu obrovskej prívalovej vlny. Zvieratá presne vedeli, koľko kilometrov od pobrežia sa nachádza bezpečná zóna. A vedeli to až do takej miery, že slimák si pokojne liezol len pár centimetrov od miesta, kam až dosiahla vražedná prívalová vlna.

Zvieratá to vedeli, pretože úplne prirodzene poslúchli výstražné varovanie prírodnej inteligencie všetkému živému v tejto oblasti. Ale žiaľ, ľudia to nevedeli, nevnímali a nepočuli, a kvôli vlastnej nevedomosti a neznalosti týchto skutočností prišli o svoje životy.

To, že sme stratili schopnosť vnímať varovania prírodnej inteligencie, a že sme dokonca stratili povedomie o jestvovaní tejto inteligencie, zatiaľ čo predchádzajúce generácie túto schopnosť mali, to všetko je len naša vlastná vina. To všetko je len naša vlastná slepota a absolútna neschopnosť vnímať to, čo sa deje za oponou prírodného diania.

Tento stav bol spôsobený našim materializmom a našim prílišným vyzdvihovaním rozumovej racionality, ktorá prekryla schopnosť našej intuície a nášho citového vnímania vecí, nadchádzajúcich sa mimo najhrubšej materiálnej realitu. Stali sme sa preto hluchými, ktorí nepočujú varovania, prichádzajúce spoza opony prírodného sveta, ani varovania nášho vlastného ducha, citu a svedomia, a preto ako hluchí kráčame do nešťastia.

Blíži sa však doba, kedy prírodné živly zeme začnú nie len z jednotlivým, ale z celkovým a trvalým očisťovaním negatívnych mentálnych a emocionálnych energií, a preto sa pre nás všetkých stáva doslova životnou nevyhnutnosťou opätovné nadobudnutie strateného kontaktu s prírodnou inteligenciou. Nadviazanie toho kontaktu a tohto spojenia bude potrebné preto, aby sme v nadchádzajúcom očistnom dianí, vykonávanom prírodnou inteligenciou na Boží príkaz, mohli vôbec prežiť. O tom, ako tento kontakt nadviazať vznikne ďalší článok.

To je jedna vec a druhou dôležitou vecou je nutnosť uvedomiť si, čo vlastne spôsobujeme tým, že myslíme negatívne. Čo spôsobujeme tým, že sa vo svojom vnútri pokojne zapodievame najrozličnejšou negativitou. Tým, že nechceme pochopiť, že energia takto nami vytvorená sa nestráca, ale žije svojim vlastným životom. Zhromažďuje sa do temných mračien a trvalo dusivo dolieha na našu zem i na všetkých ľudí na nej.

Každý z nás by mal preto začať vedome formovať oveľa svetlejšie myšlienky, pretože v nadchádzajúcom očistnom dianí, zvestovanom dávnymi prorokmi, už nebudú rozmetané iba negatívne myšlienkové formy, ale budú zahubení aj všetci tí, ktorí tieto negatívne energie neustále vytvárajú, a preto sú s nimi silne spojení svojimi osudovými vláknami.

Aby sme naozaj rukolapne pochopili, o čo tu ide, uveďme si príklad: Rusi, ochraňujúci na požiadanie vzdušný priestor istej nemenovanej krajiny vydali vyhlásenie, že zlikvidujú nie len všetky rakety, smerujúce do tohoto vzdušného priestoru, ale zlikvidujú aj všetky nosiče, z ktorých boli rakety odpálené. A presne takto isto bude v nadchádzajúcom očistnom dianí likvidovať prírodná inteligencia nie len jednotlivé rakety našich negatívnych myšlienkových energií, sústredených v dusivom mračne, ale tentokrát zlikviduje aj ich nosiče, čiže ľudí samotných, ktorí ich ustavične produkujú. Tak bude nakoniec zem očistená nie len od negatívnych myšlienkových mrakov, ale aj od všetkých tých, ktorí ich ustavične tvorili.

Snažme sa preto zo všetkých síl udržiavať krb svojich myšlienok čistý, pretože ak sa o to snažiť nebudeme, dôsledky toho môžu byť pre nás v blízkej dobe katastrofálne.

v spolupráci s https://smeromkzivotu.blogspot.com/
marcie
marcie » smilan | 20.7.2021 05:59
zaujímavý pohľad
nikav
nikav » smilan | 14.11.2021 03:06
Hľadanie duchovnej príčiny vzniku tornád je bohapustý blud rovnako, ako aj hádzanie viny na človeka!

"Môže na tornáda vplývať aj členitosť krajiny? Sú niektoré regióny Slovenska náchylnejšie na vznik tornád?

Môžu byť. Ale aj nemusia. V moravskom prípade sa zdá, že to tak nemuselo byť, ale analýze sa ešte budeme venovať. Zaoberal som sa tým v rámci dizertačnej práce, skúmal som, prečo sa na východnom Slovensku vyskytuje viac superciel ako na západnom. A skutočne za tým môže byť geografia regiónu, usporiadanie pohorí, čo spomaľuje postup atmosférických frontov, vyvoláva vznik plytkých tlakových níží. Pridávajú sa ďalšie lokálne efekty, dochádza k interakcii prúdenia s pohoriami. To všetko spôsobuje, že podmienky pre vývoj superciel sú na východnom Slovensku zlepšené, na západnom zhoršené. Na západnom Slovensku prevažujú skôr chaotické búrky, ktoré majú nižší stupeň organizácie, nevyvinú sa až do supercely, prípadne sa vyskytujú búrkové systémy. A práve supercely dokážu produkovať tornáda so silou F3 a viac. Takto nepriamo vieme povedať, že silnejších tornád môže byť na východnom Slovensku zrejme viac. Ale tých silnejších je naozaj málo. Museli by sme mať dáta z niekoľkých storočí, aby sme vedeli preukázať rozdiel."
emanuel
emanuel » nikav | 14.11.2021 04:26
ako čítam upadám do depresie,keby som ho brala vážne hodím si mašlu
nikav
nikav » emanuel | 14.11.2021 12:28
Už dávno ma štve svojím egocentrizmom. Mám dojem, že nás považuje za hlúpych.
emanuel
emanuel » nikav | 14.11.2021 17:56
neberiem to takto,skôr si myslím že patrí do určitého zdravotníckeho zariadenia,za zlatého socializmu už by tam bol šupnutý
Saffiyah
Saffiyah » nikav | 3.12.2021 01:35
-LOL-Už se těším, až objeví Pálešovu Angelologii

https://cs.wikipedia.org/wiki/Angelologie_d%C4%9Bjin

Zatím jen lehce parafrázuje Kvantovou cestu Jiřího Lexy :)

https://zena.aktualne.cz/kvantova-fyzika-dokaze-zla-myslenka-ovlivnit-realitu/r~3dad51fa600811e682470025900fea04/
nikav
nikav » Saffiyah | 3.12.2021 10:53
Raz som odhalila podobné jeho "veľdielo", ktoré bolo do písmenka okopírované z internetu. Od takého

učiteľa morálky je to nanajvýš opovážlivé. -WINKIE-
elenalaukova
elenalaukova » smilan | 10.12.2021 20:17
Zaujimave...
Saffiyah
Saffiyah » nikav | 14.12.2021 16:54
Grafomanie, také hypergrafie, (z řeckého grafein - psát či kreslit, mania - vášeň) je patologická touha psát. ... Pojem grafomanie do sebe zahrnuje taktéž touhu autora takové texty následně publikovat, nicméně existuje i blízký termín typomanie, který označuje chorobnou posedlost po zveřejnění vlastního díla.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Grafomanie
nikav
nikav » Saffiyah | 14.12.2021 18:19
Myslím, že za týmto problémom sa skrývajú komplexy pisateľa a jeho pokusy upútať na seba pozornosť

za každú cenu. Veľkým zadosťučinením sú pre neho pozitívne reakcie na jeho diela.
Paaaulieee
Paaaulieee » smilan | 10.3.2022 11:49
-CONFUSED-

Poèítam horoskop... Počítam horoskop...