mesiac
Štvrtok, 30.5.2024
Meniny má Ferdinand

ASTROCHRONOLÓGIA alebo CYKLY V DEJINÁCH ĽUDSTVA I.

ASTROCHRONOLÓGIA alebo CYKLY v DEJINÁCH ĽUDSTVA

 

     Tento text nadväzuje na článok „21.12.2012 alebo nastane už (konečne) koniec sveta?“, kde čitateľov bližšie zoznamujem s originálnou myšlienkou prechodu vekov v roku 2012 a to medzi končiacim sa vekom Barana a začínajúcim vekom Býka. Autor tejto teórie, vynikajúci český astrológ RNDr. Milan Špůrek, dospel k záveru, že určujúcou hviezdou pri prechode vekov, je stálica s názvom „Regulus“ nachádzajúca sa v srdci súhvezdia Leva. Prečo uprednostnil práve túto hviezdu pred ostatnými sa môžete dozvedieť v predchádzajúcom článku, pričom sa v ňom píše, že jedným z faktorov, ktorý ho presvedčil o správnosti tohto výberu, bola časová synchronizácia dôležitých historických udalostí s mikrocyklami a mezocyklami vekov, čiže v jednoduchosti povedané, že zverokruhová charakteristika určitého mikrocyklu alebo mezocyklu zodpovedala charakteristike skúmaného obdobia.

    Najprv si však v stručnosti predstavme základné pojmy. V prvom rade je dobré vedieť, že jeden platónsky rok trvá priemerne 25 729 rokov, pričom jeden takýto časový úsek sa delí na dvanásť častí (precesných vekov) prislúchajúcich k znameniam zverokruhu. Jeden takýto vek (makrocyklus alebo platónsky mesiac) zodpovedá 2144,083 roku, pričom tento vek môžeme ďalej rozdeliť ešte na dvanásť menších mezocyklov (178,674 roku) a tie ešte na menšie mikrocykly (14,889 roku).

     Tento platónsky rok, v ktorom žijeme, začal 133 rokov pred n.l. (-132), pričom táto hranica je súčastne začiatok veku Barana (koniec tohto veku nastáva v roku 2012, kedy nastupuje vek Býka). Príslušný platónsky mesiac môžeme rozdeliť ešte na dvanásť mezocyklov po 178,674 rokov (2144,083/12) prislúchajúcich k jednotlivým znameniam:

 

-132 – 47 – Baran

47 – 225 – Býk

225 – 404 – Blíženci

404 – 583 – Rak

583 – 761 – Lev

761 – 940 – Panna

940 – 1119 – Váhy

1119 – 1297 – Škorpión

1297 – 1476 – Strelec

1476 – 1655 - Kozorožec

1655 – 1833 – Vodnár

1833 – 2012 – Ryby

 

     Ak sa pozrieme do najbližšej histórie, tak v nej nájdeme dve dôležité obdobia a to stredovek a novovek. Začiatok stredoveku historici datujú okolo roku 400, pričom u nich nepanuje jednotnosť, pretože niektorí považujú za hraničnú udalosť pád západorímskej ríše (475), iní zas Konštantínovo prijatie kresťanstva v milánskom edikte (313), či vznik Konštantínopolu (330) a ďalší za zlomový bod považujú začiatok sťahovania národov (395).  Každopádne sa jeho počiatok približne kryje s nástupom mezocyklu Raka. Avšak oveľa väčšia jednotnosť a tým aj menšie časové rozpätie panuje v určení konca stredoveku. Všeobecne sa za tento okamih považuje buď dobitie Konštantínopolu Turkami (1453) a v tom istom roku koniec storočnej vojny (1453), či vynájdenie kníhtlače Guttenbergom (1456) alebo objavenie Ameriky Krištofom Kolombusom (1492). Tento časový prelom spadá pod začiatok vlády mezocyklu Kozorožca. Pri prvom pohľade nie je nič zvláštne, že tak dôležité historické hranice spadajú pod znamenia mezocyklov Raka a Kozorožca, lenže tí, čo sa astrológii venujú hlbšie vedia, že sú to znamenia slnovratné, kde dochádza k radikálnym zmenám (analógia rozbežnej a dobežnej kvadratúry), pričom v prvom prípade sa začínajú skracovať dni a predlžovať noci a v druhom prípade je tomu presne naopak. Tieto dva body obratu  a hlavne prislúchajúce znamenia tvoria v astrológii „os času“, pričom ich vládnúce planéty Luna (Rak) a Saturn (Kozorožec) sú symbolom hraníc medzi životom a svetom mŕtvych, pričom Luna vládne rannému detstvu a Saturn starobe.  

     Ak si chceme ešte podrobnejšie priblížiť posledné storočia pod drobnohľadom mezocyklov, tak ideálne bude brať ohľad na posledné tri úseky, ktoré odštartovali periódu novoveku a to konkrétne na mezocyklus Kozorožca (1476 – 1655), Vodnára (1655 – 1833) a Rýb (1833 – 2012), keďže tie sú najlepšie zmapované a najbližšie k súčastnému človeku.

    V prvom prípade po astrologickej stránke prislúcha Kozorožcovi „fáza prehodnocovania“ a určitej kryšalizácie cyklu s následným preorientovaním, pričom symbolom tohto znamenia je štát so svojimi zákonmi a systémom. Je to znamenie, kde človek dosiahol maximálnej spoločenskej integrácie a kde sa stotožnil s vyšším celkom ako je on sám, čiže je to synonymom pre spoločenskú, kolektívnu energiu. Vládne mu planéta Saturn, ktorá je symbolom pevných štruktúr, hraníc a foriem, ktoré buď ustanovuje alebo nanovo prehodnocuje. Pri pohľade na obdobie mezocyklu Kozorožca vidíme hneď niekoľko zásadných zmien, ktoré sa napríklad týkali globálneho vnímania sveta (hlavne vďaka vynálezu kníhtlače a zámorských objavov, či prostredníctvom Mikuláša Koperníka a Galilea Galileiho), či riadenia štátov a rozbitia cirkevnej jednoty, ktorá bola typická pre celý stredovek. Celkovo prehodnotie vládnucich systémov a vznik nových je charakteristickým črtom tejto astrologickej periódy ľudstva. Spomeňme napríklad, že v tomto období sa postupne mení celá štruktúra moci, kde namiesto šľachty postupne preberá ekonomickú moc mešťanstvo (feudalizmus nahrádza absolutistický model štátu s vyvinutým byrokratickým aparátom), čo neskôr podnietilo vznik a rozvoj kapitalizmu. Taktiež reforma cirkvi (odštartovaná Martinom Lutherom a kulminujúca počas tridsaťročnej vojny) a jej štiepenie na množstvo dielčích smerov a odnoží je ďalším príkladom kozorožieho dozrievania, prehodnocovania a neskoršieho preskupenia moci do iných systémov. Mimochodom renesancia pripomína svojimi strohými rysmi, pravidelnými proporciami, jednoduchosťou a súmernosťou až nápadne typické znaky tohto kardinálneho znamenia. Keďže v astrológii vládne Kozorožec 10.domu, ktorý symbolizuje kariéru, slávu, spoločenské postavenie a povesť, tak nie je vôbec prekvapujúce, že práve od tohto časového úseku umelci vystupujú z anonymity a začínajú sa podpisovať pod svoje diela, aby získali určitý vplyv a prestíž.

     Ďalším stupňom vo vývoji ľudstva bolo obdobie  mezocyklu znamenia Vodnára (1655 – 1833), ktorému v astrológii patrí „fáza reorganizácie“, uzákoňovania a osobného prispievania k pokroku spoločnosti . Vládne mu planéta Urán, ktorá je patrónom vedy, reformy, revolúcie, slobody a liberalizmu. S nástupom mezocyklu vzdušného Vodnára sa začína epocha osvietenstva, ktorej základy položili také osobnosti ako filozofovia Spinoza, Locke, Baile, či neskôr Rousseau, matematik Newton, či historik Voltaire. Obrovský význam malo vydávanie encyklopédie (1751-1777) pod vedením Denisa Diterota, čo malo za následok príklon k racionalite a empirizmu, kde sa za najvyššiu inštanciu považoval rozum. Následkom humanizmu sa po prvý krát objavujú také pojmy ako prirodzené právo, občan, občianska spoločnosť, náboženská tolerancia, či ľudské práva. V tomto období sa američania oslobodzujú od britskej nadvlády a získavajú svoju nezávislosť (1776), čím vzniká na svete nová veľmoc.  Túžba po slobode a rovnosti silnie aj v európe. Osvietenský absolutizmus na panovských dvoroch dosahuje vrcholu, až kým ho nepošlú do smetiska dejín revolúcie. Napríklad veľká francúzska revolúcia (1789-1799) sa stala dôležitým medzníkom vo vývoji demokracie, ktorá je tak pevne spätá s ideálmi znamenia Vodnára (tomuto jedenástemu úseku ekliptiky zodpovedá 11.dom, ktorý mimo iného v mundánnej astrológii symbolizuje parlament).  Postupne od tohto momentu začínajú z kráľovstiev a monarchií vznikať republiky. V astronómii a vo vede dochádza ku kľúčovým objavom. Newton objavuje gravitačnú silu a vydáva dielo, ktoré sa stalo základom modernej fyziky, pričom s konečnou platnosťou dokázal presadiť heliocentrizmus. Herschell na oblohe po prvý raz identifikuje dovtedy neznámu planétu – Urána (1781), čírou náhodou terajšieho vládcu znamenia Vodnára. Týmto krokom úplne rozbil tradičný, hermeticky uzavretý systém o siedmych planétach a tým spôsobil revolúciu aj v astrológii. Vynálezom spriadacieho stroja J.Hargeavesom (1767) a neskôr parného stroja J. Wattom (1775) ako nového zdroja energie sa otvorili úplne iné dimenzie vo výrobe a nastal rapídny rozvoj priemyselných odvetví.  L.Galvani objavuje kontaktnú elektrinu (1790) a bratia Montgolflierovci zostrojujú prvý lietajúci balón s horúcim vzduchom (1783). Toto obdobie je späté s priemyselnou revolúciou (industrializáciou), ktorá zefektívnila prácu, pričom ako huby po daždi začínajú vznikať továrne a ľudia z dedín sa húfne sťahujú do miest za lepším životom (jedným z hlavných poslaní znamenia Vodnár je osvojiť si toleranciu a spoločenskú aktivitu). Je to počiatok „veku strojov“ a  úplnej zmeny demografickej štruktúry civilizácie.  Svet sa začína radikálne a skokovo meniť, či modernizovať, tak charakteristické pre vplyv planéty Urán.  

     Posledným stupňom vo veku Barana je mezocyklus znamenia Rýb (1833 – 2012), pričom tomuto úseku zverokruhu prislúcha v astrológii fáza „uvolňovania“, bilancovania a univerzalizácia svojich aktivít. Človek dostáva v nej buď rozhrešenia alebo tresty. Je to vyvrcholenie dvanásťkrokového cyklu a príprava na nový. Vládne mu planéta Neptún, ktorá symbolizuje ideály, sny, fantáziu, ale aj ilúzie a klam a všeobecne všetky zmenené stavy vedomia spôsobené buď náboženskou, či mystickou extázou alebo naopak otrvavou organizmu drogami, alkoholom, či toxínmi. Je zaujímavé, že práve v tomto období bola objavená ropa a jej spracovanie a význam, ktoré neskôr malo  katastrofálny vplyv na zamorenie a toxicitu našej planéty. V roku 1948 bol uverejnený K.Marxom a B.Engelsom komunistický manifest, pričom ideály komunizmu sú veľmi blízke princípom planéty Neptún (kapitalizmus je často spájaný s vplyvom planéty Urán), ktorá bola objavená len 2 roky pred touto udalosťou. V roku 1835 Daguerre prišiel na kľúčový objav k využitiu fotoaparátu , čím sa vlastne začala éra médií, ktorá ďalšími objavmi kinematografického prístroja, rádia, televízora a neskôr internetu vytvorila paralelný svet, ktorý často zamieňa ilúziu za realitu, tak typické pre znamenie Rýb. Vplyvom médií a rozmachu nových dopravných prostriedkov sa pomaly zotreli rozdiely medzi ľuďmi a kultúrami. Súčasný človek ťažko hľadá svoju skutočnú identitu  v tej spleti chaosu a dezorientácie. Napriek tomu sa v tomto období zdvihli veľké vlny spirituality a duchovného hľadania. Nikdy predtým neboli tak masovo sprístupnené okultné vedy. Jóga a iné východné učenia sa húfne dostali na západ, tajomstvá mágie, či podvedomia boli poodhalené širokej verejnosti, astrológia prežívala svoj nový rozmach, vznikali okultné lóže a bratstvá, či iné duchovné prúdy ako alternatíva k čoraz viac konzumnej spoločnosti. V tomto mezocykle došlo aj k bilancovaniu predchádzajúceho dvatisícročia a k jeho vyvrcholeniu a to v podobe dvoch trestov – 1. a 2.svetovej vojny. V celej histórii ľudstva nemajú svojou krutosťou, rozsahom a množstvom obetí tieto dva konflity obdoby. Možno len dúfať, že táto symbolická očista dostatočne vstýčila prst nad našou civilizáciu, pretože opakovanie podobného scenára by mohlo s nástupom jadrového veku znamenať jej úplný koniec. K ďalším už spomínaným prejavom je zamorenie územia rôznymi odpadnými, či chemickými látkami, pričom v pozadí mnohých veľkomiest vidieť čoraz hustejšiu toxickú hmlu, pričom je to len jeden z ďalších prejavov pôsobenia protikladov dvojice znamení Panny (čistota, jasnosť, poriadok) a Rýb (chaos, nezreteľnosť, dezorientácia), pričom v druhom prípade ide bohužial skôr o nezvládnutie daného princípu. V tomto mezocykle bol síce objavený röntgen a prvé antibiotiká (v astrológii Rybám zodpovedá oblasť 12.domu – nemocnice, chronické choroby, fyzické obmedzenie ale aj schopnosť liečenia a uzdravenia), čo bol zlomový bod v obrovskom napredovaní medicíny, čím sa rapídne predĺžila aj dĺžka života, ale na druhú stranu človek je stále viac zamorený chémiou, či nebezpečnými látkami z antibiotík alebo okolia, čím trpí jeho imunita, pričom sa viditeľne oslabila jeho kvalita života na úkor kvantity. A v neposlednom rade vzniklo v tomto časovom úseku množstvo nových závislostí (Neptún), či už od liekov a práškov alebo od televízie, internetu, počítačových hier, jedla alebo rozmachom pornopriemyslu a uvolnením  mravov aj od sexu. A tie staré závislosti sa ešte viac rozšírili do všetkých kútov sveta.

     Dnes stojíme na prahu zmeny vekov a to zo znamenia Barana do znamenia Býka, takže hľadanie nových hodnôt a zdrojov, či návrat k prírode budú hrať kľúčovú úlohu v nasledujúcich vyše dvoch tisíc rokov. Treba však mať na pamäti, že tento prechod nebude mať skokový charakter, ale skôr pozvolný, postupný, pretože hranice cyklov, mezocyklov a mikrocyklov sa v prechodných úsekoch navzájom miešajú a splývajú, takže ich čistú charakteristiku je viac vidieť zo vzďaľujúcimi sa rokmi od predchádzajúceho cyklu. Takže v roku 2012 nastal vek Býka, pričom na začiatku budú ešte silno pôsobiť vplyvy znamenia Barana, nielen preto, že je to hranica vekov, ale aj preto, lebo nasledovný mezocyklus (2012-2191) a mikrocyklus (2012-2027) bude práve pod vládou tohto ohnivého znamenia ovládaného planétou Mars (energia, akcia, aktivita, boj) a Pluta (nové počiatky, transformácia, hlboká premena). 

                                                                                         

                                                                               autor: Rudi M.

 

Použitá literatúra: Milan Špurek - Tajemné rytmy dějin


Poèítam horoskop... Počítam horoskop...