mesiac
Pondelok, 2.10.2023
Meniny má Levoslav

Vzťahy medzi znameniami

V astrológii existuje sedem základných vzťahov medzi znameniami, pričom sa vychádza zo symboliky toho, že aký uhol (aspekt) tvoria medzi sebou vo zverokruhu, keďže ten je rozdelený na dvanásť rovnakých dielikov po 30°, ktoré nazývame „znameniami“. Tento model siedmych typov vzťahov nemusí platiť len pre porovnávanie slnečných znamení, ale tiež celkom dobre môže fungovať pri porovnávaní zhlukov planét alebo Ascendentov v daných znameniach. Netreba však zabúdať, že tieto informácie sú len orientačné a veľmi zjednodušené, keďže v astrológii musíme vždy vychádzať z celého horoskopu a nie len z jednotlivých prvkov vytrhnutých z celkového kontextu.

Poznámka: Nasledujúce poznatky môžete aplikovať nie len na partnerské vzťahy, ale aj na priateľské, rodinné, pracovné, či iné vzťahy, respektíve na vzťahy medzi dvomi planétami (princípmi) v partnerskom horoskope.

1/ konjunkcia – znamenia sú od seba vzdialené 0°, čiže sa jedná o rovnaké znamenia. Táto väzba je charakteristická tým, že sa vo vzťahu stretávajú dva totožné princípy, čo môže priniesť radu výhod ale aj nevýhod. Pri vzájomnom kontakte ľahko príde k jednote postojov a k hlbokému porozumeniu. Ťažšie to bude však s udržaním príťažlivosti a trvalej pozornosti, keďže pri dvoch rovnakých princípoch často nedochádza k takým vzájomným podnetom ako pri rozdielnych princípoch. Taktiež sa posilňujú jak silné, ale aj na druhú stranu, aj slabé stránky oboch znamení. Toto spojenie môže vyhovovať osobám, ktoré hľadajú vo vzťahu skôr podobnosť ako vzájomné dopĺňanie sa s partnerom, teda takým typom osobností, ktorí vedia svoje nedostatky a chýbajúce vlastnosti lepšie ovládnuť.

2/ opozícia – znamenia sú od seba vzdialené 180°, čiže sa jedná o protiľahlé a zároveň doplňujúce znamenia. Toto spojenie je zosobnením známej vety, že „protiklady sa priťahujú“. Je to presný opak predchádzajúceho prípadu. Pri vzájomnom kontakte len ťažko dochádza k jednote postojov a názorov, ale na druhú stranu úplne odlišné princípy sa môžu od seba veľa naučiť, pričom dochádza k vzájomnému dopĺňaniu – aká vlastnosť jednému chýba, tak ten druhý ju má dominantnú (dvojica často tvorí ako pár veľmi silné a životaschopné duo). Pri tomto type vzťahu je veľmi dôležité, aby sa v ňom stretli rovnako vyspelí jedinci, pretože v opačnom prípade dochádza k takzvanému „hojdačkovému efektu“, teda silnejšia osoba sa snaží pretlačiť a pokoriť svoju druhú polovičku. Pri tomto spojení sa v počiatočných fázach vyskytuje neustály zápas medzi dvomi princípmi (v klasickej astrológii sa táto väzba medzi znameniami moc neodporúča), preto by mali partneri medzi sebou (a postojmi svojho druha) udržiavať určitý odstup, pretože pri veľmi tesných zväzkoch môže dochádzať k častým explóziám. Hlavnou úlohou je naučiť sa medzi sebou spolupracovať a uvedomiť si odlišnosti na svojom protipóle, ktoré skrze neho môžeme integrovať do vlastnej osoby. Vo vyspelých fázach vývoja vzťahu dochádza k ustáleniu „hojdačky“ do rovnovážnej polohy, teda k harmónii a vyrovnanosti (na ktorej musia však obidvaja partneri neustále pracovať), pričom takýto vzťah môže byť obrovským obohatením pre zúčastnenú dvojicu.

Znamenia, ktoré sa medzi sebou nachádzajú v opozícii (180°):

Baran-Váhy,
Býk-Škorpión,
Blíženci-Strelec,
Rak-Kozorožec,
Lev-Vodnár,
Panna-Ryby.

3/ trigon - znamenia sú od seba vzdialené 120°, čiže sa jedná o znamenia, ktorú sú vzdialené od seba 1/3 zverokruhu. V tomto type vzťahu dochádza k spojeniu rovnakých živlov (napr. oheň s ohňom...), teda znamenia a princípy sú si podobné, ale nie rovnaké, čo v prvom rade zabezpečuje dobrú spoluprácu a v druhom rade to odstraňuje jednostrannosť, či posilňovanie vlastných slabostí, tak ako tomu je u rovnakých znamení. Energie medzi týmito úsekmi zverokruhu prúdia bez námahy, zľahka, samospádom, preto medzi zúčastnenými osobami obvykle vládne porozumenie a príbuznosť životných postojov. V klasickej astrológii sa takéto partnerstvo považovalo za najharmonickejšie, aké môžu znamenia vytvoriť. Nebezpečenstvo takéhoto spojenia však tkvie v tom, že partneri vo vzťahu navzájom spohodlnejú a menej sa v ňom učia, takže spoločné životné krízy tým pádom ťažšie prekonávajú a tiež na svojom partnerskom zväzku aj menej pracujú, čo sa môže odzrkadliť v tom, že postupne môže funkčnosť takéhoto spojenia ochabnúť. Napriek tomu, ak sa týmto nástrahám vyhnú, tak tento vzťah predstavuje najprirodzenejšie a najmenej problematickejšie spojenie medzi znameniami.

Znamenia, ktoré sa medzi sebou nachádzajú v trigone (120°) a ako trojica tvoria harmonickú konšteláciu s názvom „grand trigon“ v podobe rovnomerného trojuholníka:

Baran-Lev-Strelec (oheň),
Rak-Škorpión-Ryby (voda),
Váhy-Vodnár-Blíženci (vzduch),
Kozorožec-Býk-Panna (zem).

4/ kvadratúra - znamenia sú od seba vzdialené 90°, čiže sa jedná o znamenia, ktorú sú vzdialené od seba 1/4 zverokruhu. Pri tomto type vzťahu narážajú na seba znamenia rozdielnej polarity (ženská verzus mužská energia), ale rovnakej kvality (napr. základné verzus základné). V prvom prípade to môže značiť odlišné postoje a názory, kde len ťažko dochádza k vzájomnej zhode a v druhom prípade je to predzvesťou ostrého stretu pováh, keďže sa tu spolu stretávajú jedinci, ktorí buď chcú hrať vždy prvé husle (základné znamenia) alebo sú tvrdohlavý a nepružný (pevné znamenia), či nestály a premenlivý (pohyblivé znamenia). V klasickej astrológii sa považovalo takéto partnerstvo za najproblematickejšie spojenie, ale keď sa pozrieme na tento aspekt (t.j. kvadratúru) bližšie, tak jej kľúčovým slovom je akcia, čin a motivácia, preto so sebou prináša striedavo stimuly a vzrušenie, ale aj konflikty a stres. V takomto vzťahu sa vždy niečo deje, preto núti zúčastnené osoby k aktivite a k riešeniu problémov a kríz, čo posilňuje povahu takéhoto vzťahu. Podľa jednej štúdie práve vzťahy, v ktorých dochádza k mnohým konfliktom majú dlhšiu trvácnosť, pretože partneri majú stále o čom diskutovať a vždy niečo riešiť, čo mnohokrát zaháňa stereotyp a nudu v partnerstve. Samozrejme, že takýto typ vzťahu vyhovuje skôr osobám, ktoré obľubujú konfrontáciu, napätie, dynamiku a činorodosť v spoločnom zväzku, pričom im takýto životný štýl neodoberá energiu ale skôr na nich pôsobí povzbudzujúco. Pre ľudí, čo majú radi pokoj, harmóniu a minimum konfliktov, je však takéto spojenie ubíjajúce, preto sa v astrológii príliš neodporúča spoločná väzba medzi týmito znameniami.

Znamenia, ktoré sa nachádzajú medzi sebou v kvadratúre (90°) a ako trojica tvoria dynamickú konšteláciu s názvom „polokríž“:

Baran - Kozorožec/Rak (základné z.),
Býk - Vodnár/Lev (pevné z.),
Blíženci - Ryby/Panna (pohyblivé z.),
Rak - Baran/Váhy (základné z.),
Lev - Býk/Škorpión (pevné z.),
Panna - Blíženci/Strelec (pohyblivé z.),
Váhy - Rak/Kozorožec (základné z.),
Škorpión - Lev/Vodnár (pevné z.),
Strelec - Panna/Ryby (pohyblivé z.),
Kozorožec - Váhy/Baran (základné z.),
Vodnár - Škorpión/Býk (pevné z.),
Ryby - Strelec/Blíženci (pohyblivé z.).

5/ sextil - znamenia sú od seba vzdialené 60°, čiže sa jedná o znamenia, ktorú sú vzdialené od seba 1/6 zverokruhu. Pri tomto spojení sa stretávajú znamenia rovnakej polarity (napr. mužské s mužským, ženské so ženským) a spriazneného živlu (oheň so vzduchom alebo zem s vodou). Už z úvodnej koncepcie je jasné, že tu dochádza k dobrej spolupráci a k príbuznosti postojov. Síce tieto väzby neprebiehajú tak bez námahy, zľahka a samospádom ako tomu je pri znameniach v rovnakých živloch. Dôvod je ten, že tento aspekt je v astrológii spätý s číslom 6, ktoré prináša ovocie až po určitej námahe a aktivite (napr. pán Boh šesť dní tvoril, aby na siedmy deň si mohol vychutnať plody svojej činnosti). Preto aj tieto partnerstvá sú veľmi produktívne a plodné, ak sa priloží ruka k dielu. Nie nadarmo je názov tohto uhlu medzi znameniami zložený zo slova „sex“ (sex-til). Tento typ vzťahu je považovaný v astrológii za druhý najharmonickejší, hneď po vzťahu, ktorý tvoria znamenia rovnakého živlu, pričom takáto spolupráca býva veľmi plodná, buď po materiálnej alebo duševnej stránke.

Znamenia, ktoré sa nachádzajú medzi sebou v sextile (60°) a ako trojica tvoria produktívnu konšteláciu s názvom „ trojuholník geniality“:

Baran – Vodnár/Blíženci (oheň – vzduch),
Býk – Ryby/Rak (zem – voda),
Blíženci – Baran/Lev (vzduch – oheň),
Rak – Býk/Panna (voda – zem),
Lev – Blíženci/Váhy (oheň – vzduch),
Panna – Rak/Škorpión (panna – voda),
Váhy – Lev/Strelec (vzduch – oheň),
Škorpión – Panna/Kozorožec (voda – zem),
Strelec – Váhy/Vodnár (oheň – vzduch),
Kozorožec – Škorpión/Ryby (zem – voda),
Vodnár – Strelec/Baran (vzduch – oheň),
Ryby – Kozorožec/Býk (voda – zem).

6/ kvinkunx (150°) - znamenia sú od seba vzdialené 150°, čiže sa jedná o úseky zodiaku, ktoré sa nachádzajú medzi podobnými a protiľahlými znameniami. Už úvodná symbolika hovorí o spojení, ktoré je určitým medzistupňom medzi uvoľneným porozumením (trigon – 120°) a napätou protichodnosťou postojov (opozícia – 180°). Pár sa nachádza na priecestí voľby, že akým smerom sa má vybrať, preto v nezrelých a statických fázach tohto vzťahu dochádza k patovému spojeniu (t.j. k začarovanému kruhu), teda niečo na spôsob „ani s tebou, ani bez teba“. Hlavnou úlohou kvinkunxu v astrológii je reorganizácia a preorientovanie princípov, ktoré sú týmto vzťahom navzájom zviazané (niektorí astrológovia tento typ partnerského zväzku označujú „karmickým spojením“). Ak nie sú schopní obidvaja partneri sa radikálne zmeniť vplyvom svojho protipólu, tak väzba môže ľahko vyšumieť dostratena (vzťah často kolíše medzi úzkou dôvernosťou a odcudzením). Tento aspekt je v astrológii tiež obsiahnutý v tajuplnej konštelácii nazvanej ako „prst boží“, ktorá prináša podivuhodné osudy plné božích návštev (t.j. „náhod“), ktoré majú subjekty nakoniec doviesť k múdrosti a k transformácii nižšej zložky osobnosti. Podobné to môže byť aj vo vzťahu dvoch osôb, ktoré sú priťahované k sebe zvláštnou silou a sú navzájom spojené podivuhodným osudom, pričom môžu v partnerskom zväzku stretnúť mnoho prekvapení a záhadných situácií, ktorých hlavná úloha bude spočívať v poučení o sebe samých a o premene osobností pre pozdvihnutie vzťahu na inú (vyššiu) úroveň.

Znamenia, ktoré sa medzi sebou nachádzajú v kvinkunxe (150°) a ako trojica tvoria tajuplnú konšteláciu s názvom „prst boží“:

Baran – Škorpión/Panna,
Býk – Strelec/Váhy,
Blíženci – Kozorožec/Škorpión,
Rak – Vodnár/Strelec,
Lev – Ryby/Kozorožec,
Panna – Baran/Vodnár,
Váhy – Býk/Ryby,
Škorpión – Blíženci/Baran,
Strelec – Rak/Býk,
Kozorožec – Lev/Blíženci,
Vodnár – Panna/Rak,
Ryby – Váhy/Lev.

7/ polosextil (30°) -znamenia sú od seba vzdialené 30°, čiže sa jedná o úseky zverokruhu, ktoré sa nachádzajú v susedstve. V tomto prípade sa stretávajú znamenia rozdielnej polarity (napr. mužské so ženským), kvality (napr. základné verzus pevné) a živlu (napr. oheň s vodou). Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že tieto princípy nemajú nič spoločné, čo je do určitej miery aj pravda. Lenže treba brať do úvahy aj symboliku toho, že tieto znamenia sa nachádzajú vo zverokruhu vedľa seba a teda vo vývoji predstavujú hneď po sebe idúce fázy, čo ich môže v určitom zmysle zbližovať. Vzťah takejto dvojice znamení nesie v sebe podobenstvo susedstva, teda že sa síce dobre poznajú (veď aj steny majú uši), ale nemusí to mať nič spoločné s tým, či k sebe chovajú sympatie alebo antipatie. Tie v tomto prípade dosť záležia aj na tom, že ako si ich voči sebe vybudujú. Tento typ vzťahu často kolíše medzi intímnou dôvernosťou a odcudzením, pretože z jednej strany ležia tieto znamenia tesne jedno pri druhom, čo uľahčuje vzájomné spoznávanie, ale z druhej strany zas majú toho po astrologickej stránke len pramálo spoločného, takže to chce mimoriadnu snahu, aby sa našiel nejaký spoločný prienik.

Znamenia, ktoré sa medzi sebou nachádzajú v polosextile (30°) a ako trojica tvoria spolu najmenšiu možnú konšteláciu s názvom „sextilový trojuholník“:

Baran – Ryby/Býk,
Býk – Baran/Blíženci,
Blíženci – Býk/Rak,
Rak – Blíženci/Lev,
Lev – Rak/Panna,
Panna – Lev/Váhy,
Váhy – Panna/Škorpión,
Škorpión – Váhy/Strelec,
Strelec – Škorpión/Kozorožec,
Kozorožec – Strelec/Vodnár,
Vodnár – Kozorožec/Ryby,
Ryby – Vodnár/Baran.


Poèítam horoskop... Počítam horoskop...