mesiac
Štvrtok, 30.6.2022
Meniny má Melánia

Cesty tela i ducha - 

Nebojte sa! Je možné zlomiť aj zlý osud, aj zlé žiarenia hviezd!

smilan
smilan | 14.2.2019 19:39
Nebojte sa! Je možné zlomiť aj zlý osud, aj zlé žiarenia hviezd!


V súčasnosti je dosť rozšíreným, neblahým zvykom obracať sa na rôznych veštcov. Ide o spornú vec z viacerých dôvodov. Trebárs hoci aj preto, že predpoveď zlého osudu ešte vôbec neznamená, že vás zlý osud aj postihne. Každý z nás je totiž pánom nad vlastným osudom až do takej miery, že ho dokáže zmeniť v pravý opak. A to dokonca aj vtedy, keby mu nejaký veštec predpovedal blízke nešťastie.

A podobné je to aj s astrologickými predpoveďami. Človek je totiž za určitých okolností schopný prekonať aj objektívne negatívne žiarenia hviezd a odvrátiť od seba nešťastie, ktoré bolo pre neho zapísané vo hviezdach. A takto je to s akýmikoľvek inými vešteckými predpoveďami, pretože každý z nás disponuje obrovskou silou, schopnou zlomiť ich, ibaže o nej nevieme a nevyužívame ju.

Pozrime sa preto teraz na dva príbehy z rôznych historických období a poznajme, v čom spočíva vyššie zmienená sila a ako ju je možné vyžiť.

Prvý príbeh:

Istá žena bola u lekára a ten jej diagnostikoval rakovinu, s prognózou dvoch až troch rokov života. Keď vyšla z ordinácie bola v šoku a točil sa s ňou celý svet. Vyšla na ulicu a kráčala po nej ako v nejakom zlom sne. A zrazu sa ocitla pred dverami kostola. Vošla doň a strávila v ňom dve hodiny. A keď vyšla opäť na ulicu, s istotou vedela, že nad chorobou zvíťazí a bude žiť.

Príbeh druhý:

Za dávnych čias ochorel istý židovský kráľ. Dal si zavolať Pánovho proroka a spýtal sa ho, či sa uzdraví, alebo zomrie. Prorok mu povedal, že mu zostávajú posledné tri dni života. Po jeho slovách sa kráľ obrátil ku stene a modlil sa:

„Pane, viem že som nežil správne. Viem, že som vykonal mnoho zlého a býval som nespravodlivý. Viem, že som vždy poctivo nekráčal Tvojimi cestami a nežil podľa Tvojej Vôle.

Pane, keby si mi ale daroval ešte niekoľko rokov života, zmenil by som to. A zároveň si teraz, pred tvárou smrti hlboko uvedomujem, koľko dobrého by som ešte mohol vykonať pre vlastný národ.“

Prorok práve prechádzal nádvorím hradu a vychádzal na ulicu, keď zrazu v sebe jasne začul Pánov hlas: „Obráť sa a choď za kráľom. Vypočul som jeho modlitbu a dávam mu sedem rokov života“.

Áno, čítate dobre! Aj keby vám samotný prorok Pánov predpovedal vašu smrť do troch dní tak, ako je to zaznačené v Biblii, ste schopní to zmeniť! Je však ale samozrejme potrebné ujasniť si, za akých okolností a akým spôsobom.

V prvom rade treba zdôrazniť, že boli náročky uvedené dva príbehy. Jeden z dávnej minulosti a jeden zo súčasnosti, aby nám bolo jasné, že tieto veci stále fungujú absolútne rovnako, bez ohľadu na stáročia, alebo tisícročia. A ako asi konkrétne to funguje, naznačuje príbeh o židovskom kráľovi. No a niečo veľmi podobné musela počas dvoch hodín, strávených v chráme učiniť aj pani z nášho druhého príbehu zo súčasnosti.

O čo celkom konkrétne tu teda ide?

Každý človek kráča svojim životom určitou cestou. Cestou určitej konkrétnej, špecifickej hodnotovej orientácie. Ak je jeho hodnotová orientácia negatívna, falošná a pokrivená, musí to dotyčného nevyhnutne skôr, alebo neskôr uvrhnúť do nešťastia, do choroby, alebo do iných, vážnych osobných problémov.

Nesprávna hodnotová orientácia znamená podliehanie nenávisti, závisti, chamtivosti, bezohľadnosti, nespravodlivosti, nečestnosti, nemorálnosti, vnútornej nečistote, klamstvu, podvodu, bezduchému materializmu a mnohým iným, podobným negatívnym vlastnostiam. Ak má niekto schopnosť nahliadať do života a do osudu takéhoto človeka, musí v ňom nevyhnutne vidieť blížiace sa nešťastie, chorobu, alebo aj smrť, ku ktorým dotyčný s istotou smeruje svojou vlastnou, nesprávne nastavenou hodnotovou orientáciou.

Za danej situácie musí byť potom samozrejme predpoveď budúcnosti celkom logicky veľmi negatívna, a to či už vo väčšom, alebo menšom časovom horizonte. Život dotyčného totiž smeruje k tomuto cieľu ako po oceľových koľajniciach.

Avšak v momente, kedy sa dozvie, aký osud ho čaká, má dve možnosti. Hodnotovo, vnútorne i navonok zotrvať na svojej nesprávnej ceste a tým dôjsť k osudu, ktorý bol predpovedaný, čím sa proroctvo naplní.

Druhá možnosť spočíva v presmerovaní výhybky vo forme hodnotového preorientovania sa na oveľa pozitívnejšiu dráhu. A táto okamžitá, zásadná a pozitívna zmena životného smerovania musí mať okamžite aj radikálne odlišné, konečné dôsledky. Dôsledky, samozrejme oveľa pozitívnejšie, čo znamená, že pôvodná negatívna predpoveď sa nenaplní.

Je to celé presne tak, ako keď vlak, idúci do záhuby, prehodí na svojej ceste výhybku, čím zmení smer a záhube sa vyhne. Akokoľvek zlá veštba sa potom stáva bezpredmetnou a nevyplní sa.

Znamená to teda, že nijaký zlý osud, nijaké vyžarovania hviezd, ani nijaké negatívne veštby nemajú nad človekom moc, ak zoberie ich varovanie vážne a zásadným spôsobom zmení svoju doterajšiu hodnotovú orientáciu, ktorá ho vedie do nešťastia. Ak ju ale nezmení, negatívne proroctvo bude pravdivé a vyplní sa.

Vráťme sa však ešte k obom našim príbehom, ale najmä k tomu o židovskom kráľovi a ukážme si, v čom sa skrýva najzásadnejší kľúčový moment predpokladu víťazstva nad akoukoľvek negatívnou predpoveďou, veštbou, alebo proroctvom.

Onen kľúčový moment spočíva v spojení vôle človeka s Vôľou Stvoriteľa! V odhodlaní človeka žiť a riadiť sa Vôľou Najvyššieho, pretože doterajší život podľa jeho vlastnej vôle ho priviedol na pokraj nešťastia.

Lebo Vôla Pána, ktorá bola ľuďom sprostredkovaná vo forme Mojžišovho Desatora a Ježišovho učenia ukazuje ľuďom cestu dobra. Ukazuje im cestu pozitívnej hodnotovej životnej orientácie, ktorá nemôže nikoho, kto po nej kráča, priviesť k ničomu inému, ako k mieru, šťastiu a k dobrému osudu. Vôľu Najvyššieho, jasne definovanú do zrozumiteľnej podoby pre novodobého človeka môžeme tiež nájsť aj v Posolstve Grálu.

No a vyššie spomínaný židovský kráľ, alebo pani zo súčasnosti chorá na rakovinu, dokázali uskutočniť takúto zásadnú premenu vlastnej hodnotovej orientácie, spočívajúcu v odvrátení sa od svojich doterajších falošných ciest a v odhodlaní žiť po novom. V odhodlaní stotožniť svoju vlastnú vôľu s Vôľou Najvyššieho a s jeho požiadavkami voči všetkým ľudským bytostiam, ktoré sú obsiahnuté v Desatore a v Ježišovom učení. Takto dokázali zmeniť svoj osud.

No a týmto spôsobom je každý z nás schopný zmeniť svoj vlastný osudu. Týmto spôsobom je ľudstvo schopné zmeniť osud vlastnej civilizácie, ktorá sa v súčasnosti rúti do záhuby po železných koľajniciach nesprávnej hodnotovej orientácie. Záhubu ľudstvu predpovedali nespočetné prastaré i novšie proroctvá. A tieto proroctvá sa budú musieť nevyhnutne vyplniť, ak ľudia nezmenia svoje nesprávne, zlé a falošné hodnotové smerovanie.

Záleží iba na nás, a dá sa povedať, že na každom jednotlivcovi, či sa negatívne proroctvá vyplnia, alebo nie. Ak všetko pôjde tak, ako doposiaľ, naplnia sa určite!

Ak ale chceme, aby sa osud našej civilizácie zmenil, musíme nevyhnutne zmeniť smer svojej cesty, a to zásadnou zmenou našej základnej hodnotovej orientácie, pretože jedine týmto spôsobom zmeníme i charakter cieľovej stanice, ku ktorej nakoniec dôjdeme. Jedine takto sa môžeme vyhnúť nešťastiu, katastrofe a tragédii nevídaných rozmerov.

http://kusvetlu.blog.cz/ v spolupráci s M.Š.
milan08
milan08 » smilan | 15.2.2019 06:34
suznim!
neznámy
neznámy » smilan | 20.2.2019 04:23
Verím 👍
milan08
milan08 » smilan | 20.2.2019 06:42
osud nieje nemenny!
milan08
milan08 » smilan | 8.3.2019 06:16
hviezdy ziaria spravne len postavenie ich vzajomne je nspravne,vlastne spravne uzitocne pre tu ktoru osobu.
suhail
suhail » smilan | 10.3.2019 09:18
Jan Kefer, Praktická astrologie, první vydání 1939, str. 333 a 335.
ZÁKLADY ASTROMAGIE
„HVĚZDY OVLÁDAJÍ ŽIVOT, ALE MOUDRÝ ̋VLÁDNE HVĚZDÁM.“

Téměř na všech stránkách této knihy jsme zdůrazňovali, že astrologie není naukou o nezměnitelné osudovosti. Není vlivu, proti kterému by se nedala organisovati obrana. Hvězdy sice ovládají život; avšak moudrý vládne hvězdám, praví staré přísloví. Tím není řečeno, že by kon ste lace hvězd
nenaznačovaly mnohdy neúprosný osud. Avšak vždy si nutno uvědomiti, že takto naznačený osud se naplní jen u člověka nízké úrovně, u bytosti, která nedospěla k samostatnému a svobodnému užívání svých rozumových a duchovních schopností.
Tato pravda je potvrzena zkušeností. U člověka v astrologii nevzdělaného, u člověka oddaného hrubému materialismu a uvažujícího jen a jen okolnosti a situace svého bezprostředního okolí, možno přesně předvídati uskutečnění horoskopem narýsovaných křivek. Poslušen jich se rodí, vzdě lá vá, baví, vstupuje do povolání, žení se, doznává úspěchu i ztrát, přijímá choroby a umírá, aniž by si někdy uvědomil, že svým životem uskutečnil osudové vlivy hmotného a duševního okolí a ni ko liv sama sebe. Jakmile však studujeme horoskopické thema člověka zbožného, umělecky a du chov ně založeného, mravně ukázněného, ctícího autority světské i církevní, obdivujícího se dílům ducha, tu poznáváme, že nebezpečné vlivy se u něho vyplňují mírou daleko jemnější. A má-li člověk jasný cíl před svým zrakem, chce-li uskutečniti svůj životní cíl anebo ideál, pak překážky a škodlivé vlivy thématem naznačené jsou mu jen vzpruhou jeho odvahy a stupni k jeho vítězství. A je-li konečně člověk astrologií upozorněn na záporné a kladné vlivy, jež okolí vepsalo do jeho bytnosti, může vlivy dobré posíliti a záporné oslabiti a mistrovati tak svůj život k úspěchu a plnosti. (...) Vliv horoskopu radikálního mistrujeme celým životem. Pamatujme však, že ne vše je vhodné v určitou dobu. Příznivou či nepříznivou dobu k práci a k uskutečnění našich přání zjistíme vědomým pozorováním transitů. Zde lidé bloudí nejvíce. Špatné transity probouzejí totiž v lidské duši nespokojenost, touhu po uplatnění, touhu po činnosti a práci, kdežto transity dobré pudí člověka k zábavám, potěšení a po hodlí. Většina lidí má neúspěch proto, že počíná pracovati za transitů, které odpírají práci zdar. Účelem lidské svobody je tedy pracovati, podnikati, snažiti se za transitů dobrých, byť by celé tělo, duše i okolí vyzývalo k lenosti, a za transitů špatných si odpočinouti. Takto uspořádaný životní plán umožní pracovati snadno a úspěšně. Člověk zapojí do své práce nejen svoji energii, ale také příznivý vliv přírody. Za špatných transitů nebude se snažiti pracovati zevně, nýbrž bude se obírati vnitřním svým životem, kulturou
a duchovními věcmi v plod né samotě. Rolník také neseje v zimě; vybéře si dobu, kdy příroda je mu nápomocna.Transity nejsou k tomu, abychom od nich očekávali se založenýma rukama úspěch nebo ztrátu. Slouží k vyhotovení
životního plánu. Upozorňují, jak a kdy jednati. (...)
Jan Kefer, Praktická astrologie, první vydání 1939, str. 333 a 335.
ZÁKLADY ASTROMAGIE
„HVĚZDY OVLÁDAJÍ ŽIVOT, ALE MOUDRÝ ̋VLÁDNE HVĚZDÁM.“
Ailime
Ailime » smilan | 12.3.2019 22:38
Super článok, práve dnes som niekde čítala podobné...
Aj Lazarev píše, že náš osud ovplyvňuje naša povaha a modlitbou, pokorou, zmenou správania, povahy sa môžeme vyliečiť z každej choroby...
voltaire
voltaire » suhail | 13.3.2019 03:26
v case inak tazkom zlozitom mozu byt ine dvere otvorene dokoran
nikav
nikav » Ailime | 13.3.2019 10:53
Áno, a k tomu sa ešte bláznivo zamilujte a endorfíny vám obrátia zlé na dobré. -THUMBSUP-
nikav
nikav » nikav | 13.3.2019 10:56
Lebo aj dva ťažké horoskopy môžu vytvoriť krásne synastrie. :)-COOL-
Ailime
Ailime » nikav | 13.3.2019 11:24
Láska -HEART- lieči... -MUSIC-
milan08
milan08 » smilan | 25.10.2019 07:38
samozrejme ze sa da!

Poèítam horoskop... Počítam horoskop...