mesiac
Utorok, 21.1.2020
Meniny má Vincent

Astrológia a horoskopy - 

Pluto/štír/8. dům - výtah z knihy H. Meyera

neznámy
neznámy | 10.4.2013 12:08
výtah z knihy Hermanna Meyera Astrologie psychologie


8. dům-štír-pluto

schopnost navazovat pevné partnerské vztahy

V 7. domě (váhy) dochází k volbě partnera; v 8. domě (štír) se mezi těmito partnery vytváří pevný svazek.

V 7. domě se kladou semena pro partnerský vztah, ale jen několika z nich je dopřáno zakořenit a vzejít.

V 8. domě partnerský vztah zapouští kořeny. Potud je znamení štíra "býkem" III.kvadrantu. Úkolem tohoto znamení je aby vzniklý vztah zabezpečilo, nebo jak se vyjádřil Dane Rudhyar, zkonsolidovalo. Tato schopnost navázat pevné partnerské vztahy je pokračováním schopnosti navázat milostné vztahy(7. dům). Naše dobré vztahy k lidem závisí na tom, do jaké míry se nám podaří rozvinout své schopnosti a vlohy vztahující se ke znamení vah 7.domu: umění kompromisu, schopnost vyjít s druhými lidmi, znalost správné míry atd. Tyto schopnosti získáme teprve tehdy, vyrovnají-li se obrazně řečeno, jazýčky na vahách, tzn překonají se všechny extrémy směrem nahoru i dolů; podmínkou rovněž je, aby oba partneři byli skutečně rovnoprávní, aby se plně ve svém vztahu angažovali a aby za všech okolností brali ohled na reakce svého partnera...

Přitom je třeba mít na zřeteli, že 8.dům je 2.domem druhého. Schopnost navazovat pevné partnerské vztahy tedy úzce souvisí se schopností sebevymezení a uměním užívat si života s právem na vlastní životní prostor, majetek, materiální zajištění druhého (8. dům = 2.dům druhého) Opravdové vztahy k partnerovi dokáže navázat jen ten, kdo tomuto partnerovi poskytne možnost, aby si vymezil svou vlastní životní sféru a přizná mu právo na vlastní způsob života.

Toto stanovisko je v římém rozporu se všeobecně přijímaným názorem, že jsme nuceni se v zájmu dobrého partnerského vztahu vzdát své vlastní osoby. Taková oběť vlastní individuality v zájmu společného soužití má však dlouhodobě jen negativní důsledky, protože jednoho dne se potlačený vlastní život přihlásí o svá práva. Nehledě na to, že tento druh oběti nutí partnera aby se také obětoval. Výsledkem pak je, že ani jeden z nich pak nemůže žít život podle svých vlastních představ. Jejich skutečná individualita odumře. Tato symptomatika ukazuje znamení štíra v jeho zakleté formě. Podaří-li se tuto formu překonat,ukáže se, že 8.dům jako 2.dům III. kvadrantu je místem kde se lídé angažují pro partnerské vztahy; nedělají to však tak, že by popřeli svou vlastní osoobnost, nýbrž tak, že vnášejí do vztahu všechny své schopnosti a vlohy. Vlastní individualita přitom zůstává zachována. Tímto způsobem vzniká narozdíl od normativního vztahu-jedinečný partnerský vztah, který je neopakovatelný, protože jej vytvářejí dvě jedinečné lidské bytosti, jež se dokáží vzájemně obdarovávat. Čím více se jim to daří, tím je jejich vztah hlubší a krásnější. Jsou si vzájemným potěšením (8.dům=společné požitky).

Planety které se nacházejí v 8. domě, naznačují, které schopnosti se stávají součástí partnerského vztahu, zároveň je to informace o tom, v které oblasti života si lze tyto schopnosti osvojit.

Další obtížný problém, který lze velmi často pozorovat v případě principu štír/pluto/ 8. dům, je nevědomá směs sadismu a masochismu. Jak (duševní) sadista tak i (duševní) masochista mají deficit, co se týče schopností a vloh, vztahujících se k principu štíra.

Liší se pouze tím, že sadista tento svůj deficit kompenzuje: přenáší (projektuje) své pluto na druhé a svou sebehodnotu činí závislou na moci, kterou má nad nimi; kdežto masochista to nedělá.

Oba mylně pokládají vzájemnou závislost za skutečnou lásku. Čím větší je duševní trýzeň, o to větší vášeň. Úplná fixace na druhého a žárlivost jsou pak nevyhnutelnými důsledky takového vztahu.

Žárlivost vzniká, stejně jako každá jjiná náruživost, v důsledku strachu. V tomto případě je to strach, že partner, k němuž jsme nerozlučně připoutáni, unikne z dosahu naší moci. Abychom tomu zabránili, svádíme o partnera boj, pokoušíme se ho zadržet. Používáme k tomu často těch nejroztodivnějších nátlakových prostředků. Protože boj je jedním z elementárních rysů pluta, je tento boj v takových případech přímo magicky vyhledáván. Bez boje to není zajímavé, chybí tomu napětí. Německé přísloví vyjadřuje tento plutonický princip velmi výstižně, když říká: "Žárlivost je vášeň, která horečnatě vyhledává to, co působí bolest." Představa že partner by se mohl vymanit z naší moci a dostat se do okruhu někoho jiného, je zdrojem nesnesitelné trýzně, vystupňované vášnivostí vztahu.

Jestliže se pluto nepřenáší (neprojektuje), nýbrž introjektuje (zniterňuje), projevuje se to křečovitostí (smasmus). Závisí pak na postavení a aspektech planet, které tělesné oblasti jsou křečemi postiženy. Většinou je to moc nebo mocenský nátlak nejbližšího okolí, které se symbolicky usídlí v některém tělesném orgánu; například při zánětu průdušek se pluto nachází v průduškách (merkur, blíženci, 3. dům), při nutkavé neuroze ve vlastních počitcích nebo v duši(měsíc, rak, 4. dům).

Zniterněné pluto může však také inscenovat (nevědomě) nemoci za tím účelem, aby dotyčný získal touto oklikou nad druhými moc nebo je trýznil, nebo aby se pomocí tohoto prostředku domohl mocenského postavení, jaké by jinak bylo pro něho nedosažitelné. Onemocněním lze například dosáhnout toho, že druzí se musí vzniklé situaci přizpůsobit a chovat se v souladu s potřebami nemocného. V mnoha případech je sebevražda takovým posledním nátlakovým prostředkem.

Většina nemocí souvisejících s plutem má chronický charakter. Jsou to nemoci proměny (transformace). Zastaralé představy, postoje a vzory chování musí odumřít a uvolnit cestu novým.

Je ovšem nesmírně těžké se zbavit pluta ve formě duševního a tělesného utrpení a místo toho použít schopností, jež symbolicky představuje, k tomu, abychom vzdorovali touze po dominantním postavení vůči ostatním (manželským partnerům,rodičům, představeným atd.) Mnozí však při řešení tohoto problému končí tím, že se sami v rámci kompenzace stávají dominantními, zatímco předtím byli nuceni se podřizovat svým rodičům apod. (Ti kdo v souvislosti s plutem kompenzují, vyhledávají neustále nové oběti, kdežto ti, kteří v tomto ohledu trpí zábranami, vyhledávají nevědomě někoho pro koho by se mohli obětovat. Učedníci zbožnují svého guru, utlačení volí svého utlačovatele.)

Toto dominantní postavení se často zaměnuje se sebedůvěrou. Dominantní osoba je nejistá, cítí se méněcenná a překrývá to zaujímáním sebevědomých postojů. Tím předchází nevědomě (ze strachu) tomu, aby se sama stala, jak tomu bylo dříve, obětí plutonických choutek druhých. Zaujme-li ona sama dominantní postoj, nemusí pak snášet dominantní postavení druhých. Dominuje,protože druzí se jí v důsledku valstních plutonických zábran podřizují nebo jsou k tomu nuceni.Dominantní osoba nedovoluje druhým, aby byli sami sebou.

Skutečná sebedůvěra předpokládá že máme důvěru sami v sebe a žijeme podle svých vlastních představ, aniž bychom porušovali soukromí druhého, aniž bychom se snažili ho zastínit nebo ho psychicky deptali, zotročovali nebo ho k něčemu nutili.

Jestliže v 7.domě lze objevit sé vlastní ideje, je možné je pak po provedené selekci (v tomto domě) dále rozvíjet a dát jim formu představ. Z toho pak může vykrystalizovat vlastní názorové stanovisko. V 8. domě se tak utváří názorové stanovisko. Zde se pokoušíme duchovně zakořenit, získat duchovní jistotu. Toto úsilí o duchovní jistotu se projevuje zálibou štíra ve vzorových obrazech, kterým často propadá.

Zde narážíme na tutéž problematiku, s níž jsme se už setkali v rámci tématu partnerství; jestliže totiž svůj život jednoznačně podřídíme některému z těchto vzorových obrazů, znamená to, že svůj život obětujeme něčemu neosobnímu. Vlastní schopnosti a vlohy se v takovém případě nemohou rozvíjet. Svůj život pak žijeme podle těchto vzorových obrazů nebo podle příkladu duchovního vůdce nebo guru. Přívrženec duchovního vůdce nebo guru nemůže být sám sebou, protože se snaží být takový jako on a nutí svou psýchu, aby se přizpůsobovala cizí šabloně.

Vzorový obraz nebo guru sice mohou ve vývoji jedince mít důležitou a často také pozitivní úlohu tím, že mu přinášejí nové duchovní podněty, ty by však měly sloužit jen jako pobídka k duchovní proměně, neměly by se tedy stát dogmatem.

V této souvislosti je důležité poznamenat, že v domě, v němž stojí pluto, jsou příslušné schopnosti a vlohy zpočátku většinou potlačeny, resp. jsou pod silným tlakem očekávání (týká se to také planet vytvářejících s plutem disonantní aspekt) Na základě takového potlačení vzniká pak odpovídající komplementární cíl: ta či ona schopnost se povýší na vzorový obraz.

Jestliže pluto např stojí v 5. domě, může znamenat, že samostatnost je potlačena. Převažujícím obrazem nebo představou se v takovém případě přirozeně stává dosažení plné samostatnosti.

Kdyby v ranném dětství nedocházelo k potlaččování této vlastnosti, mohla by se plně rozvinout a nebylo by třeba ji pracně pěstovat.

Na podzim příroda jakoby odumírala, stromy stahují svou štávu, listy opadávají a vše se připravuje na příchod zimy. Uskutečňuje se velká proměna, vše staré musí odumřít, aby se příroda mohla na jaře probudit k novému životu.

Podobně je tomu i s planetami stojícími v 8. domě. Dotkne-li se schopností a vloh, příslušejících k tomuto domu, osud, musí něco starého odumřít. Jen v tomto smyslu můžeme 8. dům považovat za "dům smrti". Příslušné vlohy se musí transformovat na nové symbolické rovině, totiž na té, která odpovídá současnému stupni vývoje jedince.

Tento proces proměny nachází svůj výraz velmi často také ve snech. Tak například jedna klientka, jejíž měsíc stál v 8. domě, měla v době, kdy se toto postavení aktualisovalo, sen, v němž se neustále objevovaly dětské rakvičky. Tento sen si vykládala tak, že jde o tušení smrti některého z jejích dětí. Ve skutečnosti však nešlo o smrt jejího dítěte, nýbrž o smrt jejího vlastního dětství, její infantility. V okamžiku, kdy žena odmítla hrát dětskou roli a začala se chovat stále víc jako dospělá, zmíněné děsivé sny se už neobjevily.

Takový transformační proces neboli proces proměny však lze nahlédnout také z jiného úhlu:
Jak už jsme řekli, pokud někdo trpí zábranami v souvislosti se svým niterným plutem, najde si obvykle někoho, kdo tentýž nedostatek kompensuje. Kdo postrádá vlastní mínění, má sklon k tomu, že si nechá vnutit názory někoho cizího, kdo tak proniká do jeho duchovního života. Vlastní mínění se v takovém případě nemůže vůbec vyvinout, nebo opačně řečeno, cizí mínění se začne pokládat za vlastní. Může se však stát, že v určitém bodě dojde ke konfiktu. V tomto bodě "odumírá" vzorový obraz, resp. cizí mínění u člověka, který trpí v souvislosti s vlastnostmi vážícími se k symbolu pluta zábranami, nebo dojde k odpadnutí učedníka od guru. Tento konflikt je počátkem transformační fáze, kdy pluto přestává být vázán na vzorový obraz nebo na učedníka a začne se projevovat autenticky. Během této fáze se guru i jeho učedník - abychom zůstali u našeho příkladu - naučí daleko nejvíc (skutečný guru může žít i bez přívrženců - není na nich závislý).

Transformační fáze je zápas. To, co bylo dosud potlačováno, se pokouší zbavit tohoto tlaku, aby se případně samo dostalo do role potlačovatele. Jde o ransformaci pluta z pasivní formy do aktivní - ovšem stále ještě ve zvrácené formě; neboť kdyby se niterný pluto mohl projevovat podle své reálné povahy, byl by tento proces proměny zbytečný. Jen ten, kdo usiluje o dominantní postavení, se musí jednoho dne dožít zklamání a dívat se, jak jeho naděje (aktivní pluto - naděje jednoho člověka pocituje druhý jako nátlak), které vkládal (projektoval) do druhých, odumírají; a jen ten, kdo se nechá druhými utlačovat, musí zápasit o to, aby mohl někdy v budoucnuodložit své staré roucho (svůj dosavadní způsob chování), zbavit se tohoto tlaku a stát se rovnoprávným partnerem. Nesmí už být objektem utlačovatelských sklonů druhých. Cílem jeho zápasu je nastoupení vlastní životní cesty. Jen tak se může stát svým vlastním pánem a rozhodovat o svém osudu.

pluto/štír/8. dům: znamená schopnost navazovat pevné svazky, vlastní duchovní cestu, vlastní mínění.
zábrany: utlačovaný, trýzeň, víra v autority, víra ve vzorové obrazy.
kompenzace: vzorový obraz, dominance, guru, moc, utlačovatel, autorita.
obojí směřuje k procesu vývoje: k transformaci, proměně, smrti, převratu, utváření vlastního mínění.

(omlouvám se za případné chyby*)
neznámy
neznámy | 10.4.2013 18:51
Zajímavý článek objevivší se jako na zavolanou...
neznámy
neznámy | 10.4.2013 20:24
pěkné..."" :)
neznámy
neznámy | 4.6.2015 23:21
Takže dík Plutu v VII.domě, budou mé vztahy na osobní úrovni ´osudové´,
traumatizující, nebo trvalé peklo...?

Děkuju pěkně...
Žabkažabulienka
Žabkažabulienka | 5.6.2015 01:21
No, kiež by... 8. dom Jupiter (vládca 5. domu - láska), vládca 8. domu urán, v 5. dome.. láska :D, alebo dieťa upevní lásku... len dúfam, že v tom nebude žiadna konkrétna smrť...
lak
lak | 31.10.2016 16:11
dakujem -THUMBSUP-

Počítam horoskop... Počítam horoskop...