mesiac
Sobota, 13.4.2024
Meniny má Aleš

Astro ťahák - výklady konštelácií

» stiahnuť vo formáte PDF

LUNA
Baran-impulzivita,dráždivosť,prchkosť,búrlivosť,potreba presadiť sa,netrpezlivosť
Býk-pevnosť,kľud,láskavosť,súdržnosť,citová priľnavosť,pôžitkárstvo,majet.sklony
Blíženci-cit.nestálosť,dvojakosť,pružnosť,zvedavosť,potr.informácií,roztrieštenosť
Rak-citlivosť,plodnosť,prívetivosť,empatia,materínskosť,zmys.pre rodinu,mäkkosť
Lev-hravosť,veľkodušnosť,potr.vzbudzovať pozornosť,túžba po moci,rozkošníctvo
Panna-náročnosť,poriadkumil.,pragmatizmus,plachosť,svedomit.,potr.byť užitočný
Váhy-ohľaduplnosť,kultivovanosť,potreba vzťahu,kolísavosť,ústupčivosť,váhavosť
Škorpión-tajnoskárstvo,ovládanie citov,náruživosť,senzitivita,vhľad,intenz.emócie
Strelec-vznešenosť,veľkorysosť,idealistické city,potreb.volnosti,naivita,preháňanie
Kozorožec-emoc.rezervovan.,chladnokrvnosť,sebaovlád.,potr.uznania,úzkostlivosť
Vodnár-cit.odstup,nezávislosť,vynaliezavosť,vnút.napätie,potr.spoloč.,výstrednosti
Ryby-precitlivelosť,krehkosť,zasnenosť,potr.slúžiť,skrývané emócie,zatrpknutosť

VENUŠA
Baran-nadšenie,vrelosť,príťažlivosť,dravosť,náhle vzplanutie,drzosť,netaktnosť
Býk-vernosť,stálosť,zmyselnosť,štedrosť,krásymilovnosť,žiadostivosť,labužníctvo
Blíženci-veselosť,družnosť,bratskosť,vrtkavosť,preliet.,neposednosť,cit.rozpolten.
Rak-prítulnosť,jemnosť,prostota,hlboká náklonosť,sentiment.,plachosť,majetn.city
Lev-srdečnosť,vrúcnosť,romantika,potreba oslňovať,prepych,lesk,bonvivánstvo
Panna-zdržanlivosť,náročnosť,nesmelosť,čistota,cudnosť,puritánstvo,vypočítavosť
Váhy-láskavosť,znášanlivosť,vybranosť,estetika,šarm,zhovievavosť,pohodlnosť
Škorpón-vášnivosť,dramatickosť,zvodnosť,žiarlivosť,vampyr.,manipulácia ostat.
Strelec-nespútanosť,humor,šlachet.,otvorenosť,prirodzenosť,dobrodruž.,výstredn.
Kozorožec-obetavosť,oddanosť,hrdosť,zodpovedn.,rezervovanosť,spoloč.ambície
Vodnár-nestranosť,odlúčenosť,priateľskosť,neviazanosť,ľahostaj.,chlad,cit.odstup
Ryby-súcit,,nežnosť,nesob.láska,precitliv.,lahkovernosť,cit.závislosť,masochizmus

MARS
Baran-aktivita,smelosť,rozhodnosť,priebojnosť,razantnosť,prudkosť,netrpezlivosť
Býk-zaťatosť,výdrž,odolnosť,nepodajnosť,zotrvačnosť,dogmatizmus,neústupčivosť
Blíženci-verbál.agresia,zvedavosť,pohotovosť,zručnosť,mršnosť,nepokoj,rozptýl.
Rak-starostlivosť,ochrana,defenzíva,imag.,podráždenosť,impulzívnosť,potlač.hnev
Lev-sebadôvera,odvaha,podnikavosť,dobyvačn.,hrdosť,predvádzanie sa,vášnivosť
Panna-ukáznenosť,stratégia,usilovnosť,pracovitosť,kritika,nervozita,puntičkárstvo
Váhy-družnosť,kontrola,obratnosť,spoloč.aktivita,túž.po harmónii,preh.otvorenosť
Škorpión-výbušnosť,dôvtip,vôla presadiť sa,bezohľad.,nekomprom.,pomstychtiv.
Strelec-nadšenie,dobrodružnosť,boj za pravdu,túž.spoznávať,divokosť,unáhlenosť
Kozorožec-ctižiadosť,vytrvalosť,húževnatosť,cieľavedom.,panovačnosť,sobectvo
Vodnár-neskrotnosť,revolučnosť,slobodomil.,spoloč.snahy,výstrednosť,buričstvo
Ryby-obetavosť,nepozorovaná činnosť,tajuplnosť,mrhanie energiou,chaos,nekľud

JUPITER
Baran-sebadôvera,zlepšovan.sa,elán,podnikavosť,egocentr.,upachtenosť,zhýralosť
Býk-zmyselnosť,prajnosť,blahosklonosť,ziskuchtivosť,plytvanie,materializmus
Blíženci-všestranosť,informovanosť,ústretovosť,bezstarostn.,kolísavosť,intelektual.
Rak-štedrosť,pohostinnosť,citliv.,rodinkár.,tradicionaliz.,pohodlnosť,pôžitkárstvo
Lev-bujnosť,vodcovstvo,ušlachtilosť,veľkoleposť,špekulatívnosť,neukáz.,arogancia
Panna-svedomitosť,bystrosť,učenlivosť,opatrnosť,perfekcionizmus,prospechárstvo
Váhy-spoločenskosť,mierumilovnosť,prívetivosť,altruizmus,zmysel pre fair play
Škorpión-vytrvalosť,rafinovanosť,nepodajnosť,manipulátor.,chtivosť,nenásitnosť
Strelec-optimizmus,oduševnelosť,velkorysosť,humor,ľahkomyselnosť,hazardérstvo
Kozorožec-ambicióz.,dôveryhodn.,rešpekt,účelnosť,konzervat.,egoizm.,pokrytectvo
Vodnár-tolerancia,zhovievav.,nádijeplnosť,nezištnosť,humaniz.,svojhlavosť,utópia
Ryby-dobrotivosť,milosrdnosť,obraznosť,sympatie,univerzaliz.,sebaobet.,ovplyvn.

SATURN
Baran-ctižiadosť,tvrdosť,snaživosť,sebaobmedz.,vzdorovitosť,útočnosť,prospechár
Býk-trpezlivosť,hospodárnosť,pevnosť,šetrnosť,ťažkopádnosť,konzervat.,lakomosť
Blíženci-systematičnosť,racionalita,intelekt.kázeň,sústredenosť,kalkulácia,skepsa
Rak-rezervovan.,bezpečie,oddanosť,opatrnosť,sklúčenosť,zatrpknutosť,sebalútosť
Lev-hrdosť,vznešenosť,prísnosť,strnulosť,neústupčivosť,vládychtivosť,autoritat.
Panna-dôkladnosť,presnosť,obozretnosť,striedmosť,výkonnosť,askéza,,ustaranosť
Váhy-rozvaha,spravodlivosť,objektivita,dôveryhodnosť,umiernenosť,intolerancia
Škorpión-rozhodnosť,hĺbavosť,silná vôla,šikovnosť,nezmieriteľ.,sarkaz.,ničivosť
Strelec-dôstojnosť,filozof.,morál.bezúhonnosť,duch.kázeň,ortodox.,predpojatosť
Kozorožec-zodpoved.,vážnosť,spoľah.,odstup,organiz.schop.,drsnosť,nespokojnosť
Vodnár-demokracia,uvážlivosť,húževnatosť,svojráznosť,tvrdošíjnosť,fanatizmus
Ryby-zdržanlivosť,skromnosť,odlúčenosť,plachosť,samota,porozum.,úzkostlivosť

SLNKO v domoch prezrádza, z kadiaľ čerpáme (a aj načo spotrebovávame) najviac energie, ďalej kde sa môžeme najlepšie realizovať, a v ktorej oblasti dôkážeme zažiariť - byť zdrojom svetla pre ostatných:
1.vitalita,nadšenie,sebadôvera,individual.,hľad.identity,pýcha,sobectvo,egocentriz.
2.výkonnosť,záujem o financie a majetok,hrabavosť al.hýrivosť,talent,produktivita
3.učenlivosť,komunikácia,zvedavosť,zhromažďovanie a predávanie informácií
4.domáckosť,konzervat.,úcta k tradícii,sil.vplyv rod.,samotárstvo,oneskorený vývoj
5.tvorivosť,sponntánosť,láska k deťom a zábave,vášne,exhibicionizmus,dobrodruž.
6.zdatnosť,sústredenie na prácu,záujem o zdravie,očisťovanie,služba,oddanosť
7.vľúdnosť,spoločen.,nerozhodnosť,manipul.vo vzťahoch,ovplyvniteľ.,objektivita
8.regenerácia,intenzívne zážitky,sila v kríz.situáciách,sex.zameranie,parazitizmus
9.velikášstvo,duchov.rast,záujem o exotiku,ideolog.zamer.,strata zmyslu pre realitu
10.ambicióznosť,autorita,túžba po uznaní a sláve,spoloč.vzostup,verejn.uplatnenie
11.priateľskosť,vizionárstvo,zamer.na budúcnosť,týmová práca,verej.angažmá
12.uzavretosť,zasnenosť,izolácia,ztotožnenie s inštitúciami,výzkum,probl.s vyjadr.

LUNA v domoch vyjadruje, v ktorej oblasti budeme prežívať ženskú rolu (t.j.starostivosť o niečo, či niekoho) a kde sa môže najviac prejaviť určitá závislosť, nestálosť a labitlita:
1.vnímavosť,náladovosť,plachosť,prirodzené a jednoduch.rieš.situácií,pasivita
2.premenlivá fin.situácia,potr.mat.zabezpečenia,zisk z verejnosti,ekonom.cítenie
3.nekľud,zvedavosť,výrečnosť,potreba rozmanitosti,literár.schopn.,subjekt.vyjadr.
4.láska k rodine,zmeny bydliska,imaginácia,psych.labilita,nepokoj,samotárstvo
5.teatrálnosť,dramat.,hravosť,nestáli milostný život,kolísavá tvorivosť,vzťah k deť.
6.prispôsobivosť,potreba slúžiť,premenl.zvyky,zmeny zamestnania,ľahké choroby
7.empatia,ohľaduplnosť,cit.závislosť na druhých,zmeny vo vzťah.,potr.byť obľúb.
8.intenz.cit.život,vním.ku skryt.stránkam,podliehanie dojmom,nebezp.morbídnosti
9.sil.náboženské cítenie,abstraktné vnímanie sveta,idealistické city,cestov.záujmy
10.zmeny v povolaní,život pod dohľad.verejnosti,popularita,cit.závislosť k otcovi
11.potreba skupinovej aktivity,mnoho známych,nestálosť v priateľských vzťahoch
12.odlúčenosť,uzavretosť,bohat.snový život,cit pre potreby spoloč.,pomoc druhým

MERKÚR v domoch hovorí, v ktorej oblasti najviac využijeme svoj rozum, komunikačné schopnosti, či flexibilitu a čo nás bude zaujímať a tým pádom aj mentálne stimulovať:
1.komunik.,dobré myšlien.a rečnícke schop.,egocentr.myslenie,intelekt.zameranie
2.využitie myšlienkového potenciálu,vedomie si vlastnej ceny,vypočít.,kalkulácia
3.snaha učiť sa od okolia,vzdelanosť,nepokoj,zvedavosť,zdelovanie informácií
4.vyjadr.svojich citov,záujem o históriu,tradície,rodinu a domov,zberateľstvo
5.dramat.vyj.,špekulácie,intelektuál.zábavy,dobrodruž.a rozkoše,komunik.s deťmi
6.šikovnosť,kritičnosť,systematické myslenie,intelekt.práca,záujem o zdravie
7.intenz.výmena informácií,nestrannosť,intelekt.zväzok al.partnerstvo z rozumu
8.pátravosť,hľadanie,snaha ísť do hĺbky,skrytá motivácia,záujem o sex,okultizmus
9.neustále vzdelávanie,obchod so zahraničím,schop.formul.vízie,šírenie poznatkov
10.praktické využívanie al.zneužív.infor., intelektuálne povolanie,obchodník,rečník
11.kolektív.myslenie,zmysel pre priateľ.,plán.budúcnosti,záuj.o politiku a pokrok
12.opatrnosť v myslení,využívanie nevedomej inšpirácie,snov,vedenie spirit.silami

VENUŠA v domoch poukazuje na oblasť, kam (alebo na koho) najviac zameriavame svoje city, ďalej kde najľahšie nadväzujeme vzťahy a tiež kde sa u nás silno prejaví zmysel pre estetiku a harmóniu:
1.šarm,príťažlivosť,jemnosť,záľuba v prepychu,pôžitkárstvo,lenivosť,narcisizmus
2.materializmus,láska k hmot.záležitostiam,vzťahy pre peniaze,zúročenie dispozícií
3.zmierlivosť,taktné,bezkonfliktné jednanie,intelektuál.vkus,snaha o harm.okolie
4.láskavosť,silné etické hodnoty,skrášlovanie domova,city prejavované v rod.kruhu
5.srdečnosť,rozdávanie radosti,láska k deťom,zábave,umelec.schopn.,rozkošníctvo
6.užitočnosť,zhoviev.,túžba byť užitočný,príjemná práca,náklonosť nadriadeného
7.túžba po harmónii,kráse,popularite,spoloč.ocenenie a obratnosť,obchod.kontakty
8.živočíšnosť,sex.zameranie,zisk z druhých ľudí,hlboké vzťahy,ekon.spolupráca
9.pôžitok z ciest,učenia,uznávanie vysok.hodnôt,láska k absolutnu,vzťahy k zahran.
10.obľúbenosť,vysoká živ.úroveň,presláv.krásou al.bohatstvom,fin.al.umel.úspech
11.kamarád.,priatelia v umel.al.finanč.kruhoch,záľuba v skupin.aktivitách,humaniz.
12.plachosť v citoch,tajné milost.vzťahy,láska k súkromiu,social.cítenie,obetavosť

MARS v domoch hovorí o tom, kam najviac sústreďujeme svoju aktivitu a eventuálne aj istú dávku agresivity a tým pádom aj v akej oblasti najčastejšie dochádza ku konfliktom a hádkam:
1.energia,razantnosť,odvaha,sila,činorodosť,súťaživosť,snaha presadiť sa,agresivita
2.zručnosť,dôvtip,talent,rezervná energia,zárobkové schopnosti,mrhanie peniazmi
3.mentálna aktivita,netrpezlivosť,snaha uhájiť si svoju pravdu,boje s príbuznými
4.starostlivosť o domácnosť,spory v rodine,budovanie zázemia,nevedomý hnev
5.vášnivosť,impulzivita,túžb.po deťoch,kreatív.energia,tlak presadiť sa za kaž.cenu
6.pracovitosť,precízn.,usporiadan.,snaha zmeniť sa,túžb.slúžiť,prekážky sú výzvou
7.rivalita,divoké spojenia,konflikty v medziľud.vzťah.,iniciat.v spoloč.,provokatív.
8.vrelosť,sexuálna aktivita,odhalovanie,pátranie,byznys,túžba po majetku a moci
9.dobrodružnosť,smelosť,boj za ideály,sebazdokonal.,neustál.vzdeláv.,cestovanie
10.ctižiadosť,ambície,neodbytnosť,presad.sa v energ.povolaniach,snaha zvíťaziť
11.priezkum,team.práca,kritika spoločnosti,hádky s priateľ.,presadz.skup.záujmov
12.rebélia,protispoločenské postoje,potlač.hnev,spirituál.energia,činnosť v pozadí

JUPITER v domoch hovorí, kde sa budeme môcť najlepšie rozvíjať, rásť a expandovať a tiež prostredníctvom akej oblasti môžeme najviac naplniť svoj život:
1.optimizmus,veselosť,sebadôvera,expanzívnosť,využ.vhod.príležitostí,preceňov.sa
2.podnikavosť,prosperita,sympatie,finančný úspech,rozvoj svoj.vlôh,márnotratnosť
3.družnosť,vtip,dobré vzdelanie,ľahkosť v komunikácii,pozitívne vzťahy k okoliu
4.oddanosť,domáckosť,hlava rodiny,dedičstvo,šťastná staroba,rozkvet rod.prostred.
5.nadnesenosť,riskovanie,tvorba,široké záujmy,množ.milost.vzťahov,hazardérstvo
6.charita,služba druhým,činorodosť,workoholizmus,radosť z práce,nebezp.preprac.
7.množ.vzťahov a spojení,šťastné manželstvo,bohatý cit.život,zisk z druhých ľudí
8.prenikavosť,manažérsky talent,dobré regenerač.schopnosti,výhodné transakcie
9.zanietenosť,duchovný rast,vysoké ideály,sebazdokonalovanie,ortodoxné názory
10.sebaistota,profes.a spoloč.úspech,pocty,ambície,vedúce schop.,priazn.okolnosti
11.zhovievavosť,množstvo priateľ.a spoloč.kontaktov,verejne prospešné aktivity
12.dobročinnosť,sociálne cítenie,duchovné skúsenosti,šťastie v ťažkých chvíľach

SATURN v domoch prezrádza, kde máme najväčší strach, či zábrany (a v rámci kompenzácie zastávame tvrdé a nekompromisné postoje), pričom práve tu sa musíme naučiť byť dôkladný, skromný a triezvy:
1.vážnosť,pesimizmus,zábrany,zodpoved.,zmysel pre obmedzenie,úsilie,menejcen.
2.šetrnosť,obavy o majetok,ťažká práca,zhromažďovanie prostried,finanč.problémy
3.premýšľavosť,zakríknutosť,ťažkopádne vyjadrov.,obava z neznámeho prostredia
4.konvenč.,zodpoved.za domácnosť,ťažkosti v rodine,dlhovekosť,strach zo staroby
5.odmeranosť,neplodnosť,láska ku starš.ľuďom,zodpoved.k deťom,umelec.ctižiad.
6.usilovnosť,upachtenosť,rutinná práca,špecializácia,zdravotné problémy,stereotyp
7.zábrany vo vzťahoch,pevné spojenia,zrelší partnery,ťažkosti v spoločnosti,celibát
8.potlač.sexuality,sila v kríz.situáciách,zodpoved.za cudzí majetok,strach zo smrti
9.hĺbavosť,duchovné snaženie,potiaže so štúdiom a zahraničím,strach z neznámeho
10.ctižiadosť,ťažko získané uznanie,obavy z autorít,vodcovstvo,osudové zvraty
11.strach z budúcnosti a so spoloč.aktivít,málo priateľov,ťažkosti s realiz.plánov
12.opatrnosť,nedôvera k masám,obava z konečnosti,osamelosť,chronická choroba

URÁN v domoch vyjadruje, v ktorej oblasti by sme mali najviac uplatňovať originalitu, nespútanosť a toleranciu, a tiež kde musíme byť pripravený na náhle zmeny a prekvapenia.:
1.originalit.,nápaditosť,nepredvíd.chovanie,láska ku zmenám,slobodomys.,výstred.
2.nekonf.hodnot.systém,náhle zvraty v ekon.situácii,snaha o fin.nezávislosť,talent.
3.vynaliez.,intuícia,genialita,náhle vnuknutia,odlišnosť od okolia,nečakan.známosti
4.nekľud,cit.nestálosť,bor.tradícií,rozbité rod.zázemie,zmeny pobytu,nezakotvenost
5.orig..vystup.,preháňanie,netradič.spôs.vyjadrovania,tvorby a vých.detí,dobrodruž.
6.individuál.prac.rytmus,neobyčaj.zamestnanie a jeho zmeny,nervozita,kŕčovitosť
7.potr.slob.vo vzťahoch a preto roztržky,atypický partner,liberár.spojenia,rozchody
8.nečakaná kríza,sex.experimenty,nezvyč.bádateľ.činnosť,netyp.prístup k obchodu
9.názorová nezávislosť,neortodoxné učenie,reformátor.al.origin.ideál,dobrodr.cesty
10.neobvyklé povolanie,nečakaný úspech,povesť neortodox.človeka,profes.zmeny
11.revolučné zanietenie,nezvyčaj.priatelia,stimulácia od skupín,zameran.na budúc.
12.zvlášt.badatel.metódy,podivuhod.duch.zážitk.,rozbíjanie zábran,vzbury pr.konv.

NEPTÚN v domoch poukazuje na oblasť, kde si treba dávať pozor na ilúzie, zmätky a klamy (pretože si ju najviac idealizujeme) a kde sa budeme musieť najviac obetovať, či nechať rozplynúť svoje ego:
1.zasnenosť,senzitivita,charizma,idealiz.,dezorientácia,ilúzie o vlast.osobe,univerz.
2.neprakt.,nejasn.vo financ.,nebezp.podvodu,intuit.hodn.systém,rozptyl.potenciálu
3.stavanie vzduš.zámkov,ovplyv.okolím,mediálne sklony,imagin.,pocit nepochop.
4.neusporiadaná domácnosť,neistota,zvláštne rodinné pomery,bohatý snový život
5.inšpirácia,romantika,umenie,platonické lásky,zmätky vo výchove,veľké plány
6.služba ideálu,ťažko diagnostik.choroby,nespokojnosť v práci,profesné chyby
7.zmätky a ilúzie vo vzťah.,idealiz.partnera,splynutie duší,podriad.a ovplyv.okolím
8.nebezp.zvedenia z cesty,naletenie pri obchode,okultiz.,podivné sex.mánie,celibát
9.ilúzie vo viere,túžba po splynutí s vesmírom,mysticizmus,okúzl.abstrakt.ideami
10.nejasné predstav.o profesii,umelec.al.spirituál.povolanie,šir.záber,mučeníctvo
11.humanizmus,vizionár.,utópia,podivný priatelia,kt.často sklamú,sny o veľ.budúc.
12.vysoká senzitivita,bohatý vnútorný život,samotárstvo,sklon k únikom z reality

PLUTO v domoch prezrádza, kde môžeme očakávať najväčšie zvraty a radikálne premeny ( často pripomínajúce očistec) a tiež kde sa musíme naučiť používať regeneračné schopnosti a duševné sily:
1.autorit.sklony,samotárstvo.,sugest.,dramat.vystupovanie,radikál.zmeny osobnosti
2.fin.zvraty,posad.peniazmi,hromadenie prostriedkov,tajné zisky,hodnot.premeny
3.prenikavý úsudok,kritičnosť,uštipačnosť,včasné závažné živ.skúsenosti,presvedč.
4.intenz.väzby k domovu,tiaž.rod.prostredie,zlož.komplexy,snaha zmeniť trad.hod.
5.silný tlak vyjadriť sa,hlboké cit.pohnútky,posadnutosť hazardom a vyhľad.slasti
6.intenz.snaha pretvoriť sám seba,posadnutosť prácou,zdravím,diétami,liečiteľstvo
7.manipul.,snah.ovládať partnera,nebez.udumretiezväzku,vzťah.sú katalyz.premien
8.vyšetrovanie,sliedenie po tajnostiach,hlboký vhľad,posadn.sexom,lieč.schopnosti
9.duchovná transformácia,pudenie k objavovaniu,predávanie poznatkov,fanatizmus
10.túžba po moci,tlak presadiť sa,kríza v kariére,teatrálne návraty,dominatný otec
11.snaha pretvoriť spoloč.,sklon dominovať skupinám,nebezp.zrady,skup.terapia
12.intenzívny vnútor.život,izolácia,snaha o pretvorenie osobnosti,tajné dobrodruž.

Aspekty SLNKA:
Luna +sebavedomie,vyrovn.,vitalita-kolísavosť,nestálosť,nerozhodn.,zníž.vitalita
Merkúr +dobré vyjadr.,myslenie kontr.vôlou-mentál.probl.,nesústreď.,egoist.mysl.
Venuša +príťažlivosť,vrelosť,estetika -sebeláska,presadzovanie vlast.hodnôt a cit.
Mars +odvaha,aktivita,vôla,bojovnosť-agresiv.,netrpezlivoť,hrubosť,konflikt,hnev
Jupiter +optim.,sebaistota,nadhľad,česť,šťastie-pýcha,velikáštvo,aroganc.,hýrivosť
Saturn +zodpov.,disciplína,poriadok,výdrž-frustrácia,pochybnosť,sklamanie,závisť
Urán +originalita,nezávislosť,pokrok,reforma-buričstvo,výstrednosť,nekľud,chaos
Neptún +poslanie,senzitivita,predstav.,humanita-závislosť,klam,podvod,zblúdenie
Pluto +regener.,prenikavost,túž.po sebarealiz.-nekomprom.,sebadeštr.,temné sklony
M.uzly +vodcovské schopnosti,energ.spojenia-snaha presadiť sa za každú cenu
Asc +mocná osobnosť,vitalita,prirodzen.-sobectvo,zameranie len na seba,pretvárka
MC +vodcovská osobnosť,ctižiadosť-egoizmus,potiaže s uznaním vlastn. hodnôt

Aspekty LUNY:
Merkúr +citlivé myslenie,učenlivosť,chápavosť-povrchnosť,mazanosť,klamstvo
Venuša +prítulnosť,nežnosť,estetika,krása-nestál.vo vzťah.,nedbalosť,rozkošníctvo
Mars +podnikavosť,vášnivosť,spontán.-impulzivita,podráždenosť,netrpezl.,tvrdosť
Jupiter +veľkodušnosť,obľúbenosť,spokoj.-poc.nadradenosti,nenásyt.,nemravnosť
Saturn +trpezlivosť,vytrvalosť,sebaovládanie-pocit menejcen.,sklúčenosť,bojazliv.
Urán +vzrušenie,nekonvenčn.,dobrodr.-náladovosť,nevypočít.,napätie,premenliv.
Neptún +imaginácia,senzitivita,-precitlivel.,únik.sklony,omamovanie sa,zmätenosť
Pluto +intenz.emócie,dramat.,prenik.vním.-ubíjanie citu,temné nálady,vnút.rozvŕt.
M.uzly +vzťahy k ľuďom silne poznamenanými emóciami-nestále,vrtkavé zväzky
Asc +citlivosť,starostlivosť,prispôsob.-nestálosť,náladovosť,precitl.,ovplyvnitelnosť
MC +popularita,život pod dohľadom verejnosti,empatia -premenl.cieľe,pasivita

Aspekty MERKÚRA:
Venuša +uhladenosť,diplom.,kult.prejav,umenie-intelekt.leniv.,city ovpl.rozumom
Mars +pohotovosť,zručnosť,úprimnosť,zvedavosť-hádavosť,uštipačnosť,nervozita
Jupiter +optim.,vzdelávanie,rozhľad-poc.neomylnosti,veľkohubosť,ľahkovážnosť
Saturn +rozvaha,logika,sústredenosť,konkrétnosť,vecnosť,stručnosť,hĺbavosť,racionalita -pesimizmus,prehnan.kritičnosť,zabednenosť,zadumanosť,vypočítavosť,cynizmus,chlad
Urán +vynaliezavosť,pokrok.,origin.-svojhlavosť,zbrklosť,vzrušenie,netrpezlivosť
Neptún +idealizmus, fantázia,inšpirácia, obrazné mysl., intuitívne chápanie, vizionárstvo -ľahkovernosť,luhárstvo,pomätenosť,iracionalita,nezrozumiteľnosť,špatný odhad
Pluto +hl.analýza,skúmavé mysl.,presvečivosť-tajnostkár.,manipul.,psych.napätie
M.uzly +výmena myšlienok v intelekt.združen.-intelekt.vzťahy založ.na vypočít.
Asc +komunikat.,živosť,zvedavosť,verbaliz.-rozptýlenosť,nervozita,ukecanosť
MC +zdielavosť,záujem o štúdium,intelekt.postavenie-probl.v komunik.,nervozita

Aspekty VENUŠE:
Mars +vášnivosť,nadšenie,vrelosť,osobné kúzlo-drzosť,zmyselnosť,vulgárárnosť
Jupiter +láskavosť,srdečnosť,štedrosť,priateľ.-lenivosť,cit.výstrelky,pôžitkárstvo
Saturn +vernosť,cudnosť,hlb.láska-vypočít,obscénosť,lakomosť,cit.nenapl,zábrany
Urán +nezvyč.vzťahy,avang.estetika-promiskuita,sex.odchylky,prelietav.,nepokoj
Neptún +súcit,romantika,obetavosť,šarm-poblúznenie,naivita,zranitelnosť,sklam.
Pluto +intenz.vzťahy,magnet.,emoc.vrcholy-pripútanosť,manipulácia,prehnané city
M.uzly +prívetivosť,vrelosť,srdečnosť- prehnané kompromisy,rozchody z priateľ.
Asc +jemnosť,láskavosť,atraktívnosť,šarm-neobratnosť,kompromisy,labužníctvo
MC +spolupráca,umenie,obľúbenosť-lenivosť,márnivosť,malichernosť,sebaobdiv

Aspekty MARSA:
Jupiter +súťaž.,dobyvačnosť,statočnosť,energ.-preceňovanie sa,výstrelky,hazardér.
Saturn +pracovitosť,výdrž,cieľavedomosť,koncent.-krutosť,nenávisť,zablok.energ.
Urán +dynamika,hyperakt.,rýchl.akcie-neopatrnosť,explozívnosť,nekľud,bláz.činy
Neptún +vizionárstvo,inšpir.činnosť-zahmlievanie,zrada,špekulácia,rozptýl.energia
Pluto +vnútorná sila,tlak presadiť sa,vrchol.výkon-brutalita,nemilosrdnosť,ničivosť
M.uzly +vodcovská osoba v týmovej práci-spolčenie za účelom získania moci
Asc +energia,podnikavosť,súťaživosť -konfliktnosť,mrhanie energ.,nebezp.zranení
MC +boj.vystupov.,rýchlosť,dravosť-ťažkosti z doťah.vecí do konca,spory v povol.

Aspekty JUPITERA:
Saturn +zdravý rast,umiernenosť,trpezlivosť-mrzutosť,blokáda,nedôvera,odriekan.
Urán +nezávislosť,predvídavosť,šťastné náhody-extrémiz.,prehnanosť,náhle straty
Neptún +humanita,ušlachtilosť,altruizmus-zneužitie,rozčarovanie,spol.špekulácie
Pluto +húževnatosť,rozhodnosť,obrovský vzostup-vládychtivosť,megalománia,pád
M.uzly +skupinové záujmy a kontakty,úspešné spojenia-snobizmus,lobovanie
Asc +velkorysosť,priaznivé okolnosti,rast-výstrelky,preceňovanie,nebezp.obezity
MC +zlepš.sploč.postavenia,viera vo svoj.schopn.-komplex nadraden.,prehn.ambíc.

Aspekty SATURNA:
Urán +inovácia,precízn.,pokrok-vzbura,deštrukcia,oscilácia medzi poriad.a anarch.
Neptún +introspekcia,realizácia plánov-rezignácia,obsesia,vytriezvenie,dezilúzia
Pluto +vytvalosť,cieľavedomosť,tvrdá práca-odlúčenie,strach zo zmeny,zrútenie
M.uzly +stále,zodpovedné spojenia-odlúčenie,zábrany vo vzťahoch,kontrola
Asc +trpezlivosť,spolahlivosť,uvážlivosť,dospelosť-neistota,defenzíva,uzavretosť
MC +vytrvalosť,zodpovednosť,organiz.schopnosti-pochybnosti,necitl.,menejcen.

Aspekty URÁNA:
Neptún +vízie budúcnosti,reforma,náhle inšpirácie-bezvedomie,zmätenosť,chaos
Pluto +zásadné zmeny postojov,priezkum skryt.oblastí-extrémizmus,krízy,zvraty
M.uzly +reformátorské,pokrok. zväzky-náhle sa rútiace vzťahy a spoločenstvá
Asc +jedinečnosť,obratnosť,nekonvenč.vystupovanie-túžba šokovať,výstrednosti
MC +slobodný duch,transformácia,šikovnosť-rebelanstvo,zmeny v spoloč.postav.

Aspekty NEPTÚNA:
Pluto +génius,príslušník zakladatelskej generácie-génius zla, zmätkou a zvedenia
M.uzly +idealistické,umelecké,mystické zväzky-falošné a zmätené spojenia
Asc +senzitívnosť,inšpiratívne chovanie-ovplyvnitelnosť,pomätenosť,nespolahliv.
MC +vizionárstvo,idealizmus,intuícia-bláznovstvo,podvod,klam,nejasné živ.cieľe

Aspekty PLUTA:
M.uzly +spojenia spôsobujúce zmeny v spoločnosti-protispoloč.orientované spoj.
Asc +mocná osobnosť,genialita,sugestívnosť-manipulátorske,protispoloč.správanie
MC +schopnosť transformácie,bádateľstvo,osamelý hľad.-deštrukcia,samota,zločin


Poèítam horoskop... Počítam horoskop...